Policyer och krav på open access

Såväl KI som finansiärer och regeringen förespråkar att vetenskapliga publikationer ska publiceras open access.

KI:s policy för öppen publicering

På Karolinska Institutet finns en policy för öppen publicering (open access). Den berör alla forskare på, eller affilierade till KI, som publicerar resultat av forskning bedriven på KI. Policyn innehåller tre principer:

  1. KI:s forskare ska göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga (open access). Detta ska ske, när så är möjligt, omedelbart i samband med publiceringstillfället. Denna princip kan uppfyllas antingen genom att publicera artikeln open access i en tidskrift eller genom att parallellpublicera manuskriptet i ett öppet arkiv. Läs mer om att publicera open access.
  2. KI:s forskare ska, när så är möjligt, välja en öppen licens, till exempel CC BY-licensen, för sina publikationer. Detta innebär att andra tillåts dela och bearbeta så länge upphovsmannen ges ett erkännande. Varianten "CC BY" rekommenderas i dagsläget i KI:s policy, läs mer om öppna licenser och vad de innebär.
  3. Publikationerna ska, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Läs mer om FAIR-principerna och hur du uppfyller dem.

Forskningsfinansiärernas policyer och krav 

Många forskningsfinansiärer ställer krav vad gäller att publicera open access. Här listas några av dem:

Regeringens proposition 2020/21:60

I Regeringens proposition 2020/21:60 : Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige står bland annat att läsa att det är ”viktigt att staten styr mot öppen tillgång (eng. Open Access) till de forskningsresultat som finansieras av offentliga medel. För att öka värdet av ny kunskap behöver den spridas inom såväl vetenskapssamhället som till samhället i övrigt. Regeringen anser därför att vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansierats med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021.” (Källa: https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf )

Läs KI:s policy för open access (öppen publicering)

Senast uppdaterad: 2022-03-16