Regler och riktlinjer för datoranvändning

Karolinska Institutet har ett antal datorer till studenternas förfogande. De är avsedda för att lösa utbildningens obligatoriska uppgifter och för individuell datateknisk, eller annan, fördjupning. Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av KI och är avsedd för av KI auktoriserad verksamhet.

All annan verksamhet är enbart tillåten när: 

 • den ordinarie verksamheten inte störs
 • verksamheten inte innebär brott mot föreskrifterna på denna sida.
 • verksamheten inte står i strid med institutionens regler, KI:s föreskrifter, SUNET:s regler eller gällande lagstiftning. Karolinska Institutet förbehåller sig tolkningsrätten till lokalt fastställda regler och föreskrifter. KI förbehåller sig även rätten att ändra regler och föreskrifter för nyttjande av institutets IT-resurser.

För innehavare av konto gäller:

 • Konto och därtill hörande resurser får endast användas av behörig innehavare. Med behörig innehavare avses student som är registrerad vid KI och som tilldelats konto.
 • Genom att logga in på tilldelat konto, förstår och accepterar innehavaren dessa föreskrifter och förbinder sig att följa dem.
 • Kontoinnehavare skall hålla sig informerad om gällande KI:s informationssäkerhetspolicy. Ovarsam användning och underlåtenhet att följa dessa föreskrifter och ansvarigas anvisningar kan medföra förlorad nyttjanderätt till KI:s dator-, nät- och systemresurser samt disciplinära åtgärder och/eller rättsliga påföljder.
 • Lösenordet som tillhör kontot måste hållas hemligt.
 • Det är ej tillåtet att överlåta eller låna ut personliga passerkort och lösenord.
 • Kontot är tidsbegränsat och kommer att avslutas när studierna, projektet eller motsvarande upphör. KI har rätt att inaktivera konto som inte använts på sex månader om ingen annan överenskommelse finns.

För användning av KI:s dator-, nät- och systemresurser gäller:

 • Störande verksamhet mot systemet eller andra användare, samt intrång eller försök till intrång i system, lokalt såväl som på system utanför KI, är förbjudet.
 • Det är ej tillåtet att utnyttja felkonfigureringar och programfel, eller med andra metoder, försöka skaffa sig utökade systemrättigheter eller annan behörighet än de som systempersonal har delat ut.
 • Upptäckta fel, brister, regelbrott, oegentligheter eller andra problem skall rapporteras till systemansvarig.
 • Det är ej tillåtet att installera eller radera program eller förändra data på lokala hårddiskar (undantag är tillfälliga lagringar som får ske på angivna bibliotek, såsom temp, under arbetets gång).
 • Det är ej tillåtet, att på KI:s IT-resurser, lagra och/eller sprida pornografiskt eller annat kränkande material.
 • Det är ej tillåtet att blockera eller reservera en arbetsplats (t ex med hjälp av ”Lock computer”) som inte används aktivt.
 • Det är ej tillåtet att koppla in egen utrustning i aktiva nätverksuttag i de gemensamma datorsalarna.
 • Det är ej tillåtet att använda institutets gemensamma datorresurser för spel (undantag gäller för lärarledda spel eller spel som ingår i undervisningen).
 • Förtäring av mat och dryck är ej tillåten i de gemensamma datorsalarna.
 • Kommersiell användning av KI:s datorresurser är förbjuden om ej annat överenskommits.
 • KI förbehåller sig rätten att inskränka möjligheten att publicera och distribuera material via KI:s utrustning. Vid användning av KI:s dator-, när- och systemresurser skall SUNET:s etiska regler tillämpas. Användning som strider mot SUNET:s etiska regler är inte tillåten.

SUNET fördömer som oetiskt när någon:

 • försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
 • försöker dölja sin användaridentitet
 • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
 • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
 • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
 • gör intrång i andras privatliv
 • försöker förolämpa eller förnedra andra.

Påföljder och åtgärder vid regelbrott:

 • KI anmäler brott mot dessa föreskrifter och mot gällande lagstiftning, vilket kan leda till kontoinnehavarens avstängning från studier och/eller rättsliga påföljder.
 • För att sköta den dagliga driften, samt kontrollera att dessa föreskrifter efterlevs, har systemansvariga rätt att inom sitt ansvarsområde utan förvarning övervaka KI:s system och kontrollera innehållet i trafik, data eller dylikt som finns lagrade eller är under befordran.
 • KI har rätt att vid grundad misstanke om regelbrott hindra tillgång till KI:s dator-, när- och systemresurser. Dessa regler gäller varje student som avser att använda institutets datorer under tiden denne är registrerad vid Karolinska Institutet.
Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-11-30