Vår verksamhet

På KIB är vi specialister på informationshantering. Vi vet hur man bäst söker och finner relevant information inom medicinområdet. Vi vet också hur man kan lagra information, och hur man bäst gör den möjlig för andra att hitta och använda sig av eller bygga vidare på. Med hjälp av denna specialistkunskap ger vi stöd till KI:s studenter, forskare och lärare under alla delar av utbildningen och forskningsprocessen.

Verksamhetsområden

Biblioteket stödjer KI inom många olika verksamhetsområden och här berättar vi mer om några av dem.

Stöd till forskningsprocessen

Enkelt kan man säga att vi stödjer forskningsprocessen i tre skeden:

  1. Först i samband med att forskningen kontextualiseras genom litteraturgenomgången. Vi diskuterar hur litteratur ska sökas och väljas samt hur den ska integreras i det vetenskapliga skrivandet.
  2. Nästa skede är vid valet av publiceringskanal. Här finns en rad strategiska beslut att ta vad gäller lämplig tidskrift eller plattform.
  3. Det sista är efter publicering, då vi arbetar med att indexera, strukturera, berika och analysera forskningspublikationen.

Detta stöd ges genom supportverksamhet, individuell handledning, workshoppar, kurser samt underhåll och utveckling av nödvändig infrastruktur. 

Sökuppdrag

KIB:s tjänst för sökuppdrag för systematiska översikter erbjuds i första hand till forskare på KI, medan studenter och doktorander erbjuds drop-in eller bokad handledning i informationssökning. Sökuppdrag är avgiftsfria för KI:s forskare och genomförs av bibliotekarier med expertkompetens inom systematisk litteratursökning i de databaser som är aktuella för KI:s ämnesområden.

Sökargruppen på KIB arbetar enligt gängse evidensbaserad praxis, följer internationella riktlinjer och omvärldsbevakar löpande frågor rörande litteratursökningsmetodik.

Informationsförsörjning

KIB förser såväl forskare och anställda som studenter med vetenskaplig information i form av artiklar, databaser och böcker.

Biblioteket tillhandahåller kurslitteratur i begränsad omfattning – om möjligt i elektroniskt format, annars som tryckta böcker. Dessutom har studenterna tillgång till samma litteratur som forskare, antingen det är fråga om böcker, tidskriftsartiklar eller databaser. Läs om bibliotekets riktlinjer för inköp av mediaresurser.

KIB kan göra särskilda satsningar på litteratur inom ett visst tema, till exempel om normkritik. Läs mer om bibliotekets olika boksamlingar.

Bibliometri

Bibliometri innebär att man gör statistiska analyser av publikationer – alltså en typ av ”publikationsmätning” (biblos: bok och metron: mått). Bibliometri används idag vanligen för att analysera forskning genom att göra kvantitativa studier på dess publikationer.

Huvudsyftet för bibliometriverksamheten är att ge Karolinska Institutets ledning möjlighet till analyser av institutets forskning som underlag för dess verksamhetsutveckling. Analyserna ska ge en överblick av forskningen vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, samt vara ett instrument för att jämföra den med forskning från resten av världen.

Sekundära syften är att ge övriga intressenter inom Karolinska Institutet och Region Stockholm att beställa bibliometriska analyser, samt att sprida information till omvärlden om kvaliteten på Karolinska Institutets vetenskapliga produktion och samarbeten. Karolinska Institutet och Region Stockholm har sedan 2009 en gemensam modell för att fördela direkta forskningsmedel till institutioner och kliniker enligt en prestationsbaserad fördelningsgrund. I modellen är bibliometri en av de fyra delvikter som används för att beräkna ett aktivitetstal för varje institution, sjukhus och klinik.

Stöd i utbildning

Oavsett var dagens KI-student väljer att arbeta – inom hälso- och sjukvård, forskning och utveckling, eller industrin – så kommer det att vara ännu viktigare än idag att kunna hitta och bedöma aktuell vetenskaplig information, så kallad informationskompetens. Vi ger stöd till studenter och doktorander genom undervisning och handledning, både på campus och digitalt, så att de får möjlighet att lära sig navigera i mängden av medicinsk information. Du kan läsa mer om vår undervisning i informationskompetens samt det baspaket vi erbjuder till olika utbildningar på KI.

Bibliotekets skrivpedagoger i språkverkstaden och Academic Writing Support stödjer akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik, både på svenska och på engelska. De ger råd om språk, stil och struktur i akademiska texter. Målet med handledningen är att ge studenten dels verktyg för att på egen hand kunna förbättra sin text, dels självförtroende och skrivlust.

