Protokoll från Biblioteksrådets sammanträde 2019-02-15

Denna sida är ett protokoll från 2019-02-15 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Tid:
14.00 – 16.00

Plats:
Universitetsbiblioteket, Solna

Närvarande:
Karin Dahlman-Wright (ordförande)
Annikki Roos
Johanna Lander
Lennart Brodin
Caroline Graff
Ulla Nygren
Marie Ols (sekreterare)

Anmält förhinder:
Naomi Samuel, studeranderepresentant OF Vakant ledamotsplats: studeranderepresentant MF

1. Mötet öppnas

Ordförande Karin Dahlman-Wright öppnar Biblioteksrådets första möte och hälsar alla välkomna. Eftersom rådet är nytt inleds mötet med en kort presentationsrunda av närvarande ledamöter.

2. Presentation av uppdraget

Ordförande inleder presentationen av uppdraget med att understryka att biblioteket har en stor och mångfacetterad verksamhet och är en viktig infrastruktur för KI:s kärnverksamhet. Biblioteket ligger i framkant vad gäller ett flertal frågor, bl.a. frågor inom Open Science och Open Access.

Bibliotekets intäkter kommer huvudsakligen via INDI (universitetsgemensamma kostnader) vars nivå fastställs av Konsistoriet.

Enligt KI:s delegationsordning ska Biblioteksrådet ge bibliotekschefen vägledning om verksamhetsinriktning och delta med rådgivning i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. Förutom det formella uppdraget lyfter ordförande biblioteksrådets viktiga roll för att bättre förankra bibliotekets verk- samhet hos respektive användargrupp/kommitté. Ordförande ser fram mot ett konstruktivt arbete i rådet, där det ges möjlighet att både ta del av regelbunden information om biblioteket samt möjlighet att lyfta och ta ställning till verksamhets- frågor ur ett användarperspektiv.

3. Ledamöternas förväntningar

Ledamöterna lyfter några individuella förväntningar de har inför arbetet i Biblioteks- rådet. En gemensam nämnare för alla ledamöter är att de upplever att de idag vet relativt lite om bibliotekets verksamhet. Beroende på vilken roll man har på KI känner man till några av bibliotekets tjänster, men ledamöterna har idag ingen sammantagen bild av biblioteket som täcker hela dess verksamhet. Ledamöterna är överens om att biblioteket behöver profilera sig starkare mot KI genom bl.a. strategisk kommunikation. Några specifika förväntningar som lyfts är en beskrivning hur biblioteket samverkar med övriga avdelningar/enheter på KI. Här nämns speciellt IT-frågor och frågor om digital lagring/arkivering. Vidare lyfts för- väntningar på samarbetet gällande undervisning med Enheten för Undervisning och Lärande (UoL).

4. Introduktion: Bibliotekets verksamhet

Bibliotekschef Annikki Roos presenterar Universitetsbibliotekets verksamhet. KIB är Nordens största medicinska bibliotek och har som generellt uppdrag att vid KI ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen (e-media, tryckt media, databaser), bidra med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation (bl.a. undervisning och handledning i informationshantering på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, bidra med bibliometriska analyser och genomföra systematiska översikter) samt vara en studie- och mötesplats för att främja lärandet. I KIB:s lokaler ges regelbundet, i samarbete med bl.a. kommunikationsavdelningen, olika typer av offentliga föreläsningar. KIB har också, enligt bibliotekslagen, uppdrag att fungera som offentligt bibliotek tillgängligt för allmänheten.

KIB bedriver biblioteksverksamhet och bemannar enheter både i Solna och Flemingsberg och har 91 årsarbetskrafter. För 2019 har KIB budgeterat kostnader på närmare 167 Mkr och intäkter (INDI) på ca 157 Mkr. Underskottet täcks av ett ackumulerat överskott (myndighetskapital). KIB:s budgeterade underskott beror på att kostnader för media ökat markant. De nya avtalen som tecknas för media- försörjning innehåller även publiceringskostnader, vilket är ett resultat av en global förändring av prenumerationsmodellen från läskostnader till publikationskostnader.

Biblioteket har en IT-tung verksamhet och utvecklar och driftar många typer av system och verktyg. KIB har de senaste åren arbetet med UX-design (user experience) och genomfört projekt för att samla in användarperspektiv från studenter och forskare, i syfte att utveckla bibliotekets tjänster. Förutom de generella upp- dragen som beskrivs ovan, har KIB också direkta uppdrag att bedriva KI:s Språkverkstad, där studenter erbjuds handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska samt uppdrag att leverera IT-support till KI:s studenter i form av helpdeskfunktion, support av datasalar samt IT-support vid digital examination.

5. Årshjul

Årshjul för bibliotekets verksamhetsplanering/-uppföljning finns framtagen för att se när i tid frågor av vikt för Biblioteksrådet hanteras. Årshjulet kommer fyllas på med fler kärnaktiviteter, för att ge rådet en översiktlig bild av bibliotekets verksamhet på årsbasis. Vid biblioteksrådets möte den 15 maj kommer KIB:s vision/strategi presenteras samt en diskussion om budget 2020 inledas. Vid rådets möte den 11 september kommer verksamhetsplanering och budgetäskande inför 2020 diskuteras och vid rådets möte den 4 december hanteras bibliotekets interna budgetfördelning.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

7. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar ledamöterna för givande diskussion.

Ordförande
Karin Dahlman-Wright

Sekreterare
Marie Ols

Justeras
Annikki Roos

 

Denna sida är ett protokoll från 2019-02-15 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-04-13