Ämnesord och fritext

Du behöver ta reda på om databasen du söker i har en ämnesordslista eller om det endast går att söka med fritext. På den här sidan kan du läsa mer om ämnesord och fritextord samt hur du söker med dem.

Ämnesord

Ämnesordlistorna består av olika termer. En term motsvarar ett ord och dess synonymer. Denna term används för att tagga alla artiklar om ett visst ämne. Eftersom termen också innefattar synonymer så kommer du alltså att kunna hitta alla artiklar om ett ämnesområde även om författarna har använt andra, näraliggande ord.

Ämnesorden i en ämnesordslista är ordnade i en hierarkisk struktur. Strukturen kan hjälpa dig att hitta snävare eller bredare termer för att vidga eller snäva in sökningen. I flera ämnesordlistor används också aspektord, som du kan använda för att göra mer avancerade sökningar. Exempel på aspektord är diagnos, behandling och genetik. Det betyder att man skulle kunna söka på ämnesordet diabetes med aspektordet diagnos.

Om du till exempel vill hitta artiklar om andningssvikt bör du kontrollera om det finns ett ämnesord för detta i databasen du söker i. I databasen PubMed används ämnesordlistan MeSH. I MeSH är ämnesordet för andningssvikt respiratory insufficiency. När du använder ämnesordet i din sökning kommer du att hitta alla artiklar som handlar om andningssvikt oavsett vilka andra ord författaren använt. Du behöver alltså inte ta hänsyn till synonymer, stavningsvarianter och böjningsformer.

Exempel på mappning på ämnesordet Respiratory insufficiency
Exempel på mappning på ämnesordet Respiratory insufficiency

Många databaser har funktioner där databasen hjälper dig genom att försöka översätta de sökord du skriver in, till de ämnesord som används i databasen. Detta brukar kallas mappning. I vissa databaser sker detta automatiskt och i andra behöver du göra ett val för att få denna hjälp.

MeSH och CINAHL Headings

MeSH (Medical Subject Headings) är den ämnesordlista som används i PubMed, SveMed+ och Cochrane Library. I MeSH är termerna hierarkiskt ordnade och man kan se över- och underordnade termer. I Svensk MeSH kan du söka på svenska ämnesord och få dem översatta till engelska och vice versa.

CINAHL Headings är den ämnesordlista som används i CINAHL. CINAHL Headings bygger på MeSH-termer, men innehåller betydligt fler vårdrelaterade termer.

I många andra databaser används andra ämnesordlistor än MeSH och CINAHL Headings.

Om du vill fördjupa dig

Svenska och engelska termer för ämnesordslista
Ämnesord Subject Headings
  Headings
Tesaurus Thesaurus
Kontrollerade termer Controlled terms
Kontrollerad vokabulär Controlled vocabulary

Fritext

Ibland saknas det en term i ämnesordlistan eller så saknar databasen en ämnesordlista. (Web of Science och Google Scholar är exempel på databaser som saknar ämnesordlista.) Då måste du söka med fritext. Det innebär att man söker på den information om artiklarna som finns i databasen, till exempel titel, abstract (sammanfattning) och författarens nyckelord. Observera att de flesta databaser inte söker i fulltexten (hela artikeln). Två undantag är dock Google Scholar och Cochrane Library.

Vid fritextsökning kommer du endast att hitta artiklar där författaren har använt exakt samma termer som du själv använder i din sökning. Du måste därför tänka på synonymer, stavning, grammatiska former som singular och plural samt ordklasser, som adjektiv och substantiv, för att fånga upp alla relevanta ord behöver du söka på olika varianter av begreppet.

Exempel på hur synonymer och grammatiska former kan användas vid sökning

  • För att hitta information om hjärtinfarkt kan du behöva använda ord som:heart attack, myocardial infarction, heart infarction
  • För att hitta information om övervikt kan du behöva använda ord som:obese, obesity, overweight

Om du vill fördjupa dig

När du har hittat lämpliga sökord utifrån din frågeställning behöver du också veta hur du ska kombinera dem i din sökning. Du kan läsa mer om det på sidan Sökteknik.

Senast uppdaterad: 2021-12-08