Vi erbjuder även många olika slags kurser, workshoppar och seminarier för olika målgrupper på KI, på alla nivåer. Läs mer om bibliotekets workshoppar.

Studenternas arbetsplats

Som en gemensam mötesplats för hela KI, både i Solna och Flemingsberg, har biblioteket tillgängliga och ändamålsenliga miljöer för både enskilda studier, grupparbeten och öppna föreläsningar. Miljöerna är normalt sett öppna kl. 7-22, varje dag året runt, för den som har KI-kort. Bibliotekssupporten ges både digitalt och i det fysiska rummet. Där kan man få hjälp med lånefrågor, informationssökning, referenshantering och IT-frågor. Studenter med funktionsvariation kan få hjälp med tillgång till anpassade medier såsom talböcker, gratis utskrifter samt längre lånetid på kursböcker, och det finns ett extrautrustat resursrum med programvaror för till exempel talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon, med mera.

Mer information finns på sidan Studieplatser & lokaler

Student-IT

KIB ansvarar för studenternas IT-support. Det kan handla om inloggningsproblem, åtkomst till trådlösa nätverk, utskrifter eller nedladdning av programvaror. Student-IT ansvarar också för driften av KI:s datorsalar, och ger stöd till digitala examinationer.

Lika villkor

Karolinska Institutets verksamhet ska präglas av delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald. På biblioteket arbetar vi aktivt för att våra tjänster ska kunna användas på lika villkor.

KIB har en nolltoleranspolicy mot diskriminering, sexism och rasism, alla biblioteksbesökare och personal ska behandlas med respekt. 

Läs mer om bibliotekets arbete med lika villkor

Miljö och hållbarhet

Universitetsbiblioteket jobbar aktivt med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan, i linje med KI:s centrala miljö- och hållbarhetsarbete.

Målet är att utveckla hållbarhetsmål som kan integreras som en naturlig del i allt arbete inom biblioteket.

Läs mer på KI:s sida Hållbar utveckling

Samarbeten

Inom KI

KIB deltar i flera olika samarbeten, till exempel prefektmöten, möten för grundutbildningsansvariga, möten för administrativa chefer, kommunikatörs­nätverket, lärandemiljörådet och Research Data Office.

Inom Sverige

Nationellt är KIB representerat i styrgruppen för Kungliga Bibliotekets så kallade BIBSAM-konsortium, i Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds bibliotekschefsnätverk samt i samarbete med övriga universitets- och högskolebibliotek inom ramen för Flemingsberg Science. Dessutom ingår representanter för KIB i ett flertal olika nätverk, till exempel för medicinska bibliotekarier.

Internationellt

KIB samarbetar inom ramen för olika internationella organisationer, till exempel LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), EAHIL (European Association for Health Information Libraries) och med enskilda bibliotek, inte minst National Library of Medicine i USA.

Verksamhetsbeskrivning

Se tidigare år: 

KIB i siffror

Här kommer vi publicera grafik och visuella presentationer om KIB:s nyckeltal.

Publikationer

På biblioteket delar vi gärna med oss av vad vi gör på jobbet, bland annat genom rapporter och artiklar som kan tänkas vara intressanta för fler. Rapporterna kan du beställa i pdf-format genom att fylla i vårt kontaktformulär om du tycker att de låter spännande.

Rapporter

För ett öppet bibliotek - en projektrapport om öppet tillgängliga e-böcker
Rapporten ger en ögonblicksbild över ett urval av open access-initiativ för e-böcker som finns på marknaden just nu. Syftet var att undersöka vilka initiativ som finns och om det skulle finnas ett initiativ som skulle vara intressant för KIB att samarbeta med.

Projekt Öppen publicering - Att analysera publiceringsmönster och kostnader för open access vid Karolinska Institutet
Projektuppdraget som ligger till grund för denna rapport var att kartlägga och analysera mönster och kostnader för open access-publicering vid Karolinska Institutet. Rapporten kan användas som ett underlag i KIB:s utformande av strategier för att möta de förändringar som nu sker i övergången från ett prenumerationsbaserat till ett öppet vetenskapligt publiceringssystem. KIB kan även utgå från underlaget i de strategiska diskussionerna om open access (OA) med andra intressenter på KI.

