Grafiska abstracts

Att kunna sammanfatta sina fynd i form av ett grafiskt abstract är något som blivit allt viktigare för den som vill få sin artikel publicerad. Utseendemässigt tenderar grafiska abstracts att variera en hel del, men här försöker vi samla några gemensamma nämnare som kan vara bra att känna till.

Vad är ett grafiskt abstract?

Ett grafiskt abstract består oftast av en bild som visuellt sammanfattar en artikels viktigaste fynd. Sammanfattningen ska kortfattat, och på egen hand, kunna förmedla en studies syfte och resultat, gärna på ett visuellt tilltalande sätt. Att producera ett grafiskt abstract är en övning i presentation och visuell kommunikation.

Vid framställning av ett grafiskt abstract är det vanligt, men inte obligatoriskt, att återanvända och anpassa redan befintliga komponenter. Genom att använda figurer eller diagram, som redan finns i artikeln, och komplettera dessa med en kortfattad och kompakt version av det skrivna abstractet har du kommit en bra bit vägen.

Syfte

Ett grafiskt abstract är lämpligt vid digital publicering av vetenskaplig information och efterfrågas ofta av publicister som vill erbjuda läsaren en snabb och effektiv sammanfattning av en given artikel.

En sådan visuell summering har visserligen ett par nackdelar; dels är de inte sökbara i artikeldatabaserna och dels kan de vara tillgänglighetsmässigt begränsade för en läsare med någon form av synsinnesdefekt. Det finns dock fördelar med grafiska abstracts; ett effektivt grafiskt abstract kommunicerar relativt avancerade fynd på ett enkelt sätt och till fler mottagare. Det gör att de ofta lämpar sig för spridning i sociala medier. En annan fördel är att de fångas upp av sökmotorernas bildsökningsfunktion.

Även om effektiviteten hos grafiska abstracts är, och har varit, ifrågasatt, som i artkeln "Does a graphical abstract bring more visibility to your paper?" (2016), så är det något som efterfrågas allt oftare i den digitala miljön. Och i takt med att den miljön mognar kan också kommunikationsfördelar och positiva effekter skönjas, något som lyfts i artikeln "Promoting your research using infographics and visual abstracts" (2020).

Viktigt!

Tekniska specifikationer som gäller filformat och filstorlek, storleksförhållanden och bildorientering samt pixelmått och upplösning, är något som ofta tillhandahålls av den tidskrift eller den publicist som publicerar din artikel. Var noga med att ta del av deras instruktioner tidigt i processen.

Olika delar av ett grafiskt abstract

Ett grafiskt abstract består av text och bild i kombination. Tillsammans beskriver de artikelns centrala fynd.

Bilden

Det visuella material som du väljer att inkludera i ditt grafiska abstract bör vara visuellt slagkraftigt och tilltalande, det ska med andra ord fånga ögat, men framförallt ska det berätta och beskriva dina centrala fynd på ett tydligt och tillgängligt sätt.

Det kan vara lockande att använda många bilder eller starka färger, som för att skrika ut budskapet, men kom ihåg att grundläggande grafiska principer för visuell kommunikation även gäller för grafiska abstracts. Det är viktigt att ge prioritet och företräde åt de mest effektiva visuella komponenterna, de som sammanfattar budskapet bäst.

Om ditt grafiska abstract innehåller flera bilder så var noga med använda ett konskvent bildspråk. Små, men innehållsrika och bärande, grafiska komponenter så som pilar och etiketter, till exempel, bör utformas i samma stil i samtliga bilder.

Låt bilden bära budskapet och minimera inslag av text. Till exempel tenderar en tjock pil i ett diagram att förknippas med "mer" i relation till en tunnare pil i samma diagram, oavsett om det gäller vikt, mängd, volym, energi, kraft, et.c. Genom att utnyttja grafiska principer kan det visuella materialet utformas så att en eventuell etikett, som beskriver pilarnas exakta värden, blir överflödig och kan strykas. Det är ett slags ekonomisk visuell retorik som sparar dyrbart utrymme i den begränsade bildytan, det både reducerar informationsbruset och ökar tillgängligheten.

Att använda en befintlig bild ur artikeln, med eller utan anpassning, är ett vanligt tillvägagångssätt. Det går naturligtvis att producera helt nytt visuellt material till ett grafiskt abstract, men se i så fall till att hålla samma stiluttryck som i befintliga bilder. Ett konsekvent bildspråk är alltid att föredra.

Texten

Även om bilden är den bärande komponenten i ett grafiskt abstract så behövs ofta ett stycke text för att ytterligare förtydliga budskapet. Utgå gärna från ditt skrivna abstract, men använd färre ord och gör det hela mer kompakt. Sträva efter att få till en tydlig och tillgänglig beskrivning av studiens syfte och resultat. Försöka förstärka vad det visuella materialet beskriver, samditigt som du undviker onödig redundans.

Den text som läggs i ett grafiskt abstract blir automatiskt en del av bilden, så var noga med att använda ett tydligt typsnitt och en teckenstorlek som tål att visas i förhållandevis små format eller på små skärmar, till exempel en telefon.

Tips!

Om du tycker att det är krångligt att komponera en kortfattad text som beskriver bilden i ditt grafiska abstract, kan du vända på processen och istället låta bilden beskriva texten! Släpp tanken på ditt skrivna abstract och försök att sätta ord till bilden, för vissa är det lättare att hålla texten kompakt, tydlig och tillgänglig genom detta knep.

Goda råd

Några goda råd som förhoppningsvis kan underlätta arbetet:

  • Planera för ett grafiskt abstract tidigt i publiceringsprocessen, låt det inte bli en eftertanke full av nödlösningar.
  • Titta på andra grafiska abstracts i samma tidskrift. Det kan ge uppslag och idéer vad gäller såväl layout som visuellt språk.
  • Var återhållsam med användningen av färg och grafiska inslag, var noga med vad som framhålls och prioriteras. Se det som att arbeta med en överstrykningspenna; välj ut det viktiga.
  • Testa på någon annan! Låt en studiekamrat, kollega, handledare eller någon annan med tillräcklig domänkunskap, ta del av och tolka ditt abstract. Når du fram med ditt budskap?
  • Och kanske viktigast av allt: läs tidskriftens instruktioner för hur ett grafiskt abstract ska utformas. Gör tekniskt rätt redan från början.

Tips!

Andrew M. Ibrahim har satt ihop en guide som steg-för-steg visar hur du snabbt och enkelt bygger ett visuellt, eller grafiskt, abstract med hjälp av PowerPoint. Förutom att titta på en illustrerande film, som är strax under 2 minuter lång, kan man även spara hem en 57-sidig instruktionsbok i PDF-format som erbjuder utförlig fördjupning i designprocessen.

Resurser

PowerPoint (Office 365)

PowerPoint, en del av Office 365 som du som är student eller anställd vid Karolinska Institutet har tillgång till, motsvarar i princip det du behöver för att producera ett adekvat grafiskt abstract. Om du behöver hjälp att komma igång med programmet tillhandahåller Microsoft flera grundläggande användarguider för PowerPoint.

Biorender

Biorender är sannolikt av särskilt intresse för dig som ska producera presentationsmaterial, som till exempel grafiska abstracts, inom medicin och biologi. Biorender är en intuitiv produkt där du med hjälp av drag-and-drop kan komponera schematiska illustrationer. Det finns en gratislicens som tillåter användning i undervisningsmaterial, men som med allt material producerat av tredje part, i det här fallet en kommersiell aktör, bör du kontrollera gällande licensvillkor.

Mind the graph

Mind the graph är en produkt och tjänst som erbjuder många tusen illustrationer och ikoner, de kommer dessutom med en gratislicens, men med vissa förbehåll. Här gäller detsamma som för övriga tredjepartsaktörer; läs noga på vad du får och inte får göra inom ramen för licensen.

Bioicons

Bioicons är ett bibliotek fullt av ikoner och illustrationer som lämpar sig för grafiska abstracts. Bilderna är gratis att använda och de allra flesta har en CC-BY 3.0-licens eller en MIT-licens. Om du använder illustrationer från Bioicons så var noga med att följa licensreglerna vad gäller användning och attribuering.

The noun project

The noun project erbjuder en enorm samling av såväl ikoner som fotografiska bilder. Materialet är gratis att använda under en creative commons-licens. Läs noga på vad du får och inte får göra med bilderna.

Fler appar och resurser lämpliga för grafiskt arbete finner du på sidan om resurser för visualisering.
Last updated: 2021-10-27