Databaser & e-resurser

Cambridge Structural Database

Cambridge Structural Database (CSD) från Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) är världens största källa till information om små molekylkristallstrukturer.

Read by QxMD

Read by qxMD är en tjänst som hjälper dig att bevaka den senaste forskningen inom ditt ämnesområde.

Svenska skrivregler

Svenska skrivregler (2017, fjärde upplagan) är en handledning från Språkrådet i skrivtekniska frågor för alla som skriver svenska.

Svenska Akademiens ordböcker: SAOL, SO, SAOB (svenska.se)

Med denna webbtjänst kan du söka i tre ordböcker från Svenska Akademien på en gång: SAOL, SO och SAOB.

Svensk MeSH

Svensk MeSH hjälper dig att hitta bra sökord då du ska söka i databaser, så som PubMed. Kan också användas när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), en kontrollerad vokabulär som produceras av National Library of Medicine, NLM.

Stedman's Medical Dictionary

Engelskspråkig medicinsk ordbok. Till en del termer tillhandahålls även illustrationer.

Oxford Reference

Uppslagsverk och ordbok på engelska.

Oxford Dictionary (Lexico)

Engelsk ordbok. Innehåller även självtest samt artiklar om grammatik.

NE Ordböcker

Ordböcker för översättning mellan svenska och flertalet olika språk, inklusive fackspråkliga ordböcker såsom en svensk <> engelsk medicinsk ordbok och en svensk <> engelsk teknisk ordbok.

Internet Encyclopedia of Philosophy

Information om ämnen och filosofer inom alla delar av det akademiska fältet filosofi.

Britannica Academic (Encyclopedia Britannica)

Engelskspråkig encyklopedi med 250-årig historia. Innehåller bland annat artiklar, bilder, videor och biografier.

CIA World Factbook

Information om alla världens länders historia, befolkning, statsskick, ekonomi, geografi, internationella relationer, med mera.

Visible Body

Anatomiska 3D-modeller, tvärsnitt, magnetkamerabilder och muskelfysiologi.

Världens länder - NE

Fakta om världens länder, kartor, flaggor med mera. Du kan jämföra likheter och skillnader mellan olika länder och även lära dig mer om internationella samarbetsorgan.

UNSD (United Nations Statistics Division)

UNSD är FN:s statistikkontor som samlar in, sammanställer och sprider statistik inom flera ämnesområden. På webbplatsen finns en lista över de databaser FN tillhandahåller inom ekonomisk, finansiell, demografisk och social statistik.

United States Patent and Trademark Office

Patent, patentansökningar och varumärken i USA.

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) presenterar statistik och data inom olika ämnen.

Synthetic Reaction Updates

Nya rön inom syntetisk organisk kemi. Producerad av Royal Society of Chemistry.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Statistik om Sveriges kommuner och regioner.

Svensk patentdatabas

Svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Drivs av Patent- och registreringsverket, PRV.

SveMed+

Svenska, norska och danska artiklar inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och fysioterapi. Sökbar med svenska och engelska MeSH-termer. Databasen förvaltas av Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket. Observera att biblioteket från och med januari 2020 inte längre uppdaterar SveMed+ med nytt material.

Socialstyrelsens statistikdatabas

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor.

Social Services Abstracts

Referenser till artiklar inom socialt arbete, välfärd och socialpolitik.

SpeechBITE

Evidensbaserad praktik inom logopedi.

SGC Reagents & Resources

Structural Genomics Consortium (SGC) är ett offentligt-privat samarbete mellan universitet och läkemedelsföretag som bidrar till utvecklingen av nya läkemedel genom öppen forskning. Alla data görs offentligt tillgängliga. Reagenser är tillgängliga antingen direkt från SGC eller från deras kommersiella partners. Datat inkluderar proteiner, 3D-proteinstrukturer, organiska föreningar och antikroppar.

SciFinderN

Litteraturreferenser, kemiska substanser och reaktioner samt patent från olika länder inom kemi, biokemi och kemiteknik.

SCB:s statistikdatabas

Innehåller officiell statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) och andra myndigheter.

SCB: Internationell statistik

Länkar till internationell statistik uppdelat efter land.

SAGE Video - Counseling & Psychotherapy

Videofilmer i psykoterapi för klinisk träning och utbildning.

SAGE Research Methods Video

Filmer med intervjuer, fallstudier, handledningar och dokumentärer som behandlar olika delar av forskningsprocessen och kvantitativa, kvalitativa och blandade metoder.

PsycTherapy

APA PsycTherapy innehåller strömmande video med demonstrationsfilmer inom psykoterapi, som stöd för klinisk träning och utbildning. Produceras av American Psychological Association.

PsycArticles

APA PsycArticles innehåller fulltextmaterial från över 100 tidskrifter inom beteendevetenskap. Tidskrifterna publiceras av American Psychological Association, the Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group och the Educational Publishing Foundation. Från 1894 och framåt.