Where are you from? – Shibboleth och WAYF på KIB
Av flera olika anledningar har vi på KIB sett ett behov av att utföra en förstudie om vilka konsekvenser en övergång från IP-adresskontroll till Shibboleth och SAML2 Web Single Sign On som huvudsaklig autentiseringsmodell skulle föra med sig för KIB och KI. I denna rapport redovisar vi resultatet av en sådan förstudie tillsammans med en grundläggande genomgång av Shibboleth som autentiseringsmodell. Vi för en diskussion kring vilka förutsättningar, utmaningar och frågeställningar en övergång skulle innebära. Rapporten avslutas med en rekommendation för hur KIB kan gå vidare.

Funkisprojektet – utveckling av bibliotekets stöd till studenter med funktionsnedsättning
Studenter med funktionsnedsättning är en grupp som ökar på universitet och högskolor och enligt gällande diskrimineringslagstiftning och riktlinjer för lika villkorsarbete skall dessa studenter kunna studera under samma premisser som andra studenter. Med detta som utgångspunkt har Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket genomfört ett tvåårigt projekt (2013 – 2015) med syfte att utveckla och förbättra bibliotekets stöd till, bemötande av och tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning, inte enbart för att följa lagkraven utan med ambitionen att höja kvaliteten på bemötande och i jämförelse med andra högskolebibliotek bli bäst i Sverige. I denna rapport beskrivs bibliotekets stöd till studenter med funktionsnedsättning vid projektets start. Vidare beskrivs hur en handlingsplan togs fram samt vilka åtgärder som genomfördes. Slutligen beskrivs projektets resultat samt förslag till vidare utveckling.

Digitala arkiv för e-tidskrifter
Rapporten undersöker vilka digitala arkiv som finns tillgängliga för bevaring och lagring av elektroniska tidskrifter. Syftet är att komma fram till om KIB ska fortsätta vara medlem i ett av arkiven eller om vi ska byta till något annat arkiv, eller inte vara med i något arkiv alls.

reSEARCH - en användarundersökning
Rapporten sammanställer den enkät och de användartester som genomfördes om discovery verktyget Summon under hösten 2013.

Front 2014 – en projektrapport 
I december 2011 gick startskottet för projektet Front 2014 då företrädare för 17 svenska högskole- och universitetsbibliotek samlades på Chalmers bibliotek i Göteborg för att diskutera hur man skall arbeta tillsammans för att undersöka, värdera och jämföra erfarenheter och behov av framtidens biblioteksnära system. I maj 2013 avslutades projektet för KIB i och med föreliggande rapport.

Heart to Change? - en empirisk studie av förändringsledning vid fem svenska bibliotek
Syftet med rapporten har varit att hitta faktorer och samband för framgångsrikt förändringsarbete vid bibliotek. Utifrån teorier om förändringsledning och fallstudier av hur fem olika bibliotek genomfört planerade förändringar beskrivs olika förutsättningar som påverkar en förändrings genomförande. De bibliotek som granskats är Malmö Bibliotek och IT, Arvika bibliotek, Stockholms UB:s kundservice, Uppsala Stadsbibliotek och Växjö UB.

Projektet delfinansierades av Kungliga biblioteket och har genomförts i samarbete mellan KIB och Kungliga biblioteket där KIB hade en samordnande roll.

Hur gör jag? – en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek
Under 2010 och halva 2011 genomfördes projektet Hur gör jag? – en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek i samarbete med Stadsbiblioteket i Stockholm och Stockholms universitetsbibliotek. Syftet med projektet var inte bara att kunna ge bibliotekens kunder ett gott bemötande, utan också att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av gott bemötande hos personalen. På de deltagande biblioteken genomfördes och utvärderades ett antal metoder som sedan presenterade i form av en ”bemötandekur” – en samling konkreta redskap som kan användas för att jobba med bemötande inom alla typer av bibliotek. Projektet delfinansierades av Kungliga biblioteket och KIB hade en samordnande roll.

Artiklar

Transformative agreements and their practical impact: a librarian perspective S. Parmhed, J. Säll. Insights. 2023:36 (12): 1-7

The library as a physical learning environment at the Karolinska Institutet University Library C. Ahlberg. JEAHIL. 24Jun.2020;16(2):24-8.

Cancelling with the world’s largest scholarly publisher: lessons from the Swedish experience of having no access to Elsevier. L. Olsson, C. Hertil Lindelöw, L. Österlund, F. Jakobsson. Insights. 2020:33 (1): 13.

Using a social platform as an internal communication tool: A case study. Haya G, Lind SM, Janzen S. College & Research Libraries News (C&RL News). 2020;81(1):14–17.

Granularity of Algorithmically Constructed Publication-Level Classifications of Research Publications: Identification of Specialties. Sjögårde P, Ahlgren P. Quantitative Science Studies, 29 August 2019, 1–32. 

