Hur påverkar mitt publiceringsbeteende mina bibliometriska analysresultat?

Det primära syftet med Karolinska Institutets och Region Stockholms bibliometriska databas är att förse Karolinska Institutets och Region Stockholms chefer, avdelningar/kliniker och medarbetare med högkvalitativa bibliometriska analyser och rapporter (om exempelvis publiceringsmönster, sampubliceringpartners och/eller analyser uppdelade på ämnesområden).

Resultaten ger en översikt av den forskning som utförs av Karolinska Institutet/Region Stockholm forskare samt ger verktyg som gör det möjligt att jämföra vetenskapliga resultat internt och med det arbete som görs i andra länder. Analysresultaten kan också användas för att följa upp och planera verksamheten, och ibland för att bedöma och belöna vetenskaplig kvalitet.

Incitamenten från styrelsen för forskning för publicering kan sammanfattas i:

  • Innan du publicerar, gör lite research om tidskriften som du avser att skicka in din artikel till; den bör indexeras i Web of Science.
  • Kontrollera tidskriftens impact-faktor och fundera om du kan välja en med ett högre värde.
  • En högt citerad artikel ger oftast bättre avkastning på bibliometriska indikatorer än flera låg-citerade artiklar.
  • Verifiera alla dina publikationer. Det är viktigt för kvaliteten på databasen. Det finns en uttrycklig avsikt med den valda bibliometriska modellen att det ska ge en samlad positiv effekt av att verifiera samtliga sina publikationer.

Ta del av rekommendationerna i sin helhet.

Rekommendationer för användning av bibliometri på individnivå

Inom Karolinska Institutet/Region Stockholm finns särskilda rekommendationer för användning av bibliometriska indikatorer på individnivå. Bibliometriska metoder är mindre lämpliga för bedömning av enstaka individer eller mindre grupper. Det är ovanligt att dessa uppnår en publikationsmängd tillräcklig för att resultaten ska bli pålitliga och stabila. Det är också viktigt att användningen av bibliometri inte ger oönskade incitament för publicering och verifiering, och en uttalad riktlinje för de bibliometriska analyser som utförs inom KI/SLL är att verifiering av publikationer inte ska straffa sig för individen.

Med god kännedom om de begränsningar som finns på individnivå, så kan dock vissa bibliometriska mått användas som komplement till en okulärbesiktning av en persons publikationslistor.

Senast uppdaterad: 2021-12-07