Bibliometri & verifiering

Bibliometri innebär i korthet mätverktyg för vetenskapliga publikationer. Det har utvecklats till ett globalt, strategiskt verktyg för forskning. På Karolinska Institutet (KI) används det bl.a. för att ge KI:s ledning möjlighet till analyser som bidrar till en överblick av forskningen vid KI, samt för att jämföra KI:s forskning med forskning från resten av världen.

Är du forskare på Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm?  Då kan du logga in och verifiera och analysera dina publikationer.
 

Hur verifierar jag mina artiklar i Karolinska Institutets bibliometrisystem?
Hur verifierar jag mina artiklar i Karolinska Institutets bibliometrisystem?
Ikon som visar ibockad

Hur verifierar jag mina artiklar i Karolinska Institutets bibliometrisystem?

Alla forskare på Karolinska Institutet/Region Stockholm ombedes regelbundet att verifiera sina publikationer i KI:s bibliometridatabas. En detaljerad "steg-för-steg"-guide finns tillgänglig via sidan Verifiering av vetenskapliga publikationer.

Om bibliometri

Bibliometri innebär att man gör statistiska analyser av publikationer – alltså en typ av "pub­likations­­­mätning" (biblos: bok och metron: mått). Bibliometri används idag vanligen för att analysera forskning genom att göra kvantitativa studier på dess publikationer.

Dagens praktiska bibliometri bygger på antagandet att de flesta forskningsrön förr eller senare pub­liceras som artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och där läses av andra forskare som senare citerar artiklarna i sina efterföljande artiklar. Ju fler citeringar en artikel får, desto större genomslag (impact) kan den antas ha fått.

I praktiken handlar bibliometri alltså om att mäta antal publicerade vetenskapliga artiklar av en viss grupp av författare och antal källhänvisningar till dessa artiklar samt att studera de statis­tiska sam­banden mellan olika artiklar, författare och ämnen.

FAQ: Allmänt

FAQ: Verification toolkit

FAQ: Analysis toolkit

Bibliometri vid Karolinska Institutet och Region Stockholm

Karolinska Institutets ledning beslutade år 2005 att använda bibliometri som ett redskap för att bli Europas främsta medicinska universitet år 2010. Beslutet var ett led i satsningen KI-05. Vid årsskiftet 2005/2006 startade KI:s bibliometriverksamhet i projektform. År 2008 övergick projektet till en driftsverksamhet finansierad av Styrelsen för forskning. 

Huvudsyftet för bibliometriverksamheten är att ge Karolinska Institutets ledning möjlighet till analyser av insti­tutets forskning som underlag för dess verksamhetsutveckling. Analyserna ska ge en överblick av forskningen vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, samt vara ett instrument för att jämföra den med forskning från resten av världen.

Sekundära syften för projektet är att ge övriga intressenter inom Karolinska Institutet och Region Stockholm möjligheter till att beställa bibliometriska analyser och sprida information till omvärlden om kvaliteten på Karolinska Institutets vetenskapliga produk­tion och samarbeten.

Karolinska Institutet och Region Stockholm har sedan 2009 en gemensam modell för att fördela direkta forskningsmedel till institutioner och kliniker enligt en prestationsbaserad fördelningsgrund. I modellen är bibliometri en av de fyra delvikter som används för att beräkna ett aktivitetstal för varje institution, sjukhus och klinik.

  Läs mer

  Om du vill veta mer om användningen av bibliometri vid tilldelning av forskningsmedel vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, samt få en beskrivning av metodval, kan du läsa under följande länk och dokumenten nedan:

  Bibliometridatabas

  Bibliometridatabasen innehåller information om internationella vetenskapliga publikationer från 1995 och framåt. Den är baserad på uppgifter från databasen Web of Science som ägs av Clarivate Analytics.

  Förutom data från Web of Science kompletteras bibliometridatabasen med data från en lokal kopia av PubMed/Medline, även den från 1995 och framåt. I materialet från Medline (som utgör merparten av PubMed) ingår de individuella artiklarnas medicinska ämnesord, så kallade MeSH-termer.

