Sökteknik

Det är viktigt att använda lämplig sökteknik för att få ett så bra resultat som möjligt. På den här sidan får du lära dig mer om att strukturera din sökning med hjälp av sökblock, hitta balansen mellan breda och smala sökningar, kombinera sökord med hjälp av booleska operatorer, söka på delar av ord och fraser, använda sökformulär och om att förbättra din sökning.

Breda och smala sökningar

I en sökning vill man hitta alla relevanta dokument och undvika de som är irrelevanta, vilket innebär att du behöver hitta en balans mellan breda och smala sökningar. En bred sökning fångar in fler dokument, både relevanta och irrelevanta. Ju fler alternativa termer/synonymer varje sökblock innehåller, desto bredare blir sökningen. En smal sökning fångar in färre dokument, både relevanta och irrelevanta. Ju fler sökblock din sökning innehåller, desto smalare blir den.

Exempel på breda och smala sökningar

 • Bred sökning: (Feeding and eating disorders OR anorexia nervosa OR bulimia nervosa OR binge-eating disorder) AND (family-based treatment OR family treatment OR parent-therapist alliance OR parent-focused treatment OR parent-child relations OR parents OR home treatment)
 • Smal sökning: Anorexia nervosa AND Family-based treatment AND Adolescents

Sökblock

När du ska göra din sökning behöver du ordna in de lämpliga söktermer du har hittat i en struktur. Varje del av din sökfråga bör struktureras i ett sökblock. I en enkel sökfråga i en databas med en ämnesordlista kan ett sökblock bestå av en enda sökterm, men ett sökblock kan också bestå av flera söktermer och/eller synonymer. I en databas utan ämnesordlista (som Web of Science) behöver du använda synonymer och alternativa begrepp för att göra en uttömmande sökning.

Exempel på sökning med två sökblock

Exempel på sökning med två sökblock

Kombinera sökord med booleska operatorer (AND, OR och NOT)

Med booleska operatorer anger du hur de sökord du har valt ska kombineras. De mest användbara booleska operatorerna är AND, OR och NOT. De går att använda i de allra flesta databaser. I vissa databaser kan man också använda andra, mer specialiserade operatorer. Information om dem kan du hitta i respektive databas hjälptexter.

Alla sökord eller sökblock måste finnas med (AND)

Alla sökord eller sökblock måste finnas med (AND)

AND anger att alla de sökord eller sökblock du har kombinerat måste finnas med: stroke AND depression ger träff på dokument som innehåller både stroke och depression. I de flesta databaser fungerar ett mellanslag på samma sätt som AND: stroke depression ger samma sökresultat som stroke AND depression. Ju fler sökord du kombinerar med AND, ju smalare blir sökningen.Om du har byggt upp din sökning med sökblock ska du använda AND mellan sökblocken.

Minst ett av sökorden ska finnas med (OR)

Minst ett av sökorden ska finnas med (OR)

OR anger att något av sökorden måste finnas med. För varje ord du kombinerar med OR får du fler träffar. Synonymer bör kombineras med OR. Cancer kan till exempel också benämnas neoplasms och tumors. Sökningen cancer OR neoplasms OR tumors fångar upp dessa tre varianter. Behovet av att använda OR är allra störst i databaser som saknar ämnesordslista. Ju fler sökord du kombinerar med OR, desto bredare blir sökningen. Om dina sökblock innehåller fler än ett sökord ska du använda OR mellan orden som hör till samma block.

Något sökord får inte finnas med (NOT)

Något sökord får inte finnas med (NOT)

NOT begränsar sökningen genom att den utesluter dokument som innehåller ett visst ord. Med en sökning på animals NOT rats hittar du dokument som innehåller animals men inte rats. Var dock försiktig med NOT eftersom du riskerar att utesluta relevant material. Kanske nämns det ord du utesluter bara i förbigående, eller så skriver författarna till och med att de inte studerat den aktuella företeelsen.

