Policyer och krav

På Karolinska Institutet finns en policy för publicering open access (öppet tillgängligt) som berör alla forskare på, eller affilierade till, KI som publicerar forskningsresultat. Policyn tar hänsyn till alla de förändringar som skett i övergången mot ett öppet publiceringssystem. Bland annat gäller det krav på transparens och tillgänglighet – krav som ställs både från politiskt håll och från forskningsfinansiärer.

En policy – tre principer

Policyn innehåller tre principer som beskriver hur KI:s forskare ska publicera sina forskningspublikationer open access. Kortfattat innebär de: 

  1. KI:s forskare ska göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga (open access). Detta ska ske, när så är möjligt, omedelbart i samband med publiceringstillfället. 
  2. KI:s forskare ska, när så är möjligt, välja en öppen licens, till exempel CC BY-licensen, för sina publikationer. Detta innebär att andra tillåts dela och bearbeta så länge upphovsmannen ges ett erkännande.
  3. Publikationerna ska, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Hur gör jag?   

Ett sätt är att publicera sin artikel open access. KI har genom universitetsbiblioteket (KIB) slutit avtal med ett stort antal förlag där öppen publicering redan är förbetald. Du kan använda Open Access/APC Checker Tool för att se om just den tidskrift som du tänkt publicera i finns med i något sådant avtal.

Du kan också självarkivera en sakkunniggranskad (peer reviewed) och accepterad version av ditt manuskript i ett öppet arkiv, exempelvis KI Open Archive. Det är då viktigt att säkerställa att förlaget som publicerar din artikel godkänner detta och vilka eventuella villkor som ställs. 

När en artikel publiceras open access ska en öppen licens väljas för att säkerställa att du som publicerande forskare behåller upphovsrätten till materialet och att detta därmed får spridas och delas öppet så länge du som upphovsperson erkänns. KI rekommenderar att CC BY-licensen utan inskränkningar väljs. En CC BY-licens innebär att andra tillåts använda, bearbeta och sprida din artikel (eller delar av den) så länge du anges som upphovsman.

FAIR-principerna syftar till att med standarder för teknik och data göra forskning mer sökbar och tillgänglig. Det finns ett antal saker som du som publicerande forskare kan göra för att uppfylla en del av dessa principer.

Läs KI:s policy för open access (öppen publicering)