  För närvarande (2019) innehåller bibliometridatabasen fullständiga bibliografiska poster för ca 39 miljoner publikationer. Dessutom ingår alla citeringskopplingar mellan artiklarnas referenslistor och motsvarande artiklar i databasen.

  Nya poster erhålls från Clarivate Analytics varje vecka och bibliometridatabasen bedöms vara i princip lika uppdaterad som deras egna databaser. Via en intern webbplats, Bibliometric Verification Toolkit, kan Karolinska Institutets forskare gå in och verifiera sina egna publikationer i bibliometridatabasen vilket ökar kvaliteten på de analyser som utförs.

  Det finns även ett publikt gränssnitt av bibliometridatabasen, KI Publications, där du kan söka fram artiklar skrivna vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

  Publiceringsbeteende visavi analysresultat

  Det primära syftet med bibliometridatabasen är att förse Karolinska Institutets och Region Stockholms chefer, avdelningar, kliniker och medarbetare med högkvalitativa bibliometriska analyser och rapporter (om exempelvis publiceringsmönster, sampubliceringpartners och/eller analyser uppdelade på ämnesområden).

  Resultaten ger en översikt av den forskning som utförs av Karolinska Institutets och Region Stockholms forskare samt ger verktyg som gör det möjligt att jämföra vetenskapliga resultat internt och med det arbete som görs i andra länder. Analysresultaten kan också användas för att följa upp och planera verksamheten, och ibland för att bedöma och belöna vetenskaplig kvalitet.

  Läs mer om KI:s rekommendationer under Strategisk publicering.

  Inom Karolinska Institutetet och Region Stockholm finns särskilda rekommendationer för användning av bibliometriska indikatorer på individnivå. Bibliometriska metoder är mindre lämpliga för bedömning av enstaka individer eller mindre grupper. Det är ovanligt att dessa uppnår en publikationsmängd tillräcklig för att resultaten ska bli pålitliga och stabila.

  Det är viktigt att användningen av bibliometri inte ger oönskade incitament för publicering och verifiering. En uttalad riktlinje för de bibliometriska analyser som utförs inom Karolinska Institutet och Region Stockholm är att verifiering av publikationer inte ska straffa sig för individen.

  Med god kännedom om de begränsningar som finns på individnivå, så kan dock vissa bibliometriska mått användas som komplement till en okulär besiktning av en persons publikationslistor.

  Utbildning och samverkan

  Medlemmarna i Karolinska Institutets bibliometrigrupp deltar i möten, föreläsningar och kurstillfällen för att öka kunskapen om bibliometri. Gruppen vill främja diskussionen kring användningen av bibliometri, och de för- och nackdelar som finns med olika bibliometriska metoder.

  Diskussion och samarbete inom den akademiska sektorn kan leda till förbättringar av bibliometriska metoder och standarder. Det kan i sin tur förbättra och förfina användningen av bibliometri, både inom de deltagande organisationerna och på nationell nivå.

  Handbok i bibliometri

  Praktisk bibliometri som ett instrument för verksamhetsuppföljning och beslutsstöd är en relativt ny företeelse. Tidigare har bibliometri i första hand använts för forskningsändamål inom sin egen disciplin. Det innebär att de olika indikatorerna ännu inte är riktigt standardiserade.

  Bibliometrigruppen vid universitetsbiblioteket har därför skrivit Bibliometric Handbook for Karolinska Institutet och den tillhörande Bibliometric indicators – definitions and usage at Karolinska Institutet.

  I dokumenten framgår hur bibliometrigruppen beräknar olika indikatorer, och för- och nackdelar med dem. Handboken innehåller också resonemang om hur bibliometriska indikatorer och resultat från bibliometriska undersökningar bör tolkas.

  Två personer sitter framför en laptop

  Publiceringsstöd

  Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

  Senast uppdaterad: 2023-04-11