Våra boksamlingar

Biblioteket köper in böcker till flera olika samlingar på de båda biblioteksenheterna. Här följer en kortfattad beskrivning av vilka samlingar du hittar i biblioteket. 

Facklitteratur

Biblioteket har på båda enheterna en stor samling av facklitteratur inom medicinens olika områden. Litteratur till fackbokssamlingarna köps in efter förslag från användarna. Rekommenderad kurslitteratur som normalt köps in i ett exemplar placeras också här. En egen svit är KI-dissertationer som går ända tillbaka till den första utgivningen på 1870-talet.

Utöver fackbokssamlingen finns ett antal specialsamlingar med litteratur som köps in utifrån särskilda kriterier.

Kursbokssamlingen

Böcker till kursbokssamlingen köps in från de kurslistor som skickas till biblioteket. Obligatorisk kurslitteratur köps in i en uppsättning om minst fyra exemplar på den enhet där kursen ges.

Kursbokssamlingen finns i särskilda, avgränsade rum, i närheten av där personalen finns om du skulle ha några frågor.

Camera Obscura

Camera Obscura är namnet på humaniorasamlingen i Solna. Den tillkom på initiativ av Karolinska Institutets Kulturråd och invigdes år 2000.

Samlingen har inriktning på skönlitteratur och biografier med anknytning till medicin och läkekonst, och på litteratur från angränsande områden såsom idé- och lärdomshistoria, historia, filosofi och psykologi, liksom konst och musik med relevans för medicinen.

Här ingår även böcker med KI-anknytning, det vill säga böcker som handlar om KI och/eller där författaren har en KI-anknytning.

Laterna Magica

Laterna Magica är Camera Obscuras motsvarighet i Flemingsberg, och har tillkommit genom att man sammanfört utvalda ämnesavdelningar från de biblioteksenheter som slogs samman när Hälsohögskolan blev en del av KI år 1998. Urvalet av titlar görs utifrån inköpsförslag från användarna.

De dominerande ämnena i samlingen är skönlitteratur och biografier med anknytning till sjukdom och vård, men den rymmer även avdelningar inom idé- och lärdomshistoria, psykologi, litteraturvetenskap, konst, historia och antropologi.

Här ingår även böcker med KI-anknytning, det vill säga böcker som handlar om KI och/eller där författaren har en KI-anknytning.

Normkritiska samlingen

Normkritiska samlingen är den nyaste av KIB:s specialsamlingar och har finansierats genom medel från Centrala rådet för lika villkor på KI. Samlingen är tänkt att komplettera bibliotekets övriga litteratur och har som syfte att lyfta fram normbrytande och normkritiska perspektiv inom bland annat vård, medicin, pedagogik och psykologi. Den är ett led i det förebyggande arbetet mot diskriminering, och vill synliggöra stereotypa mönster och exkluderande normer, samt skapa förutsättningar för ett nyfiket och kritiskt granskande av våra egna tanke- och handlingsmönster. Vår förhoppning är att samlingen ska inspirera och bidra till att skapa ett mer inkluderande universitet.

Specialsamlingarnas placering i biblioteket

Specialsamlingarna finns i sällskapshörnorna, med undantag för kursbokssamlingarna. Förhoppningen är att sällskapshörnorna ska inbjuda till avkoppling och eftertanke, och inspirera till läsning utöver den rena kurslitteraturen. Skönlitteratur och biografier ger ofta en ny och intressant infallsvinkel till specialsamlingens område, och har ett informativt värde som kan ge fördjupning och möjlighet till inlevelse som går långt utöver den rena fackbokstexten.