Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande ställer stora krav på dig som skribent när det gäller till exempel disposition och struktur, styckeindelning, textbindning, ordval, språklig stil och användning av källor. Det finns både generella krav, som i princip gäller för alla ämnen/discipliner, samt ämnesspecifika krav, som gäller för en viss disciplin. På våra sidor om akademiskt skrivande kan du lära dig mer om de generella kraven. De utgör en bra grund för att kunna utveckla skrivandet inom ditt ämne under utbildningen. 

Använda källor

I akademiska texter måste du återge information från olika källor självständigt och korrekt men även redogöra för egna reflektioner och ställningstaganden. Du behöver därför förstå hur du kan omformulera information med egna ord, väva in källornas resonemang i din egen text samt citera korrekt. Dessutom behöver du veta hur du skriver referenser enligt exempelvis APA eller Vancouver. 

Textens struktur

Det finns olika sätt att organisera innehållet på en övergripande nivå i en akademisk text. I examensarbetet är IMRoD-modellen (introduktion, metod och material, resultat och diskussion) med fasta rubriker i en bestämd ordning en mycket vanlig struktur.

Om du vill fördjupa dig

Styckets struktur

Stycket är en mycket viktig byggsten i din text. Ett välskrivet stycke kännetecknas av att behandlar en tydlig tankegång, är logiskt disponerat, har god textbindning samt är lagom långt.

Om du vill fördjupa dig

Sambandsord

Sambandsord är ord och fraser som binder ihop din text. Exempel på sambandsord är: och, dessutom, på grund av, eftersom och därför att. Sambandsord leder läsaren genom texten och hjälper hen att förstå hur olika delar i en mening hänger ihop. Sambandsord delas in i olika grupper utifrån funktion.

Om du vill fördjupa dig

Språk och stil

Det akademiska språket och den akademiska stilen har några tydliga kännetecken. Språket ska vara vårdat, vilket innebär att skriva  grammatiskt korrekt samt följa aktuella skrivregler. Språket bör också vara precist, opersonligt och koncentrerat. 

Om du vill fördjupa dig

Frasbanken

Frasbanken innehåller en rad exempel på lämpliga fraser att använda i examensarbetets olika delar, från introduktion till slutsats. Exempelfraserna fungerar utmärkt som inspiration för ditt skrivande. I vissa fall kommer du att märka att du kan låna en fras precis som den är, andra gånger kan du behöva ändra en hel del i frasen för att den ska fungera med din text. (Använd alltså inte fraserna som ett absolut facit för hur du tror att du måste uttrycka dig. Det kan finnas många andra sätt än dem som beskrivs i Frasbanken.)

Ordböcker

Att kunna ett ord innebär att du kan stava, böja, använda ordet i rätt sammanhang, använda lämpliga synonymer samt eventuellt översätta ordet till ett annat språk. 

 

Svenska.se låter dig slå upp ett ord i tre ordböcker för stavning, uttal, böjning och betydelse.

Svensk MeSH är användbar för översättning mellan  engelska och svenska av vissa omvårdnadstermer.

Nationalencykopedins engelsk medicinsk ordbok är ett översättningslexikon från engelska till svenska av medicinska termer.

Nationalencykopedins Svenska synonymer innehåller tusentals synonymer. 

Medicinsk ordbok är användbar som en första orientering i medicinskt språk.

Bild på ett engelskt uppslagsord. Macrocephalia.

 

Språkverkstaden

Språkverkstaden är ditt stöd i det akademiska skrivandet. Hos våra skrivpedagoger kan du boka handledning och få personlig hjälp med din text.

Personalen i språkverkstaden

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik, på svenska och engelska.

Senast uppdaterad: 2022-01-17