Öppen publicering allt vanligare på KI

Publicerad: 2021-10-28

Karolinska Institutets policy för öppen publicering, som i korthet innebär att KI:s forskare ska göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga (open access, OA) under en öppen licens, har funnits i sin nuvarande form i snart ett år. I samband med den pågående internationella open access-veckan redovisar vi här statistik för hur omställningen till öppen publicering ser ut vid Karolinska Institutet samt i vilken omfattning open access-publikationer citeras.

Open access-publiceringen vid Karolinska Institutet ökar

Andelen artiklar och reviewartiklar från KI som publiceras open access ökar under perioden 2018-2021. Andelen som publicerats som guld, hybrid eller grön open access har ökat från 55% 2018 till preliminärt 72% för 2021.
Observera att förhållandet för 2021 är preliminärt (data hämtades 2021-10-14).

Preliminära siffror för 2021 visar att open access-publiceringen vid lärosätet fortsätter att öka och att 68 procent av KI:s artiklar och översiktsartiklar hittills har publicerats direkt open access, vilket innebär att artiklarna publicerats antingen i renodlade OA-tidskrifter (så kallad guld open access) eller som OA-artiklar i hybridtidskrifter (hybrid open access). Grön open access (självarkivering i öppna arkiv) kan oftast endast ske efter en embargoperiod på sex till tolv månader, varför andelen grön open access för innevarande år sannolikt kommer att öka över tid till nivåer liknande de i början av perioden.

Diagrammet visar ökad andel hybrid och guld open access-publicering 2018-2021. Andelen icke open access och grön open access sjunker under perioden. Hybrid open access går starkast går uppåt, från 17% 2018 till 35% 2021. Samma period ökar guld-open access från 27% till 34%.
Observera att förhållandet för 2021 är preliminärt (data hämtades 2021-10-14).

KI:s avtal för open access-publicering

De publiceringsavtal som KI har slutit med förlag ger goda förutsättningar för att publicera sig open access. Avtalen innebär att publiceringsavgiften / article processing charge (APC) är förbetald av Karolinska Institutet. För att avtalen ska kunna utnyttjas krävs att artikelns corresponding author är KI-affilierad. I dagsläget omfattar avtalen 17 förlag som tillsammans rymmer 11 037 tidskrifter.

Sett till den faktiska publiceringen tycks avtalen medverka till ökad andel open access på KI. Baserat på statistik över artiklar som KI-forskare publicerat under åren 2018-2021 är andelen direkt open access högre ifall artikelns corresponding author är från KI, jämfört med när artikelns corresponding author inte tillhör KI. Preliminära siffror för 2021 visar att 79 procent av artiklar med KI-affilierad corresponding author har publicerats direkt open access, i jämförelse med 59 procent för KI-artiklar där corresponding author är affilierad till en annan organisation.

För att underlätta för KI:s forskare att publicera sig open access har universitetsbiblioteket utvecklat en söktjänst, Open Access/APC Checker Tool, som gör det enklare att se om en specifik tidskrift ingår i KI:s publiceringsavtal. Via söktjänsten (se nedan) kan du även hitta vidare författarinstruktioner för de tidskrifter som ingår i avtalen.

 

I Open Access/APC Checker Tool söker du efter tidskrifter som ingår i KI:s avtal med förbetalda publiceringsavgifter/APC. 

Open access-publicering och citeringsgenomslag

Artiklar som publiceras open access är enklare att sprida och har möjlighet att nå fler läsare än artiklar publicerade i prenumerationsbaserade tidskrifter. Det finns flera studier som också visar på att open access-publiceringar leder till fler citeringar (Langham-Putrow A, Bakker C, Riegelman A, 2021). Vi har tittat närmare på om det går att styrka detta, genom att undersöka hur det ser ut för KI-artiklar.

Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad för KI-publikationer 2015-2019 per OA-typ (guld, grön, brons och hybrid OA, samt icke-OA). Icke-OA-publikationer pendlar mellan 1,2 och 1,4. Guld-OA är strax under, med värden mellan 1,0 och 1,2. För åren 2016–2019 har hybrid högsta värdet av alla typer, med värden mellan 3 och 3,5. Grön OA har högsta värdet av alla OA-typer 2015 (3,8) och 2019 (3,0). Överlag är genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad tydligt högre för hybrid, grön och brons än för guld och icke-OA.

En citeringsanalys över KI:s publicering 2015–2019 visar att artiklar tillgängliga open access har en högre genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad (average field normalized citation score) än artiklar som inte är tillgängliga open access. Fältnormeringen innebär att analysen kompenserar för skillnader som beror på artikeltyp, publiceringsår och ämne för att mer rättvisande kunna jämföra citeringsgrad. Främst är det hybridpublicering, brons open access och grön open access som bidrar till den högre citeringsgraden och särskilt open access-publicering kopplad till tidskrifter med hög impaktfaktor.

Även om det finns ett positivt samband mellan open access och citeringar så är det tänkbart att andra faktorer med positiv inverkan på citeringar samvarierar med open access-publicering, till exempel hur välfinansierad studien är, i vilken tidskrift den publiceras, samt att författare kan välja att framförallt tillgängliggöra sina bästa publikationer open access.

Läs mer

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Certain data included herein are derived from the © Web of science 2021 of Clarivate Analytics (US) LLC. All rights reserved. No part of these materials may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, including electronic, mechanical, photographic, magnetic or other means without the express permission of Karolinska Institutet.