Sökuppdrag för forskare

Ska du göra en systematisk översikt och behöver hjälp med att söka litteratur? Vill du försäkra dig om att du inte missat relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Kontakta i så fall sökargruppen på universitetsbiblioteket.

Sökargruppen vänder sig till forskare vid Karolinska Institutet. Doktorander som gör en systematisk översikt som ett delarbete i doktorsavhandlingen är också välkomna att beställa ett sökuppdrag.

Om du är student på grund- och masternivå, eller doktorand som sammanställer en litteraturöversikt till din kappa hänvisar vi till handledning i informationssökning.

Om sökuppdrag

Vi utför sökuppdrag åt dig som är forskare på KI, och som ska göra en systematisk översikt, scoping review eller annat projekt där du har behov av en kvalificerad litteratursökning. Studier har visat att översiktsartiklar där en informationsspecialist inkluderas håller högre kvalitet vad gäller rapportering av sökstrategier. Att sökningarna utförs av en informationsspecialist, i nära samarbete med en ämnesspecialist, kan också minska risken för bias, till exempel vid val av söktermer, databaser och begränsningar. Som forskare sparar du också tid.

Hur?

I regel involveras två bibliotekarier tillsammans per sökuppdrag. Vi inleder varje sökuppdrag med ett uppstartsmöte med er, där vi diskuterar forskningsfrågan, avgränsningar, sökord, val av databaser etc. Efter mötet gör vi en testsökning i en databas, vanligtvis MEDLINE, som vi skickar till er för att ge möjlighet till kommentarer, justeringar och förbättringar av sökningen. När vi kommit överens om sökstrategin i MEDLINE går vi vidare och gör sökningen i övriga databaser samt tar bort dubbletter i Endnote. Vi levererar ett deduplicerat Endnote-bibliotek (eller annat önskat format) med referenser samt fullständig dokumentation över sökningen i alla databaser. 

Inför publicering hjälper vi gärna till med att uppdatera sökningen så att inte nyligen publicerad forskning exkluderas. 

Internationellt förekommer det att bibliotekarien/informationsspecialisten som utfört litteratursökningen inkluderas som medförfattare. Det är inget som vi eftersträvar. Vi ser däremot gärna att vi omnämns med namn i artikeln, till exempel i acknowledgements-delen. Vi kan också hjälpa till att formulera texten i metoddelen där litteratursökningen beskrivs.

Sökuppdrag är kostnadsfria för anställda på Karolinska Institutet. För närvarande har vi inte möjlighet att utföra sökuppdrag åt externa kunder.

Beställ sökuppdrag

För att beställa ett sökuppdrag, fyll i vårt formulär.

Beroende på arbetsbelastning varierar det hur snabbt vi kan leverera sökresultatet. För en systematisk litteratursökning handlar det om minst två veckors arbete.

Systematisk översikt

Om du planerar att göra en systematisk översikt rekommenderar vi att du:

Om du inte ska göra en systematisk översikt utan behöver handledning i litteratursökning i allmänhet, eller planerar att sätta igång ett review-projekt framöver – boka gärna individuell handledning.

Kurser i systematiska översikter

På Karolinska Institutet erbjuds kurser på forskarnivå i systematiska översikter där sökargruppen undervisar i litteratursökningsmetodik:

Om sökargruppen

Sökargruppen består av sex bibliotekarier som regelbundet utför sökuppdrag, till stor del systematiska översikter, åt anställda på Karolinska Institutet. Sökargruppen arbetar enligt gängse evidensbaserad praxis, följer internationella riktlinjer och omvärldsbevakar löpande frågor rörande litteratursökningsmetodik. 

Hand framför dator

Sökuppdrag

Om du är forskare och behöver hjälp med litteratursökning, till exempel i samband med en systematisk översikt, kontaktar du sökargruppen.

Portfolio

Exempel på publikationer där sökargruppen medverkat

2021

2020

2019

2018

2017

 

2016

2015

2014 och äldre

Senast uppdaterad: 2021-10-28