Flera olika booleska operatorer i samma sökning

Om du använder flera olika booleska operatorer i din sökning behöver du se till att databasen tolkar sökningen på det sätt du vill. Sökningen smoking AND cancer OR tumors OR neoplasms kan ge två olika resultat beroende på vilka sökord som hör ihop. Med den ena tolkningen av sökningen återfinns dokument som innehåller både smoking och cancer och dokument som innehåller något av orden tumors eller neoplasms. Den andra tolkningen återfinner dokument som innehåller smoking tillsammans med något av orden cancer, tumors eller neoplasms.

Du kan förtydliga hur din sökning ska tolkas genom att:

 • Lägga till parenteser runt de sökblock som innehåller fler än ett sökord: smoking AND (cancer OR tumors OR neoplasms).
 • Skriva in de olika sökblocken i olika fält.
 • Först göra en sökning för varje block och sedan kombinera de olika sökningarna. Ofta går detta att göra under fliken ”sökhistorik” där alla enskilda sökningar ligger samlade.

Söka på delar av ord (trunkering)

I de flesta databaser kan du söka på delar av ord genom att använda trunkering. Tecknet för trunkering är i de flesta databaser asterisk,*, men även andra tecken förekommer. Vilket tecken som gäller i en specifik databas kan du i regel hitta information om i databasens hjälptexter.

Det vanligaste är att söka på början av ett ord. Therapy* ger till exempel inte träff på så många fler termer än therapy, men en sökning på therap* ger träffar på therapy, therapies och therapeutical. Med en sökning på ther* får du träffar på therapy, therapies och therapeutical såväl som thermal och thermodynamic. Att söka på mycket korta delar av ett ord kan alltså generera många irrelevanta träffar.

I många databaser kan du också söka på ord som slutar på ett visst sätt (vänstertrunkering). En sökning på *carcinoma ger till exempel träff på bland annat carcinoma, adenomcarcinoma och cholangiocarcinoma.

Trunkering är användbart i fritextdatabaser som Web of Science. I databaser med en ämnesordslista, där sökorden mappas till de godkända ämnesorden, bör man vara försiktig med att använda trunkering. Trunkering kan ibland slå ut databasens mappningsfunktion och därmed ge färre träffar.

Exempel på sökfält

Söka på fraser (citattecken)

Ibland kan det vara användbart att söka på fraser. Det begränsar sökresultatet och kan göra det lättare hittar relevanta artiklar. I de flesta databaser söker man på en fras genom att sätta citattecken runt frasen, “risk factor”. Med denna sökning hittar du bara artiklar där risk och factor står intill varandra i just den angvna ordningen. Du utesluter därigenom artiklar där risk och factor förekommer som två separata ord. Det går bra att trunkera i frasen vid behov: "risk factor*".

Frassökning fungerar inte tillsammans med mappning till ämnesord. Undvik därför att använda citattecken i databaser som PubMed, Cinahl och PsycINFO om du vill dra nytta av denna funktion.

teaser

Söker du information om något begrepp som innehåller två eller flera ord? Kanske har du märkt att du ibland får träffar där dessa två ord inte alls står i närheten av varandra? Här kommer några tips på vad du kan göra för att databasen ska tolka dina sökord på rätt sätt.

Sabina Gillsund

Sabina

Bibliotekarie

Enkla och avancerade sökformulär

I många databaser finns det fler än ett sökformulär och flera olika sätt att söka. Ofta finns det möjligheter att söka antingen i alla fält eller begränsa sökningen till ett visst fält, till exempel ämnesord, titel och/eller författare. Hur sökmöjligheterna presenteras skiljer sig åt mellan olika databaser. Sökning i alla fält är ofta förvalt, eller ligger på den första sidan. Sökning i alla fält ger en bredare sökning och är ofta det bästa sättet att börja. Om du vill göra en mer specificerad sökning kan du i stället ange att sökningen bara ska ske i ett visst fält. Möjligheten att söka i ett specifikt fält finns ofta i ett avancerat sökformulär eller genom val i rullgardinsmenyer.