PTSDpubs

Databas, tidigare känd under namnet PILOTS, med internationell litteratur om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) publicerad från 1871 och framåt.

PEDro

Evidensbaserad fysioterapi. Randomiserade prövningar, systematiska översikter och riktlinjer.

Our World in Data

Our World in Data presenterar statistik, data och forskning på global nivå inom hälsa, utbildning, våld, politisk makt, mänskliga rättigheter, krig, fattigdom och mänsklighetens miljöpåverkan. Producerad av Oxfords universitet och Global Change Data Lab.

OECD Data

Statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet.

NE Play

Filmer, TV- och radioprogram från bland annat UR och BBC.

Natural Product Updates

Databas med fokus på senaste utvecklingen inom naturproduktskemi. Referenser till artiklar, konferensmaterial och expertutlåtanden.

Natural Medicines

Kosttillskott, naturläkemedel, alternativa behandlingsmetoder samt integrativ och holistisk medicin.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

De svenska regionernas gemensamma kunskapsstöd, anpassat för användning i patientmötet. Innehåller rekommendationer för utredning, behandling och klinisk uppföljning. Observera att tjänsten är under utveckling.

MetaCore

Manuellt bearbetad data med molekylära interaktioner, molekylära processer, samspel mellan gener och sjukdomar, kemisk metabolism och giftinformation. Mjukvara för funktionell analys av OMICS-data.

Medorg - Svensk medicinalhistorisk bibliografi

Cirka 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden m.m. inom området svenskt medicinalväsen. Databasen omfattar perioden 1663-1967.

Sociological Abstracts

Referenser till litteratur inom sociologi, socialarbete och närliggande ämnen inom social- och beteendevetenskap.

ERIC (ProQuest)

Referenser till litteratur inom utbildning, pedagogik och ledarskap från 1966 och framåt. Visst material fritt tillgängligt i fulltext. Länkar till KI:s prenumerationer i fulltext.

Ulrichsweb

Information om 300 000 tidskrifter och e-tidskrifter med innehållsförteckningar, dagstidningar, nyhetsblad, med mera.

PsycInfo

Databasen APA PsycInfo innehåller referenser till faktagranskad litteratur inom psykologi och angränsande ämnesområden så som psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap med mera. Från 1806 och framåt.

 

MEDLINE (Ovid)

Referenser till tidskriftsartiklar i naturvetenskap med fokus på biomedicin, från 1946 och framåt. MEDLINE är NLM:s (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas och utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed.

LILACS

Latinamerikansk och karibisk hälsoinformation. Tidskrifter, böcker, artiklar och bokkapitel, avhandlingar, konferensmaterial, vetenskapliga och tekniska rapporter på spanska och portugisiska.

LIBRIS

Gemensam bibliotekskatalog för svenska forskningsbibliotek och många folkbibliotek. Böcker, tidskrifter och elektroniska resurser.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Biblioteks- och informationsvetenskap, katalogisering, bibliometri, informationssökning, informationshantering, med mera. Tidskrifter, böcker, rapporter och konferensmaterial.

Laboratory Hazards Bulletin

Information om kemiska och biologiska risker i laboratoriemiljö.

KI Publications

KI Publications bygger på Karolinska Institutets bibliometridatabas och innehåller vetenskapliga artiklar från och med 1995 från Web of Science och/eller Medline som har minst en författare anknuten till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm. Nyligen publicerade artiklar går även att se i Recent KI Publications som uppdateras veckovis.

KI Open Archive

Artiklar, avhandlingar och examensarbeten från Karolinska Institutet.

JoVE Science Education

Utbildningsfilmer inom bland annat biologi, kemi och psykologi. Se vilka ämnesområden som KI har åtkomst till.

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Vetenskapligt granskade videotidskrifter inom bland annat biologi, biokemi, immunologi och medicin. Se vilka ämnesområden som KI har åtkomst till.

IRIS: Institutional Repository for Information Sharing (WHO)

Digitaliserade publikationer från WHO. Tillgängliga i fulltext.

InCites Journal Citation Reports (JCR)

Impaktfaktorer och publiceringstrender för vetenskapliga tidskrifter.

Henry Stewart Talks: Biomedical & Life Sciences Collection

Presentationer och föreläsningar inom medicin, internmedicin, biokemi, farmakologi, bioteknologi och läkemedel.

Google Patents

Patentinformation i fulltext från hela världen.

Global Index Medicus (WHO)

Global Index Medicus är ett komplement till databaser som PubMed. Den täcker information inom biomedicin och folkhälsovetenskap producerad i låg- och medelinkomstländer. WHO:s regionala bibliotek från Africa (AFRO), Americas (AMRO/PAHO), Eastern Mediterranean (EMRO), Europe (EURO), South-East Asia (SEARO) and Western Pacific (WPRO) står för innehållet. Det blir ett viktigt tillägg i till exempel systematiska översikter.

