Checklista för referenser

Den här checklistan är till för att du ska kunna kolla hur du hanterat referenser i din text, till exempel inför inlämning av ett skriftligt arbete. Checklistan är tänkt som ett komplement till den information om referenser som finns på våra webbsidor.

På sidorna om akademiskt skrivande kan du läsa mer om hur du referenserna kan integreras i din egen text. I referensguiderna för APA och Vancouver finns detaljerad information om hur referenserna ska utformas.

Endnote Online och andra referenshanteringsprogram är bra hjälpmedel som underlättar referenshanteringen. Kontrollera ändå att referenserna följer den referensstil du valt.

Val av källor

 • Har du läst allt du refererar till? Referera bara till sådant som du faktiskt har tagit del av.
 • Har du i första hand refererat till originalkällor? I examensarbeten bör du i första hand använda originalkällor (och eventuellt översiktsartiklar, till exempel i bakgrunden). I andra skriftliga uppgifter kan även sekundärkällor vara acceptabla.
 • Har du i första hand använt källor som är tillgängliga för en läsare? Föredra publicerade källor framför opublicerat material och personlig kommunikation.

I texten

 • Har du referenser till alla påståenden som inte är dina egna eller är allmänt känd kunskap?
 • Är det tydligt vilken referens som hör till vilket påstående?
 • Har du använt egna ord och formuleringar när du refererat någon annans text så att det inte riskerar att framstå som plagiat?
 • Är det lätt för en läsare att utifrån vad som står i texten hitta referenserna i referenslistan?
 • Har du i din text använt alla referenser som finns med i referenslistan?
 • Om du har använt citat:
 • Har du begränsat användningen av citat till textavsnitt där den exakta ordalydelsen är väsentlig?
 • Har du angivit referens samt vilken sida citatet återfinns på?

APA

 • Har du tagit med rätt antal författare och år i dina referenser i texten? Om författare saknas använder du istället redaktör eller myndighet/organisation/institution.

Vancouver

 • Är referenserna numrerade i den ordning de förekommer i texten? Numreringen utgår ifrån den första gången respektive referens används. Behåller varje referens samma nummer om den återkommer?

Referenslista

 • Finns alla referenser du använder i texten med i referenslistan? Observera dock att personlig kommunikation, till exempel samtal och e-post, inte tas med i referenslistan.
 • Är det möjligt för en läsare att återfinna källan med hjälp av uppgifterna i referenslistan? Exakt vilka uppgifter som ska tas med är olika för olika typer av källor, se respektive referenstyp i guiderna.
 • Är dina referenser konsekvent utformade? Ibland anger inte referensstilarna exakt hur en viss referenstyp ska se ut, se då till att utforma liknande referenser på samma sätt.
 • Har du tagit med rätt antal författare i respektive referens enligt den referensstil du använder?
 • Är referenslistan korrekt sorterad (alfabetiskt eller numeriskt beroende på vilken stil du använder dig av)?
 • Är referenserna korrekt formaterade med till exempel punkter, kommatecken och mellanslag?

APA

 • Har du använt fullständiga titlar för alla tidskrifter i din referenslista?

Vancouver

 • Har du använt korrekta förkortningar för alla tidskrifter i din referenslista? Korrekta förkortningar kan du hitta i databaserna PubMed och Ulrichsweb.

Bilder, tabeller och figurer

 • Har du angivit referenser för eventuella bilder, tabeller och figurer hämtade från andra källor? Tänk på att bara använda bilder som du får använda.
Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt