Tidskriften Oncotarget nu även exkluderad från Web of Science

Tidskriften Oncotarget har tagits bort från databasen Web of Science och (som vi tidigare rapporterat) från den del av Pubmed som utgörs av Medline. Detta innebär att nyutgivna artiklar från Oncotarget inte kommer att indexeras med MeSH-termer i framtiden, och att tidskriftens Journal Impact Factor (JIF) – beräknad utifrån Web of Science citeringsdata – inte kommer att finnas tillgänglig för år 2018.

Ur ett KI-perspektiv betyder detta också att artiklar som publiceras i Oncotarget från och med 2018 inte kommer att inkluderas i bibliometriska analyser, eller i data som levereras till resursfördelningsmodellen.

Frågor? Kontakta bibliotekets forskarstöd!