Karolinska Institutets återkoppling på implementeringsguiden för Plan S

Plan S är ett europeiskt initiativ för att ytterligare öka öppen tillgång till forskningsresultat. Syftet med planen är att all forskning finansierad av de medverkande finansiärerna ska publiceras med omedelbar öppen tillgång, från och med 1 januari 2020.

I samband med den möjlighet till återkoppling på implementeringsguiden för Plan S har nedan punkter förmedlats till de svenska forskningsfinansiärerna FORTE och Formas (som signerat Plan S och bett om återkoppling). Återkopplingen har sammanställts genom en konsultationsprocess på KI, som bl.a. innefattat möjligheten för KI:s forskare att svara på en enkät, liksom genom diskussion med företrädare från KI:s ledning och KIB. KI:s återkoppling är följande:

Oklarheter i implementeringsguiden som behöver förtydligas

 • De ekonomiska konsekvenserna av Plan S är för otydligt beskrivna för att kunna ta ställning till planen som helhet. Med tanke på att de huvudsakliga vägarna till ”giltig” open access som föreslås i Plan S innefattar författaravgifter så behövs en tydligare beskrivning av hur finansieringen ska ske. Utan närmare uppgifter om t.ex. det föreslagna taket för publiceringsavgifter som kommer att täckas är det svårt att ta ställning till Plan S som helhet.     
 • Den tidplan som föreslås anser vi är för snäv, givet de många osäkra faktorer som måste få en lösning för att målet med omedelbar öppen tillgång under hållbara förhållanden ska uppnås.

Ytterligare frågor eller problem som behöver beaktas

 • Det är av stor vikt att den akademiska friheten – att forskare själva kan bestämma över var och hur resultat publiceras och utvärderas – bibehålls. Vi ser att denna frihet kan urholkas genom Plan S, som den nu är formulerad. 
 • Vi ser en risk att Plan S hindrar möjligheten för svenska forskare att inleda samarbeten i en global kontext givet de olika förutsättningar som finns vad gäller finansiering, publicering och utvärdering av forskning. Samma risk finns vad gäller möjligheten att meritera sig som forskare och konkurrera i en global kontext.
  En bredare global uppslutning runt Plan S, eller en harmonisering med resten av världen, är nödvändig.
 • Vi ser det som olyckligt om forskare inte kan publicera sina resultat i erkända internationella kvalitetstidskrifter som inte uppfyller cOAlition S-finansiärers specifika krav.
 • Vi ställer oss tveksamma till varför författaravgifter, istället för t.ex. så kallad ”grön open access” med parallell publicering eller ”diamond open access”, har en så central placering. Vi ser en risk i att skifta kostnaderna från prenumerationer till ett överdrivet fokus på avgifter för publicering kommer skapa nya hinder för resurssvaga länder, institutioner och forskare. Det riskerar även att introducera incitament som ej gagnar kvaliteten på forskningen.

Övriga kommentarer

 • Öppen tillgång till forskningsresultat är otvetydigt till gagn för både det globala forskningssamhället och för samhället i stort. Tillgång till information i hela världen är till stor del en fråga om makt.
  Vi ser dock att en oreflekterad och okritisk implementering av Plan S kan underminera forskarsamhällets stöd för open access och paradoxalt nog hindrar utvecklingen mot open access.
 • Det är av yttersta vikt att forskare och organisationer som representerar forskare i hela världen  är med i den fortsatta processen att utforma riktlinjer och policies som påverkar deras möjligheter att publicera sina resultat och hur dessa ska utvärderas. Finansiärer och politiker måste inse att deras möjligheter att påverka sakkunniggranskning är begränsade om begreppet fri forskning och peer-review inte skall komprometteras.
  Vi anser att representationen från forskarsamfundet har varit för svag i det arbete som lett fram till Plan S och implementeringsguiden.
 • De breddade möjligheter för grön open access, och nyttjande av den infrastruktur för självarkivering i repositorier, som presenteras av biblioteken vid Harvard University och MIT är något som vi anser bör utforskas i högre grad.
  För att underlätta övergången till omedelbar open access kan embargotider accepteras under en övergångsperiod.
 • KI stödjer Vetenskapsrådets uttalanden att inte formellt ingå i cOAlition S med hänsyn till den snäva tidsplan som Plan S föreslår.

Läs också rektor Ole Petter Ottersens blogg om Plan S.

Kontakta gärna Universitetsbiblioteket om du har frågor.