Redovisa en sökning

Vissa program på KI kräver att du redovisar hur du har sökt, framförallt om du har gjort en litteraturstudie. På den här sidan får du lära dig vad som ska ingå i sökredovisningen och hur en sökredovisning kan presenteras. De exempel vi visar nedan är tänkta som ett allmänt stöd. Finns det anvisningar vid det egna programmet ska du använda dessa i första hand.

Vad ska ingå i en sökredovisning?

Redovisning av din sökning kan med fördel göras i tabellform. Gör en ny tabell för varje databas. Ange sökord, eventuell sökning i särskilda fält, datum för sökningen, eventuell användning av någon typ av filter eller begränsningar samt antal träffar.

Oftast redovisas sökningen i metoddelen av uppsatsen. Ibland kan du behöva komplettera söktabellerna med en beskrivande text.

Exempel på text i metodavsnittet

Sökningen gjordes under juni 2018 i databaserna Cinahl, Web of Science och Pubmed.

De MeSH-termer som identifierades för sökningen i Pubmed anpassades till motsvarande vokabulär i Cinahl. Varje sökbegrepp kompletterades också med relevanta fritexttermer. Fritextorden har, om lämpligt, trunkerats för att fånga upp alternativa ändelser.

Sökresultatet begränsades till artiklar på engelska, samt till artiklar från de senaste tio åren. Den fullständiga sökstrategin bifogas som bilaga.

Databassökningen kompletterades med en manuell genomgång av referenslistor till relevanta artiklar, vilket gav ytterligare ett par artiklar som inkluderades i studien.

I tabellerna nedan har vi redovisat sökningar i tre olika databaser. I alla databaser har vi utgått från frågeställningen "Patienters upplevelse av dagkirurgi".

Exempel från Cinahl

MH = Exact Subject Heading

Databas:
Cinahl

Datum:
2018-06-19

Sökord Begränsningar (filter, limits, refine) Antal träffar
 #1 (MH "Ambulatory Surgery") 4,779
 #2 day surgery OR outpatient surgery 21,915
 #3 #1 OR #2 24,192
 #4 (MH "Patient Satisfaction")  31,751
 #5 experience* OR perception* OR perspective* OR view* 400,029
 #6 #4 OR #5 423,007
 #7 (MH "Qualitative Studies+")  96,010
 #8 interview* OR focus group* 123,967
 #9 #7 OR #8 176,718
 #10 #3 AND #6 AND #9 341
 #11 #10

Peer Reviewed
Published Date: 2008-2018 
Narrowed by Language: -English

219

Exempel från Pubmed

Databas:
PubMed

Datum:
18-03-04

Sökord Begränsningar (filter, limits, refine) Antal träffar
 #1 Ambulatory Surgical Procedures OR day surgery OR outpatient surgery 165,477
 #2 Patient Satisfaction OR experience* OR perception* OR perspective OR view 1,914,604
 #3 Qualitative Research OR interview* OR focus group* 435,017
 #4 #1 AND #2 AND #3 903
 #5 #4 Publication dates: 2008-2018
English language
483

Exempel från Web of Science

Databas:
Web of Science

Datum:
2018-06-19

Sökord Begränsningar (filter, limits, refine) Antal träffar
 #1 TOPIC: ("ambulatory surgery" OR "day surgery" OR "outpatient surgery")   5,830
 #2 TOPIC: ("patient satisfaction" OR experience* OR perception* OR perspective* OR view*)  3,334,801
 #3 TOPIC: (qualitative OR interview* OR "focus group*")  735,303
 #4 #1 AND #2 AND #3 105
 #5 #4 Refined by: LANGUAGES: (ENGLISH) AND PUBLICATION YEARS: (2018 OR 2017 OR 2016 OR 2015 OR 2014 OR 2013 OR 2012 OR 2011 OR 2010 OR 2009 OR 2008) 74

Tabellerna ovan är exempel på hur en sökning kan redovisas. Det kan göras på lite olika sätt. Vid en del program finns särskilda anvisningar eller mallar och då bör dessa användas.

Senast uppdaterad: 
2020-11-03