Protokoll från Biblioteksrådets sammanträde 2019-05-15

Denna sida är ett protokoll från 2019-05-15 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Tid:
10.00 – 12.00

Plats:
Universitetsbiblioteket, Solna

Närvarande:
Karin Dahlman-Wright (ordförande)
Annikki Roos
Johanna Lanner
Lennart Brodin
Caroline Graff
Ulla Nygren
Lena Nilsson-Wikmar (adjungerad)
Frida Fick (dagordningspunkt 9)
Marie Ols (sekreterare)

Anmält förhinder:
Naomi Samuel, studeranderepresentant OF Vakant ledamotsplats: studeranderepresentant MF

1. Mötet öppnas

Ordförande Karin Dahlman-Wright öppnar möte och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Beslut: Till justerare utses Johanna Lanner.

3. Dagordning

Ledamot Caroline Graff anmäler fråga om var KI-forskare kan hitta information om vilka tidskriftsavtal KIB tecknat som innehåller förbetalada publiceringsavgifter. Frågan behandlas under dagordningspunkt 9. Övriga frågor.

Beslut: Efter ovanstående tillägg fastställs dagordningen.

4. Föregående protokoll

Lena Nilsson-Wikmar deltog i mötet och förs upp som närvarande.

Beslut: Efter ovanstående revidering godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

5. Aktuellt på KIB

Bibliotekschef Annikki Roos redogör för några aktuella frågor och pågående aktiviteter vid KIB. Bibsamkonsortiets förhandlingar med Elsevier har gått in i ny fas och många tecken pekar på att ett nytt avtal – som också innehåller publiceringsavgifter – ligger på bordet till sommaren. Det är i detta läge svårt att uppskatta vad avtalet kommer kosta KI, eftersom det också beror på hur kostnaderna fördelas mellan parterna i Bibsam.

Vidare rapporterar bibliotekschefen att KIB:s lokaler i Solna kommer genomgå en ombyggnation under hösten 2019 och tidig vår 2020. Dels kommer lokalyta omdisponeras mellan kontorsyta och publik yta och dels kommer ytan rustas upp. Inför ombyggnationen har en risk- och konsekvensbedömning genomförts, där både medarbetare och studenter deltagit. Det publika biblioteket delas in i ljudsoner och ges fler funktionella studieplatser. Under ombyggnationen kommer personal få tillfälliga placeringar i Solna och Flemingsberg och en tillfällig bibliotekssupport (Pop-up bibliotek) kommer byggas upp utanför nuvarande lokaler.

Slutligen rapporteras att det inom det övergripande samarbetsprojektet Flemingsbergs Science och fokusgrupp faciliteter startats upp ett samarbete mellan biblioteken vid Södertörns högskola, KTH och KI, där man kommer se över möjliga samarbetsområden. Björn Brorström, tidigare rektor vid Borås Högskola, har inkommit med ett utredningsförslag.

Beslut: Biblioteksrådet ger bibliotekschefen i uppdrag att förankra utredare Björn Brorströms uppdrag samt det planerade bibliotekssamarbetet vid Campus Flemingsberg med dels biblioteksrådet och dels institutionsgrupp Syd genom dekan Maria Eriksdotter.

6. Verksamhetsberättelse 2018

Underlag inför presentationspunkten, verksamhetsberättelse enligt KI-mall och en verksamhetsbeskrivning sammanställd för Biblioteksrådet, har delgivits rådet innan mötet. Bibliotekschefen avger en muntlig presentation. Under 2018 har KIB mött upp konsekvenser av det uppsagda Elsevier-avtalet och deltagit i Bibsamkonsortiets förhandling inför nytt avtal. Ett flertal OA-avtal med publiceringskomponenter har tecknats under året. Biblioteket har under 2018 infört meröppet, där studenter och medarbetare kan använda biblioteket mellan 7-22. Vidare har KIB sedan årsskiftet

2017/2018 ansvar för studenternas IT-support. Under 2018 genomfördes också tre så kallade kundresor i syfte att bättre förstå studenters och forskares vardag för att utveckla bibliotekets tjänster. Resultaten av kundresorna har också presenteras för andra intressenter vid KI, bl.a. för utbildningsansvariga på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut: Biblioteksrådet tror att en spridning av resultatet av kundresorna kan vara till gagn för flera verksamheter vid KI och beslutar att en presentation av resultaten görs vid rådets möte i september.