Granularity of algorithmically constructed publication-level classifications of research publications: Identification of topics. Sjögårde P, Ahlgren P. Journal of Informetrics. 2017;12(1):133-152.

Why doesn’t everyone love reading e-books?. Myrberg C. Insights. 2017;30(3):115–125.

Letter to the Editor: Are older studies lost in database searches for systematic reviews? Jonsson BH, Winzer R, Gornitzki C. Psychological Medicine. 2017 Nov 27:1–2.

Abandoning native apps to become future friendly. Jergefelt M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2015;11(2):36–38.

An internet of pings: enhancing the web user experience of physically present patrons with bluetooth beacons. Jergefelt M. Weave: Journal of Library User Experience. 2015;1(2).

Bringing the national interlending system into the local document supply process – a Swedish case study. Gavel Y. Interlending and Document Supply. 2015;43(2):104–109.

Freewheelin’ scientists: citing Bob Dylan in the biomedical literature. Gornitzki C, Larsson A, Fadeel B. BMJ. 2015;351:h6505.

Screen vs. paper: what is the difference for reading and learning?. Myrberg C, Wiberg N. Insights. 2015;28(2):49–54.

A visit to the library of the Italian Institute of Health in Rome (ISS, Istituto Superiore di Sanità). Carlsson J. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2014;10(3):21–22.

MOOCs at KI University Library. Ahlberg C. Insights. 2014;27.

Multilingual query expansion in the SveMed+ bibliographic database: a case study. Gavel Y, Andersson P-O. Journal of Information Science. 2014;40(3):269–280.

Forskare – bjud på dina rön!. Karregård C, Ljung R. Läkartidningen. 2013;110(12):639–640.

Improving the customer encounter experience at Karolinska Institutet University Library; the 7-step program. Janzen S, Pohjola-Ahlin S. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(2):8–11.

MeSH-related activities – the MeSH Special Interest Group 2011–2012. Knutssön G, Della Seta, M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(4):28–29.

News from the MeSH Special Interest Group. Moberg K. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(1):32–33.

Students of tomorrow need trusted content. Jansson L. Elsevier Library Connect 2012.

Swedish MeSH goes mobile. Jergefelt M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2012;8(1):34.

Report from the 3rd MeSH Special Interest Group Meeting, July 6th 2011, EAHIL Workshop, Istanbul, Turkey. Della Seta M, Knutssøn G. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2011;7(3):49–50.

Research into the impact of Facebook as a library marketing tool is inconclusive. Haglund L, Herron D. Evidence Based Library and Information Practice. 2010;5(3):56–58.

News from the Special Interest Group on MeSH. Knutssøn G, Monik M. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2010;6(2):48–50.

Report from the MeSH Special Interest Group meeting EAHIL Conference, Estoril, Portugal. Della Seta M, Knutssøn G. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. 2010;6(3):42.

A list of best practices that may improved the use of telephone interviews during the recruitment process. Herron D, Haglund L. Evidence Based Library and Information Practice. 2009;4(4):81–83.

Secondary school teachers don't have time to engage in the most important aspects of information literacy due to curricular pressures. Herron D, Haglund L. Evidence Based Library and Information Practice. 2009;4(1):29–31.

The impact on university libraries of changes in information behavior among academic researchers: a multiple case study. Haglund L, Olsson P. Journal of Academic Librarianship. 2008;34(1):52–59.

Managing document supply: a SAGA come true in Sweden. Gavel Y, Hedlund L. Interlending and Document Supply. 2008;36(1):30–36.

Students with non-proficient information seeking skills greatly over-estimate their abilities. Haglund L, Herron D. Evidence Based Library and Information Practice. 2008;3(2):48–51.

Constructive Alignment – en tankemodell för undervisning i informationskompetens. Schmidt H. Infotrend: Nordisk Tidskrift För Informationsspecialister. 2007;62(2):47–57.

Mismatch Between the Demands for Tenure and Those of Public Services is Creating a Crossroads in Academic Librarianship. Evidence Based Library and Information Practice. 2007;2(4):73–76.

Euroethics – a database network on biomedical ethics. Gavel Y, Andersson P-O, Knutssøn G. Health Information and Libraries Journal. 2006;23(3):169–178.

Management of library pedagogical development: from models to statistics. Herron D. 68th IFLA Council and General Conference August 18–24. 2002:1–6.

Text mining: a new technique for information retrieval. Rehn C. Tidskrift för dokumentation. 2002;57(1):5–10.

Varje dag en pedagogisk utmaning. Berglind M (nu Essén M). Ikoner: vision och tradition. 1999;2(3):13–14.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt
Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2024-02-19