PRESS 2015: checklista för sökstrategier

På denna sida hittar du den kompletta och reviderade versionen av PRESS-checklistan översatt till svenska. För mer information, se referenserna nedan.

Omvandling av forskningsfrågan till sökstrategi

 • Matchar sökstrategin forskningsfrågan/PICO:n?
 • Är sökbegreppen tydligt definierade?
 • Inkluderas för många eller för få delar av PICO:n?
 • Är sökbegreppen för snäva eller för breda?
 • Genererar sökningen för många eller för få träffar? (Visa antal träffar per rad.)
 • Förklaras okonventionella eller komplexa sökstrategier?

Booleska operatorer och närhetsoperatorer

Varierar mellan sökgränssnitt

 • Används booleska operatorer och närhetsoperatorer korrekt?
 • Används frassökning med citattecken på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för sökningen?
 • Använd parenteser på ett lämpligt och effektivt sätt i sökningen?
 • Om NOT används, finns det risk för att något exluderas oavsiktligt?
 • Kan närhetsoperatorer (t.ex. adjacent, near, within) eller frassökning ersätta AND för ökad precision? 
 • Om närhetsoperatorer används, är avgränsningen till antal ord lämplig (till exempel finner adj5 fler varianter än adj2)?

Ämnesord

Databasspecifika kontrollerade termer

 • Är ämnesorden relevanta?
 • Saknas relevanta ämnesord, t.ex. äldre indexeringstermer?
 • Är ämnesorden för breda eller för snäva?
 • Exploderas ämnesorden där det är nödvändigt och vice versa?
 • Används “major headings”, det vill säga avgränsning till huvudsakligt fokus? Om så är fallet, är det berättigat?
 • Saknas aspektord?
 • Har ämnesorden kombinerats med aspektord? (Flytande aspektord kan vara att föredra.)
 • Används relevanta flytande aspektord på ett adekvat sätt?
 • Används både ämnesord och fritext (se nedan) för alla sökbegrepp?

Fritextsökning

 • Inkluderar sökningen samtliga stavningsvarianter (till exempel engelsk och amerikansk stavning) i fritexten?
 • Inkluderar sökstrategin alla synonymer och antonymer (till exempelmotsatser)?
 • Används relevant trunkering (det vill säga är trunkeringstecknet placerat på rätt plats)?
 • Är trunkeringen för bred eller snäv?
 • Används akronymer och förkortningar på ett adekvat sätt? Fångar de irrelevant material? Inkluderas även de fullständiga termerna?
 • Är fritexttermerna tillräckligt snäva, eller för breda? Används för många eller för få fritexttermer? Används stopp-ord?
 • Har lämpliga sökfält använts, till exempel begränsning till textfält (.tw.), eller alla fält (.af.)? Finns det några databasspecifika fält som kan inkluderas eller exkluderas?
 • Finns det långa söksträngar som bör brytas ner i mindre delar?

Stavning, syntax och radnummer

 • Finns det några stavfel?
 • Finns det några fel i syntaxen, till exempel i användningen av trunkeringstecken från ett annat sökgränssnitt?
 • Finns det felaktiga kombinationer av sökrader, eller lösa sökrader som inte används i den slutliga sökningen, som kan tyda på fel i hur AND och OR använts?

Begränsningar och filter

 • Används begränsningar och filter på ett adekvat sätt, och är de relevanta i förhållande till forskningsfrågan?
 • Används begränsningar och filter på ett adekvat sätt, och är de relevanta för respektive databas?
 • Saknas några filter eller begränsningar som skulle kunna vara till nytta? Finns det begränsningar eller filter som är för breda eller snäva? Kan några begränsningar eller filter läggas till eller tas bort?
 • Finns en källhänvisning för de filter som används?

Källa

McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. J Clin Epidemiol. 2016 Jul;75:40–46.

PRESS – Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E). Ottawa: CADTH; 2016 Jan.