7. Strategi 2030

Bibliotekschefen informerar att KIB under 2018, i relation till KI:s övergripande arbete, tagit fram en strategi för bibliotekets verksamhet. Arbetet har involverat KIB:s personal och resulterat i en visionsmening och fyra målformuleringar som beskriver var KIB befinner sig 2030. KIB:s vision lyder som följer: ”Vi arbetar för en framtid där beständig och öppen tillgång till information främjar utvecklingen av hållbar, jämlik och banbrytande kunskap.” Strategin i sin helhet har skickats ut till rådets ledamöter innan mötet. I anslutning till implementeringen av strategin har KIB sedan 2019 arbetet utifrån en ny styrmodell med fokus på ett prioriterat verksamhetsmål. Under 2019 är det övergripande målet att ” Maximera KIB:s bidrag till att öppen vetenskap blir norm på KI”. Arbetet med styrmodellen utvärderas i juni 2019. KIB kommer också vara en del av KI:s övergripande verksamhetsplan och aktiviteter kopplade till KI:s gemensamma strategi för 2030.

8. KIB:s nya organisation

Annikki Roos informerar rådet att KIB omorganiseras från den 1 oktober 2019. Istället för fem avdelningar och två enheter kommer KIB:s verksamhet organiseras i tre avdelningar med ingående enheter. I den nya organisationen inrättas en ledningsgrupp, där alla med chefsansvar ingår och där de strategiska diskussionerna förs. Vidare inrättas ett arbetsutskott bestående av bibliotekschef, avdelningschefer och vid behov ledningsstöd med uppdrag att förbereda och implementera beslut. Syftet med omorganisationen är att skapa en organisation som är flexibel, har tydliga beslutsvägar, närvarande chefer och möjliggör samarbets- och kompetensdelningsytor. Just nu formateras de nya enheterna och enhetschefer tillsätts. Formellt beslut gällande den nya organisationen fattas inom kort och delges Biblioteksrådet.

9. Ekonomi

Frida Fick, t.f. avdelningschef ansluter till mötet och ger rådet information dels om status gällande OA-publicering vid KI; dels om konsekvenser i relation till det pågående paradigmskiftet från avtal för tillgång till elektroniska tidskrifter med

enbart läsrättigheter (prenumerationskostnader) till avtal med både läs- och publiceringsrättigheter. De nya avtalen innebär en större kostnad för biblioteket, då kostnadsflödet för publicering rör sig från enskild forskare till biblioteket. De nya avtalen är en del av den globala förändringsprocessen mot öppen vetenskap, som drivs både politiskt och inom akademin.

Bibliotekschef och administrativ chef redogör för KIB:s ekonomiska status för 2019 och ger en prognos för 2020. I och med ökad kostnad för avtal för elektroniska tidskrifter, kan man det senaste året se en förskjutning i KIB:s kostnadsfördelning med en kraftigt ökad kostnad för media (20 % ökning ), en minskad kostnad för personal och en oförändrad lokalkostnad. KIB:s basfinansiering ligger kvar på samma nivå som tidigare (uppräkning 1,3 %), vilket inneburit att 2019 års budget uppvisar ett underskott på närmare 10 Mkr. Prognosen för 2020 visar, med en oförändrar basfinansiering och en uppräkning av mediabudgeten med 8 %, ett underskott på 16 Mkr. Underskottet för 2019 kan täckas av ett ingående myndighetskapital, men en långsiktig plan behövs för att kunna hantera framtida kostnader för öppen publicering på ett hållbart sätt.

Diskussion.

Beslut: Frågan om KIB:s budget i delar kan flyttas till en direkt kostnad lyfts till planeringsdirektören för vidare diskussion. Biblioteksrådet ger bibliotekschefen i uppdrag att inför nästa möte i september ta fram riskbedömningar vid bibehållen nivå på basfinansiering för kostnadsposterna lokaler, media och personal.

10. Övriga frågor

Caroline Graff anmäler fråga om vart KI-forskare kan hitta information om vilka tidskriftsavtal KIB tecknat som innehåller förbetalda publiceringsavgifter. Bibliotekschef Annikki Roos meddelar att det finns en sökfunktion via KIB:s webbsida (se länk https://kib.ki.se/publicera-analysera/open-access ). Caroline efterfrågar också en sökfunktion där typ av OA-publicering för de förbetalda publiceringsavgifterna listats, d.v.s. om publiceringen avser gold, hybrid, green etc.

Ordförande och bibliotekschef annonserar nästkommande möte den 11 september, som är förlagt till bibliotekets lokaler i Flemingsberg. Mötet har starttid 12.00 och avslutas med gemensam middag.

11. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar ledamöterna för givande diskussion.

Ordförande
Karin Dahlman-Wright

Sekreterare
Marie Ols

Justeras
Johanna Lanner

Denna sida är ett protokoll från 2019-05-15 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-04-13