Beskrivning av den bibliometriska komponenten i Karolinska Institutets modell för fördelning av direkta medel till institutioner

Den bibliometriska komponenten i Karolinska Instituets modell för fördelning av direkta medel till KI:s institutioner uppgår till 50%.

Modell för fördelning av direkta medel till KI:s institutioner.

Institutionernas utfall på fyra bibliometriska indikatorer viktas enligt nedan1:

 • Summa Journal Impact-faktor: Summa JIF, 30 procent (=15 % netto)
 • Medel Journal Impact-faktor för den översta kvartilen: Medel Q1 JIF, 20 procent (=10% netto)
 • Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad: Cf, 30 procent (=15% netto)
 • Antal citeringar: C, 20 procent (=10% netto)

Beräkningsprinciper för urval och avgränsning2

 • Databas/urval: Av forskare verifierade artiklar i Web of Science och Medline
 • Tidsfönster: En 5-årsperiod (för Cf gäller fyraårsperiod då det senaste året inte ingår)
 • Författarbaserad beräkning (anställdas publikationer från tidigare anställningar under tidsfönstret ingår, publikationer räknas ej för anställda ej längre aktiva vid institutionen)
 • Gästprofessorer (inkl. Foreign Adjunct Professors) ingår ej i underlaget3

Beräkningsprinciper för ”författaranknytning”4

 • Indikatorerna viktas utifrån den ”bästa” placeringen av institutionens författare i författarlistan5
  • 1,0 om institutionens författare är först, sist eller corresponding (=hela publikationen)
  • 0,6 om institutionens författare är näst först eller näst sist
  • 0,4 om minst 10% av författarna tillhör institutionen
  • 0,2 om institutionen har färre än 10% av författarna, alternativt har enbart gruppförfattare

Beräkningsprinciper för sammanräkning

 • Indikatorerna C, JIF och Cf multipliceras med vikten per publikation (enligt ovan) innan aggregering av data för publikationerna. För medelvärden gäller Summa(vikt*indikatorvärdet)/Summa(vikt).
 • Därefter beräknas institutionsvis en sammanvägd aktivitetsprocent för C, Summa JIF, Medel Q1 JIF och Cf enligt vikterna beskrivna ovan.

1 Se rektorsbeslut 2020-06-16, Dnr:1-945/2019.
2 Ej fraktionerat utifrån antal samverkande entiteter.
3 Se Styrelsens för forskning sammanträdesprotokoll 2018-11-08 (nr 2018:13)
4 Se Styrelsens för forskning sammanträdesprotokoll 2018-09-13 (nr 2018:9)
5 Utifrån institutionens aktuella koppling till författarna enligt Karolinska Institutets integrationsplattform (KIIP) som via IDAC sammanställer data från systemen Primula, UBW & Ladok.

Karolinska Institutet
Senast uppdaterad: 2021-12-07