Protokoll från Biblioteksrådets sammanträde 2020-11-25

Denna sida är ett protokoll från 2020-11-25 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Tid:
09.00 – 11.30

Plats:
Digitalt möte via zoom

Närvarande:
Anders Gustafsson, ordförande
Annikki Roos, bibliotekschef
Johanna Lanner
Lennart Brodin
Anna Krook
Ulla Nygren
Gunnar Gustafsson Wiss, adjungerad
Frida Fick, adjungerad
Marie Ols (sekreterare)

Anmält förhinder:
Bahar Ahmadi, studentrepresentant
Maria Watter, adjungerad

1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Beslut: Till justerare utses Lennart Brodin

3. Dagordning

Lennart Brodin anmäler övrig fråga om statusrapportering från pågående revidering av KI:s policy för öppen publicering. Frågan behandlas under dagordningspunkt 5. Aktuella frågor vid KIB.

Beslut: Efter ovanstående tillägg fastställs mötets dagordning.

4. Föregående protokoll

Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna.

5. Publiceringskostnader genom KIB 2020

Enhetschef Frida Fick redogör för kostnadsutveckling kopplad till bibliotekets transformativa avtal, där förbetalda publiceringsavgifter inkluderas.

För att stödja övergången till öppen publicering har svenska lärosäten, via Bibsam- konsortiet, sedan 2016 tecknat s.k. ”read and publish”-avtal. Avtalen har de senaste åren övergått till transformativa tidskriftsavtal, som snabbt ökat i både antal och omfång. För KI:s/KIB:s del har antal transformativa tidskriftsavtal ökat från 3 st 2018 till 12 st 2020. Varje avtal har sina egna förutsättningar och en del innebär fri OA-publicering medan andra har inbyggda publiceringskvoter. Det är också svårt att på ett enkelt sätt särskilja kostnader för publicering från kostnaden för läsrättigheten.

De nya avtalen har inneburit att universitetsbibliotekens kostnad för media ökat kraftigt. Kostnader för publicering, som tidigare belastade kärnverksamheten, har succesivt flyttats över till bibliotekets budget. De transformativa avtalen har också förändrat kostnadsfördelningen inom Bibsamkonsortiet, där de forskningstunga lärosätena med hög publiceringsgrad, får bära en större del av avtalens kostnad.

Sedan 2018 har KIB:s kostnader för media ökat med över 40 %, från 41 Mkr till 59 Mkr. Huvudelen av KI:s OA-publiceringar finansieras idag via bibliotekets trans- formativa avtal. Förutom att forskare får publiceringskostnaderna täckta genom bibliotekets avtal, ger biblioteket också forskare support och rådgivning kopplade till publiceringsfrågor, vilket förenklar de administrativa processerna för den enskilde forskaren. Biblioteket kan också, via handläggningen av de transformativa avtalen, bygga upp kompetens kring publiceringsprocess/aktörer i publiceringslandskapet, vilket är till gagn för lärosätet/forskaren.

6. MEG-gruppens uppdrag angående kostnader för publicering

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss redogör för MEG-gruppens (KI:s makroekonomiska grupp) uppdrag från rektor gällande finansiering av publicerings- kostnader, där gruppen uppdras ta fram en modell som täcker de ökade kostnaderna kopplade till de transformativa tidskriftsavtalen. Förslaget ska färdigställas i början av 2021. Gruppen behöver dels ta ställning till vilken typ av finansiering som ska tillämpas - anslag, INDI eller ett avgiftsbaserat finansieringssystem; dels ta ställning till på vilket sätt publiceringskostnaden ska identifieras och fördelas.

De transformativa avtalens sammansättning och villkor ser olika ut och täcker ca 10 000 tidskrifter. Bibliotekschefen understryker att det inte är en framkomlig väg att differentiera publiceringskostnader för alla dessa tidskrifter. Publicerings- kostnaderna är inbäddade i avtalen och kan inte särskiljas per tidskrift på ett enkelt sätt. En mer framkomlig väg är att se över möjligheten att ta fram kostnads- schabloner. En ytterligare omständighet som behöver hanteras är att kostnaden för avtalen behöver täckas i början av året, innan publiceringar fallit ut per författare/forskare.

7. Aktuellt på KIB

Bibliotekschef Annikki Roos meddelar:

  • att KIB:s budget 2021, som redogjorts vid tidigare möte, har reviderats. Flera kostnadsposter har justerats ner. Det innebär att det budgeterade underskottet i dagsläget är ca 17,5 Mkr mot tidigare ca 22 Mkr. Budgetarbetet fortsätter över årsskiftet, så ytterligare revideringar kan genomföras. Den slutgiltiga budgeten fastställs i början av februari 2021.

  • att KIB:s nya uppdragsbeskrivning är fastställd av rektor vid beslutsmötet den 27 oktober.

  • att den reviderade policyn för öppen publicering, som behandlats vid flera av rådets möten, planeras fastställas av rektor i början av december.

  • att det pågående arbete kring bibliotekssamverkan vid Campus Flemingsberg kommer presentera en rapport av det pågående arbete i februari 2021. Rådet kommer då ges möjlighet att diskutera förutsättningarna för det fortsatta arbetet.

  • att det pågår en intern utvärdering av KIB:s organisation.

  • att KIB sagt upp depå i Bålsta. Uppsägningen innebär att material, främst tidskrifter fram till 1929, kommer erbjudas Hagströmerbiblioteket och Uppsala universitet, som ett led i den nationella bibliotekssamverkan. Depån kommer vara utflyttad den 1 juli 2021.

8. Rådets möten 2021

Biblioteksrådets första möte 2021 förläggs till den 26 februari 09.00 – 11.00.

9. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar ledamöterna för givande diskussion.


Ordförande

Anders Gustafsson e-signering
 

Sekreterare

Marie Ols e-signering


Justeras

Lennart Brodin e-signering

 

 

Denna sida är ett protokoll från 2020-11-25 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-04-13