Global Health Observatory (WHO)

Global Health Observatory presenterar hälsorelaterad statistik av Världshälsoorganisationens (WHO) 194 medlemsländer.

GET Geodata

Geodata från en rad olika myndigheter, till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jord från SGU och befolkningsstatistik från SCB.

Folkhälsomyndighetens statistik

Statistik och data inom folkhälsa.

Faculty Opinions (F1000 Prime)

Artikelrekommendationer av ämnesexperter från hela världen.

Face of AIDS

Face of AIDS är ett filmarkiv bestående av nära 700 timmar dokumentärt videomaterial om den globala HIV- och aidsepidemin.

Eurostat

Eurostat är EU:s statistikkontor. Erbjuder statistik på europeisk nivå.

European Patent Register

Europeiska patentregistret innehåller offentliga uppgifter om patent.

Essential Science Indicators

Statistik och data om vetenskaplig publicering. Ger information om trender och impact för publikationer, länder, institutioner och individer. Bygger på citeringsdata från Web of Science.

Espacenet

Ca 90 miljoner patentdokumentdokument från hela världen, inklusive Sverige.

Embase

Referenser inom biomedicin med fokus på farmakologi och toxikologi inklusive referenser från MEDLINE.

EM-DAT

Validerad data över förekomsten och effekten av över 22 000 naturkatastrofer i hela världen från 1900 till idag.

Dissertations and Theses (The Sciences and Engineering Collection)

Sammanfattningar till doktorsavhandlingar från hela världen inom bland annat medicin, psykologi, kemi och fysik. En mindre del fritt tillgängliga i fulltext.

Dimensions

Tvärvetenskaplig databas som innehåller referenser till artiklar, bokkapitel, konferenser och monografier. Databasen ger även altmetrics-data och citeringsanalys av artiklarna i databasen. Merparten av artiklarna är fritt tillgängliga.

Dental Abstracts

Artiklar inom odontologi från 2005 och framåt från 120 tidskrifter.

Cortellis Drug Discovery Intelligence

Biologisk, kemisk och farmakologisk data. Sjukdomsöversikter, behandlingar och trender. Läkemedelsutveckling, patent, vetenskaplig litteratur och konferenser.

Cortellis

Information om sjukdomar och läkemedelsutveckling utifrån indikation, läkemedelsegenskaper, kliniska prövningar i olika faser, bioteknik, utveckling inom medicinsk teknik, patentinformation, kommersialiseringsmöjligheter, organisationer relaterade till nyckelpatent, företagsinformation, konferensrapporter och produktgodkännande i olika länder.

Cochrane Library

Systematiska översikter (Cochrane Systematic Reviews), kliniska prövningar (Cochrane Trials), övriga litteraturöversikter (DARE), metodstudier (Cochrane Methodology Register), teknologiska utvärderingar (Health Technological Assessment Database) och ekonomiska utvärderingar (NHS Economic Evaluations Database).

ChemSpider

Kemiska strukturer.

ChemIDplus

Information om kemiska substanser. 

Google Scholar

Sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan det är fritextsökning som gäller. Till skillnad från de bibliografiska databaserna söker du i Google Scholar i hela artiklarna, det vill säga inte bara i titel och abstract. 

Chemical Hazards in Industry

Artiklar och annat material om användning och hälsorisker med kemikalier inom industri.

Cabell's Predatory Reports

Cabell's Predatory Reports (tidigare kallat Cabell's blacklist) hjälper publicerande forskare att identifiera oseriösa tidskrifter. Utifrån ett antal kriterier utvärderas vetenskapliga tidskrifter systematiskt.

BrowZine

Tidskriftstjänsten BrowZine ger tillgång till de cirka 10 000 tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Bläddra i tidskrifterna, läs offline och samla dina favoriter i din egen bokhylla.

AnthroSource

Antropologisk databas med fulltextartiklar från tidskrifter, nyhetsblad och böcker. De flesta är tillgängliga för KI.

Web of Science

Tvärvetenskaplig databas med citeringsinformation inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknik.

NE

Innehåller hela Nationalencyklopedin i fulltext, inklusive Nationalencyklopedins ordbok och atlas.

Analytical Abstracts

Artiklar och annat material med det senaste inom analytisk vetenskap.

PubMed

PubMed är den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi från 1940-talet och framåt. Innehåller även biomedicin, delar av livsvetenskaperna, beteendevetenskap, kemi och bioteknik.

CINAHL

Referenser till artiklar i tidskrifter, böcker och doktorsavhandlingar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin.

AccessMedicine

Cirka 100 medicinska e-böcker (bl.a. Harrison’s Principles of Internal medicine och Current Medical Diagnosis & Treatment), medicinska bilder och filmer.

Britannica ImageQuest

Databas med bilder som får användas fritt i utbildningssyfte (till exempel rapporter, studentuppsatser, ppt-presentationer).