Låneregler och användarvillkor

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är ett offentligt bibliotek, öppet för alla. Genom att ansöka om bibliotekskonto eller aktivera ditt studentkonto förbinder du dig att följa bibliotekets regler.

Bibliotekskonto

För att kunna låna krävs att du har ett bibliotekskonto på KIB. Alla som har fyllt 16 år och kan visa svensk identitetshandling kan få ett bibliotekskonto. I vissa fall kan även personer utan svenskt personnummer ansöka om ett bibliotekskonto med kortare giltighetstid, till exempel kan gästforskare/-studenter få bibliotekskonto under den tid de är knutna till svensk högskola. 

För dig som är anställd eller student på KI är bibliotekskontot giltigt under hela anställnings-/studietiden och ditt KI-kort fungerar som lånekort. För övriga låntagare är bibliotekskontot oftast giltigt två år i taget och kan kopplas till ett lånekort. Ett lånekort ska betraktas som en värdehandling och lånekortsinnehavaren är ansvarig för att kortet inte används av obehörig. Om lånekortet tappats eller stulits ska detta genast anmälas till biblioteket så kortet kan spärras. Förlorat kort ersätts mot en avgift.

Låntagaren är själv ansvarig för att uppgifter om adress och e-post är korrekta. Studenter uppdaterar sina kontaktuppgifter i Ladok, medan övriga låntagare anmäler ändringar direkt till biblioteket eller uppdaterar via Mina sidor.

Hantering av personuppgifter

Karolinska institutet (KI) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB). Uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgifter skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av dem.

KIB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva biblioteksverksamhet och för att fullgöra låneavtal med låntagare. Personuppgifterna behandlas för att registrera användare i bibliotekets utlåningssystem, administrera lån, ta betalt för förseningsavgifter, ta emot beställningar av material samt kontakta användare. Låntagares namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, lånekortsnummer och användarkategori registreras i KIB:s låntagarregister. Personuppgifter kopplade till lånadministration sparas så länge användaren är aktiv. En låntagare räknas som en aktiv så länge hen har lånade böcker eller obetalda biblioteksavgifter. Om låntagare inte är aktiv under två kalenderår tolkas detta som om låntagaren att inte längre avser bruka bibliotekets tjänster varpå användarens konto spärras och användarens personuppgifter raderas.

Den person som har fått sina personuppgifter registrerade har rätt till information om hur hens personuppgifter hanteras, rätt till rättelse av personuppgifter och i vissa fall att få personuppgifterna raderade. Den registrerade har också rätt att en gång per år kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne. För att få veta mer om hur Karolinska Institutet behandlar personuppgifter se KI:s integritetsskyddspolicy.

Har du frågor om KIB:s verksamhet och behandling av personuppgifter kontakta universitetsbiblioteket via e-post: kib@ki.se eller telefon: 08-52 48 40 00. Om du vill framföra klagomål eller har synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta KI:s dataskyddsombud eller Integritetsskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Lån och lånetider

Lånetiden för kursböcker är 7 dagar. För de kursböcker som skickas med post är lånetiden 11 dagar. Lånetiden för övriga böcker är 21 dagar.

KIB erbjuder automatiska omlån, vilket innebär att boken lånas om per automatik två dagar innan lånetiden går ut - om ingen annan köar för boken (om så är fallet meddelas du via e-post). Maximalt antal omlån är 26 veckor för kursböcker och 52 veckor för 21-dagarslån. Det är alltid ditt eget ansvar att se till att hålla koll på återlämningsdatum.

Reserverade böcker står på reservationshyllan i tre dagar.

Förseningsavgifter

Förseningsavgifter för kursböcker (7-dagarslån) och 21-dagarslån är 10 kronor per dag och bok.

Har du en skuld på 100 kronor och uppåt spärras ditt kort till dess att skulden är betald.

Har lånet inte återlämnats en tid efter återlämningsdatum, spärras låntagaren från vidare lån och en faktura med en ersättningsavgift skickas ut. Om det utlånade materialet återlämnas efter att faktura skickats ut makuleras den. Så länge en faktura är obetald är låntagaren avstängd från vidare lån.

Skador på det utlånade materialet som uppstår under lånetiden ersätts av låntagaren. Alla lagningar görs av biblioteket. Skadat material tillhör biblioteket även efter ersättning.

Material med särskilda lånevillkor

Tidskrifter lånas ej ut.

Litteratur äldre än 100 år lånas endast ut över dagen som läsesalslån. 

Visst annat material, som exempelvis ordböcker och whiteboardpennor, får lånas över dagen.

Postutskick av lån

Lån skickas gratis till bibliotek i Norden.

Material utgivet av KI lånas ut gratis till bibliotek även utanför Norden.

KI-studenter med svensk adress utanför Stockholmsområdet (postnummerområde 1), inom Sverige, kan få böcker, inklusive kursböcker, skickade till sig.

KI-anställda kan få böcker, inklusive kursböcker, skickade till sig även inom Stockholmsområdet.

KIB betalar portot för utskick av lån medan låntagaren betalar returportot. Låntagaren är ansvarig för materialet tills det är avregistrerat i bibliotekets lånesystem.

Lån från andra bibliotek

Material för forskning och studier som inte finns på KIB lånas in till anställda och studenter vid KI. Lån från bibliotek inom Norden är gratis för både KI-studenter och -forskare, medan lån från bibliotek utanför Norden medför en avgift för studenter, (se prislistan). 

Material som finns tillgängligt på andra bibliotek inom Stockholmsområdet lånas inte in till KI:s studenter.

Lånetider och övriga regler avgörs av biblioteket som lånar ut boken.

Elektroniska medier

Som besökare är du välkommen att använda bibliotekets alla elektroniska medier, till exempel databaser och tidskrifter. Om du vill använda dessa utanför biblioteket krävs det att du är knuten till KI. Användare är skyldiga att respektera licensvillkoren. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt, ickekommersiellt, studie- eller forskningssyfte.

Skyldigheter

Låntagare är skyldiga att själva hålla reda på när lånetider går ut och se till att material återlämnas i tid. Material som återlämnas i bibliotekets återlämningslådor lämnas på eget ansvar. Låntagare är ansvariga för materialet tills det är avregistrerat i bibliotekets lånesystem. Detta gäller även för material som skickas med post samt vid resor och sjukdom. Skulden kan dock avskrivas vid sjukhusvistelse om man lämnar läkarintyg. 

Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser, utan gör det endast som en service. Denna service gäller endast dem som lämnat sin e-postadress till biblioteket.

Som besökare bör du ha kännedom om bibliotekets trivselreglerDen som stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan utestängas från biblioteket enligt högskoleförordningens 10 kap. 1 §.

Den som är missnöjd med beslut som fattats i enlighet med bibliotekets regler har rätt att få frågan prövad, vänligen skicka ärendet med e-post till adressen kib@ki.se. Lånereglerna kan komma att revideras.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt
Senast uppdaterad: 2021-08-23