Protokoll från Biblioteksrådets sammanträde 2020-09-25

Denna sida är ett protokoll från 2020-09-25 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Tid:
09.00 – 11.30

Plats:
Digitalt möte via zoom

Närvarande:
Anders Gustafsson, ordförande
Annikki Roos, bibliotekschef
Johanna Lanner
Lennart Brodin
Anna Krook
Ulla Nygren
Maria Watter, adjungerad
Petra Björk, adjungerad
Sofia Samuelsson, adjungerad
Henrik Åkerfeldt, adjungerad
Lina Waltin, adjungerad
Marie Ols (sekreterare)

Anmält förhinder:
Bahar Ahmadi, studentrepresentant

1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Beslut: Till justerare utses Ulla Nygren

3. Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

4. Föregående protokoll

Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna.

5. Aktuellt på KIB

Annikki Roos redogör för pågående revidering av KI:s policy för öppen publicering.

Sedan biblioteksrådets extrainsatta möte i juni, där dokumentet diskuterades, har revideringar genomförts i enlighet med rådets kommentarer och dokumentet har

presenterats för Kommittén för forskning. Ett rektorsbeslut gällande fastställande av policyn fattas under hösten.

Avdelningschef Petra Björk redogör för bibliotekets verksamhet under pågående pandemi. KIB har genomfört en snabb och effektiv omställning till digitala tjänster, vilket underlättats av att biblioteket, redan innan pandemin, varit väl rustade av- seende digitala plattformar/arbetsätt. Även bibliotekets undervisning och hand- ledning genomförs digitalt, vilket fungerat mycket väl. Det digitala arbetssättet har visat sig vara särskilt gynnsamt för språkverkstaden och dess användare. Björk redovisar vidare en ökad efterfrågan på bibliotekets tjänster. Under pandemin har besökare på KIB:s webbsidor ökat med 25 % och användningen av KIB:s verktyg (referensguider, frasbanken etc.) har ökat med 67 %. Likaså har efterfrågan på systematiska sökuppdrag ökat. Björk avslutar presentationen med att lyfta ett antal lärdomar att ta med sig efter pandemin. Det gäller bl.a. på vilket sätt biblioteket bemannar det fysiska rummet och supportfunktionerna samt fortsatt utveckling av den digitala undervisningen/handledningen.

Roos redogör för pågående arbete kring bibliotekssamverkan vid Campus Flemings- berg. Ett formellt uppdrag är fastställt där projektgruppen, med representanter från de tre lärosätena, under hösten ska utreda förutsättningar för samarbete, bl.a. en eventuell samlokalisering. Projektgruppen planeras rapportera arbetet innan årsskiftet. Carina Ahlberg från KIB är projektledare.

6. Presentation av YFA, Yta för analys

Sofia Samuelsson, Henrik Åkerfelt och Lina Waltin från KIB ansluter till mötet för att presentera YFA, Yta för analys. YFA är ett internt egenutvecklat webbaserat verktyg som ger överblick över områden relaterat till KI:s publicering, OA och icke- OA samt uppskattade kostnader kopplat till detta. Informationen bygger både på data från enskilda källor och på en kombination av data från flera olika källor och innefattar t.ex. publiceringsdata, OA-data och APC-data (publiceringskostnad).

Biblioteksrådet tackar för presentationen och ser flera områden där informationen från YFA kan användas av rådet/KI.

7. Budget 2021

Bibliotekschef Annikki Roos och administrativ chef Marie Ols redogör för KIB:s budgetäskande 2021. Äskandet uppvisar ett underskott på ca 22 Mkr. Biblioteksrådet har vid ett flertal tidigare möten diskuterat obalansen i KIB:s finansieringsmodell och förflyttningen mot OA-publicering och transformativa tidskriftsavtal där förbetalda publiceringsavgifter, som tidigare belastat kärnverksamheten, lyfts in i bibliotekets mediabudget. Sedan 2018 har KIB:s mediabudget ökat med 30 procent. Under samma period har universitetsbibliotekets finansiering (INDIN) räknats upp årligen med ca 1,9 procent. Förutom kraftigt ökade avtalskostnader finns det flera osäkerhetsfaktorer inbyggda i de transformativa avtalen som gör det svårt att överblicka kostnadsbilden. Flera avtal innehåller stipulerade publiceringskvoter, vilket innebär att publicering efter uppnådd kvot behöver betalas utanför avtalet. Biblioteket förvaltar ett myndighetskapital på 25 Mkr som kommer användas för att täcka underskott 2020 och delvis täcka underskott 2021. Biblioteksrådet är enigt med KIB:s ledning i uppfattningen att frågan om hanteringen av publicerings- kostnader behöver lyftas på lärosätesnivå och att en hållbar finansieringsmodell behöver tas fram. Biblioteksrådets ordförande tar frågan vidare.

8. Rådets möte 20 november

Rådets nästa möte är den 20 november. Om det är möjligt, med hänsyn tagen till rekommendationer avseende pandemi/smittspridning, genomförs ett fysiskt möte inklusive en rundtur i bibliotekets nyrenoverade lokaler i BZ, Solna.

9. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar ledamöterna för givande diskussion.

Ordförande Anders Gustafsson

Sekreterare Marie Ols 

Justeras Ulla Nygren

Denna sida är ett protokoll från 2020-09-25 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-04-13