Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande ställer stora krav på förmågan att använda språket på olika nivåer som textens övergripande struktur, styckets struktur, användning av sambandsord, språk och stil samt användning av källor. Att känna till din egen skrivprocess kan underlätta för dig att bli mer effektiv i ditt skrivande och på så sätt utvecklas som skribent.

Textens struktur

Det finns olika sätt att organisera innehållet på en övergripande nivå i en akademisk text. I examensarbetet är IMRoD-modellen (introduktion, metod och material, resultat och diskussion) med fasta rubriker i en bestämd ordning en mycket vanlig struktur.

Om du vill fördjupa dig

Struktur i examensarbetet

Styckets uppbyggnad

Varje stycke ska behandla ett tema, en aspekt eller ett perspektiv - inte flera olika. Innehållet ska organiseras från det mer generella till det mer specifika. Den första meningen i stycket, kärnmeningen, bör signalera vad stycket ska handla om. Vidare bör meningarna organiseras enligt tema-rema-principen.

Om du vill fördjupa dig

Sambandsord

Sambandsord är fraser som binder ihop din text. Exempel på sambandsord är: och, dessutom, på grund av, eftersom och därför att. Sambandsord leder läsaren genom texten och hjälper läsaren att förstå hur olika delar i en mening och mellan olika delar hör ihop.  Sambandsorden kan delas in i grupper efter vilken funktion de har. 

Om du vill fördjupa dig

Sambandsord

Språk och stil

Det akademiska språket och den akademiska stilen har några tydliga kännetecken. Språket ska, exempelvis, vara vårdat. Det innebär att du skriver (i huvudsak) grammatiskt korrekt och följer aktuella skrivregler. Språket ska också vara precist. Det betyder att du ska använda det ord som bäst passar in i sammanhanget. Opersonlig stil innebär att du fokuserar på att lyfta fram innehållet i texten. Koncentrerad stil innebär att du uttrycker innehållet så komprimerat och effektivt som möjligt.

Om du vill fördjupa dig

Akademiskt språk 

Frasbanken

Frasbanken innehåller en rad exempel på lämpliga fraser att använda i examensarbetets olika delar, från introduktion till slutsats. Exempelfraserna fungerar utmärkt som inspiration för ditt skrivande. I vissa fall kommer du att märka att du kan låna en fras precis som den är, andra gånger kan du behöva ändra en hel del i frasen för att den ska fungera med din text. (Använd alltså inte fraserna som ett absolut facit för hur du tror att du måste uttrycka dig. Det kan finnas många andra sätt än dem som beskrivs i frasbanken.)

Till Frasbanken

Använda källor

I akademiska texter måste du kunna återge information från olika källor självständigt och korrekt. Du behöver också kunna redogöra för egna reflektioner och ställningstaganden i texten. Därför är det viktigt att du kan skilja dina egna tolkningar  och slutsatser från information som du har hämtat från olika källor. Du behöver därför bland annat förstå hur du kan omformulera informationen från källorna med egna ord, hur du kan väva in källornas resonemang i din egen text och hur du citerar korrekt. Dessutom behöver du veta hur du skriver referenser korrekt enligt APA och Vancouver. 

Skrivprocessen 

Du kan spara tid och skriva bättre texter om du blir medveten om skrivprocessens olika delar. Skrivprocessen består av flera steg, bland annat analys av uppgiften, planering, skrivande, bearbetning och korrekturläsning. Uppgiftsanalysen innebär att du ser till att förstå vad du ska skriva om, vad du ska göra och hur du ska organisera texten. Planering betyder att du skriver ett stolpmanus eller en tankekarta över textens innehåll och var i texten informationen ska visas. När du har skrivit ett första utkast behöver du bearbeta innehåll, struktur och språk en eller flera gånger tills du är nöjd. Dessutom behöver du tänka på att korrekturläsa texten innan du lämnar in den. Processen är inte helt linjär och ibland växlar man samtidigt mellan olika delar, men det är viktigt att inte hoppa över någon del. 

Om du vill fördjupa dig

Skrivprocessen

Språkverkstaden

Språkverkstaden är ditt stöd i den akademiska skrivprocessen. Hos våra skrivpedagoger kan du boka tid och få personlig hjälp med din text.

Endast bokad handledning
08-524 84 000
 

Senast uppdaterad: 
2020-10-28