Vad är grejen med open access och oaDOI?

Grejen med open access är att alla skall kunna läsa den forskning som produceras på olika universitet och forskningsinstitut världen över. 

Vad är grejen med att alla kan läsa forskningen? 

Ja, de som i stor utsträckning finansierar forskning – det vill säga forskningsfinansiärerna – anser att open access-publicerad forskning sprids snabbare, citeras oftare, och att forskningen kan bidra till samhällsutvecklingen när den sprids till andra grupper än enbart forskare. De flesta forskningsfinansiärer tycker inte bara att open access är bra, utan de kräver också öppen publicering när de beviljar anslag (se exempelvis Vetenskapsrådet).

Hur mycket av forskningen är då publicerad open access? 

En nylig analys gjord av den icke-vinstdrivande organisationen Impactstory har visat att inte mindre än 45% publicerade artiklar under år 2015 var öppna och fria att läsa för vem som helst. Impactstory administrerar en databas som heter oaDOI, och i denna finns i dagsläget uppgift om open access-status för 90 miljoner artiklar.

Vad är grejen med oaDOI?

oaDOI har dels blivit ett verktyg för att ta fram statistik för OA-publicering på nationell nivå - Kungliga biblioteket använder till exempel data från oaDOI för att göra översikter över svensk publicering - men universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet använder också tjänsten för att få syn på KI:s publiceringsmönster, för att spåra kostnader, samt även för att kunna följa hur väl vi tillfredsställer finansiärernas krav på OA. Dessutom kan biblioteket skapa bra underlag att använda vid förhandlingar med olika förlag när det gäller prenumerationer och publiceringskostnader. Om en stor del av de artiklar som publiceras är open access borde kanske prenumerationspriserna sänkas? Eller? Just nu pågår det, över hela världen, komplicerade förhandlingar mellan nationella konsortier och enskilda universitet å den ena sidan, och de olika tidskriftsförlagen å den andra, om hur en eventuell total övergång till open access skall gå till. Data från oaDOI kan här spela en avgörande roll för att få en hyfsad bild över hur OA-landskapet ser ut.

Vad är grejen med oaDOI för dig?

Genom att använda dig av en webbläsar-plugin kallad ”Unpaywall”, som anropar databasen oaDOI, kan du få reda på om en viss artikel är gratis eller har ett fritt alternativ. Som forskare och student på KI har ni tillgång till ett oerhört stort antal tidskrifter och andra resurser, ungefär som vatten i kranen, men den stund när ni lämnar KI kommer denna tillgång att stängas av. Unpaywall kommer då kanske vara grejen?

Anders Wändahl (tjl.)

Jag arbetar med e-publicering och undervisning. De senaste åren har jag också varit engagerad i att hjälpa institutioner och forskare i låginkomstländer med tillgång till informationsresurser som databaser, tidskrifter och böcker (framför allt i Afrika).