Förbättra din sökning

Du kanske inte känner dig helt nöjd med den information du har fått fram när du gjort en sökning? Gå då igenom din sökning och se om du kan justera den för att nå ett bättre sökresultat.

En mer utförlig checklista för att granska sökstrategier är PRESS-checklistan (Peer Review of Electronic Search Strategies). Checklistan är i första hand till för att granska sökningar för systematiska översikter, men den kan vara användbar även för granskning av andra sökningar.

För få träffar

 • Kontrollera söklogiken. Har du använt OR mellan synonymer och alternativa termer som hör till samma sökblock? Har du skrivit de olika sökblocken i olika fält eller lagt in parenteser runt de sökblock som innehåller fler än ett sökord?
 • Har du stavat rätt? En felstavning kan göra att databasen inte hittar sökordet.
 • Har du använt flera sökblock i din sökning? Då kan du prova att ta bort något av dem. Fundera över vilka som är de mest centrala sökblocken och gör en sökning med bara dessa. Kanske finns det inte så många artiklar om exakt din sökfråga och då är det bra att vidga sökningen.
 • Prova att använda bredare sökord. I kontrollerade vokabulärer som MeSH är termerna hierarkiskt ordnade och du kan välja vidare termer högre upp i hierarkin. De snävare termerna kommer också att ingå i din sökning genom funktionen "explode".
 • Finns det synonymer eller alternativa termer för något av dina sökblock? Lägg till dem, kombinerade med OR. Synonymer och alternativa termer kan du till exempel hitta i titel och abstract i relevanta artiklar.
 • Har du sökt med ämnesord? Om du till exempel sökt i Pubmed så är det bra att ha med MeSH-termer i sökningen för att vara säker på att få allt som är skrivet inom ämnesområdet.
 • Har du använt avancerade sökformulär och begränsat din sökning till vissa fält (till exempel Titel, Abstract eller MeSH-termer?) Prova i så fall att i stället söka i alla fält.
 • Har du använt filter i din sökning? Prova att ta bort dem. Kanske har artiklar som är relevanta inte märkts upp på det sätt som du tror och då riskerar du att sortera bort dem om du använder filter.

För många träffar

 • Har du verkligen fått för många träffar? Om du ska göra en mer omfattande uppgift behöver du gå igenom ganska många träffar. Hur många som är rimligt beror på uppgiften och ditt ämne.
 • Kontrollera söklogiken. Har du använt AND mellan sökblocken? Kontrollera också att du skrivit de olika sökblocken i olika fält eller lagt in parenteser runt de sökblock som innehåller fler än ett sökord. Om inte finns det en risk för att tolkningen ger ett annat sökresultat än du väntar dig.
 • Finns det någon ytterligare del i din sökfråga som du inte tagit med, som du skulle kunna lägga till? Fler sökblock i din sökning ger färre träffar.
 • Använd snävare sökord. Kan du byta ut några av dina sökord mot snävare termer? I kontrollerade vokabulärer som MeSH är termerna hierarkiskt ordnade, och du kan se om det finns snävare termer längre ned i hierarkin.
 • Om du har sökt i alla fält kan du göra sökningen mer specifik genom att söka bara i vissa fält. Det mest användbara är oftast att begränsa sökningen till ämnesordsfältet. Då kommer du att slippa artiklar som bara nämner dina termer utan att egentligen handla om ämnet. Du kan också använda mer avancerade funktioner som aspektord och huvudsakligt ämne (major topic).
 • Finns det några filter i databasen som är lämpliga för ditt ämne, till exempel språk, studietyp, djur- eller humanstudier eller åldersgrupp?
Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt
Senast uppdaterad: 2022-10-04