Protokoll från Biblioteksrådets sammanträde 2023-05-29

Denna sida är ett protokoll från 2023-05-29 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Tid:
10.30 – 11.30

Plats:
Digitalt möte.

Närvarande:

Martin Bergö, ordförande
Miriam Nauri, bibliotekschef
Rune Brautaset, ledamot
Lennart Brodin, ledamot
Susanne Gabrielsson, ledamot
Ann-Sofie Axelsson, ledamot
Maria Watter, ledamot
Firas Ammar, studentrepresentant
Carl-Oscar Östman, studentrepresentant
Ida Fagerlund, studentrepresentant
Love Strandberg. adjungerad (punkt 9)
Marie Ols, sekreterare
 

1. Mötet öppnas

Ordförande Martin Bergö öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Beslut: Till justerare utses Firas Ammar

3. Dagordning

Ingen övrig fråga anmäls.

Beslut: Mötets dagordning fastställs.

4. Föregående protokoll

Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.

5. Presentation av biblioteksrådets ledamöter

Biblioteksrådet har ny sammansättning. En presentationsrunda genomförs.

6. Universitetsbibliotekets uppdrag och biblioteksrådets roll

Bibliotekschef Miriam Nauri redogör dels för lärosätesbibliotekens roll i akademin och i det nationella biblioteksväsendet; dels för det specifika rektorsuppdrag KI:s universitetsbibliotek och biblioteksråd har samt för KIB:s organisatoriska placering.

7. Aktuellt på KIB

Bibliotekschefen rapporterar att: 

  • KIB:s verksamhetsbeskrivning 2022 finns att tillgå via bibliotekets webbsida och har också delats rådet samt andra KI-intressenter.
  • KIB:s fokusmål 2023 är formulerat Att bibliotekets uppgift inom akademin är tydlig.
  • Implementeringen av KI RIMS fortgår enligt plan med lansering i slutet av september.
  • KIB har fortsatt fokus på AI och särskilt hur det relaterar till frågeställningar kring akademiskt skrivande, informationskompetens och plagiering
  • UX-insats för stöd för publicering av forskningsdata genomförs.
  • Utveckling av stöd för vetenskaplig visualisering pågår.
  • KIB deltar i pågående arbete att ta fram nationella riktlinjer för medieoch informationskompetens inom högre utbildning (SUHF:s expertgrupp för lärosätesbibliotek).
  • KIB planerar genomföra seminarium till hösten på temat patent och publicering.

8. Ekonomi

Administrativ chef Marie Ols redogör för KIB:s finansieringsmodell, utfall för kostnadsställen vid bokslut 2022 och budget 2023. Vid rådets septembermöte görs en djupare genomgång av bibliotekets ekonomiska status inför budgetäskande 2024.

9. Nedslag i verksamheten

Utveckling av undervisning i informationskompetens Bibliotekarie Love Strandberg informerar om ett nystartat projekt med syfte att säkerställa att KIB:s undervisning inom informationssökning och informationskompetens bedrivs och utvecklas i linje med aktuell forskning inom pedagogik och beprövad erfarenhet från lärosätesbibliotek. Projektet startade i januari detta år och kommer pågå fram tills årsskiftet. Efter en inläsningsperiod under våren är målsättningen att nya undervisningsformer ska utarbetas under hösten.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

11. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

 

Ordförande

Martin Bergö e-signering

Sekreterare

Marie Ols e-signering

Justeras

Firas Ammar e-signering

Denna sida är ett protokoll från 2023-05-29 som har tillgängliggjorts som webbversion. I och med att informationen på sidan är samma som i originalet kan t.ex. logotyper och kontaktuppgifter vara inaktuella.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-09-26