Finansiärernas & förlagens krav

I Europa och USA ställs allt oftare krav på att man som forskare samtidigt ska publicera både vetenskaplig tidskriftsartikel öppet och också de data som ligger till grund för forskningsresultatet.

Finansiärernas krav

Den nuvarande situationen i Sverige och ute i världen beskrivs kortfattat nedan för ett urval av Karolinska Institutets forskningsfinansiärer, men vill du veta mer bör du gå direkt till finansiärens instruktioner för både ansökan och återrapportering kring öppen tillgång av data för just ditt forskningsprojekt.

Många finansiärer kräver även att du författar en datahanteringsplan för ditt projekt, även Vetenskapsrådet från och med 2019 års utlysningar.

Det kan också vara en god idé att ta kontakt direkt med KI Grants Office om du har frågor kring finansiärers krav och rekommendationer.

För frågor om öppet tillgängliggörande (open access) så finns mer information på sidan Publicera din artikel open access.

Sverige - Vetenskapsrådet mfl.

I Sverige kräver flera forskningsfinansiärer ännu så länge endast Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, inte forskningsdata. Siktet finns dock inställt på en målbild att man från 2026 kommer kräva att även forskningsdata publiceras samtidigt som artikeln som beskriver forskningsresultatet.

Lärosäten och forskningsfinansiärer har ett gemensamt ansvar för att den nationella riktningen för öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer efterföljs och uppnås. Från 2021 får Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket förtydligade samordningsuppdrag för öppen vetenskap. Även universitet och högskolor får ett uppdrag gällande öppen vetenskap. 

Från och med 2019 års utlysningar kräver Vetenskapsrådet även att man författar en datahanteringsplan för sitt forskningsprojekt.

Läs mer

Förtydligat Regeringsuppdrag för att främja öppen vetenskap till forskningsfinansiärer och lärosäten

Öppen tillgång till forskningsdata : Vetenskapsrådet samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026.

Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information, Vetenskapsrådet

Öppen tillgång (open access) till forskningsdata, Vetenskapsrådet

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, Prop. 2020/21:60 

EU, Horizon Europe och Horizon 2020

Nytt för 2021 är de skärpta reglerna för publicering och delning av forskningsdata inom ramprogrammet för forskning och innovation Horizon Europe. Det som tidigare under Horizon 2020 varit en frivillig försökpilot har from 2021 blivit obligatoriskt för samtliga beviljade projekt i det nya ramprogrammet.

Du kan läsa mer om detaljerna för beviljade projektmedel och data i Horizon Europe Data Guidelines Ingår känsliga data – t.ex. med personuppgifter - i din forskning gäller fortfarande att du inte bör dela dem öppet, men behöver motiveras och beskrivas (se nedan)

Från 2017 omfattas samtliga beviljade H2020-projekt av ”the Open Research Data pilot” (ORD). Att delta i ORD-piloten behöver nödvändigtvis inte betyda att man publicerar och deponerar alla sina forskningsdata öppet, utan man följer snarare principen ” ”As open as possible, as closed as necessary”. För att ge öppen tillgång till data anvisar man att data ska deponeras i ett öppet datarepositorium.

Känsliga data – “Opt Out” : Forskningsprojekt inom H2020 kan välja bort öppen tillgång till forskningsdata. Detta kallas ”opt out” och gäller då data som av olika anledningar är känsliga eller till exempel belagda med sekretess. ”Opt out” kan motiveras och begäras under alla stadier av ett forskningsprojekt. Citatet

Kostnader: Kostnader i samband med att öppet tillgängliggöra forskningsdata ger grund för att ansöka om ekonomiskt stöd för alla H2020-anslag.

Om du har specifika frågor kring Vetenskapsrådet, EU-finansiering med mera kontakta, KI Pre-Contract Office grantsoffice@ki.se 

Förlagens krav

I takt med att forskningsfinansiärerna ökat sina krav på publicerade eller delade data i samband med artikelpublicering har även tidskriftsförlagen krav på publicering av tillhörande data ökat. Vill du vara säker på vad som gäller bör du i god tid innan du skickar in ditt manus gå till respektive tidskrifts egna Data Policy som vanligtvis finns med på tidskriftens webbsida.

Här följer ett par exempel:

PloS-tidskrifter

Följande gäller samtliga PloS-tidskrifter, om inget annat anges:

  • PLOS-tidskrifter kräver av författare att de ska göra alla de data tillgängliga som ger grund för resultaten i manuskriptet, utan förbehåll när det är dags att publicera. När, och om, specifika juridiska och etiska förhållanden föreligger som hindrar öppen tillgång till datat måste författaren peka på hur man kan få access till datat.
  • När man skickar in ett manuskript behöver författaren förse det med ett ”Data Availability Statement” som beskriver att man följer PLOS´policy. Om artikeln blir godkänd för publicering kommer detta dokument att följa med den publicerade artikeln.

Springer Nature

Springer Nature stödjer och uppmuntrar forskare att publicera sina artiklar med tillhörande data.

Datatidskrifter / Data papers

Du kan även publicera en dataartikel där du beskriver sitt forskningsmaterial i en speciell datatidskrift (data journal eller data paper). Ofta hänvisar man då till att forskningsmaterialet finns tillgängligt i ett datarepositorium med ett unikt ID.

Konkreta exempel på data journals är Nature Research’s Scientific Data och BMC Research Notes

Har du frågor om vilken tidskrift du bör välja för bästa publicering? Läs mer på sidan Strategisk publicering.

En person arbetar framför dator.

Data Access Unit

Data Access Unit på universitetsbiblioteket hjälper dig med tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Vi är en del av Research Data Office (RDO) på KI.