Systematiska översikter: hur ser det ut på KI?

På biblioteket har vi de senaste åren märkt av en tydlig trend vad gäller systematiska översikter. Fler och fler slänger sig med begreppet. Studenter uppmanas att göra en systematisk översikt. Forskare kontaktar oss för stöd med informationssökningen till systematiska översikter. Men kan man verkligen prata om tydlig ökning av publicerade systematiska översikter?

Till att börja med behövs en tydlig definition av vad som utgör just en systematisk översikt. Det är i sig en komplicerad fråga, men tursamt nog har vi skrivit en utförlig sida om systematiska översikter.

I Pubmed finns det inte en officiell publikationstyp för systematiska översikter, däremot en publikationstyp för översikter i allmänhet som heter "Review". Under "Article types" och "Customize..." uppe i vänstermenyn i Pubmed går det däremot att klicka för "Systematic Reviews". Det är dock ingen publikationstyp, utan ett sökfilter för att söka fram systematiska översikter.

Söker vi på detta filter (systematic review[pt]) och väljer en tioårsperiod kan vi se en tydlig ökning av publicerade systematiska översikter. Vi har då inte kompenserat för att antal publicerade artiklar ökar generellt, men den ökningen är inte lika brant.

Hur många systematiska översikter publiceras då av forskare på Karolinska Institutet? Här tog vi hjälp av KI:s bibliometridatabas och sökte fram artiklar (med ett mer specifikt sökfilter än det ovan nämnda SR-filtret i Pubmed).

Som ni kan se i staplarna nedan ser vi även här en tydlig ökning: bortåt 10 systematiska översikter år 2006 till cirka 65 stycken under 2015. Här bör man dock ha i åtanke att forskare blir allt bättre på att verkligen nämna "systematic review" i titeln som PRISMA framhåller; därav kan en mindre del av ökningen bero på detta.

I analysen har vi också tittat på artiklarnas anknytningsnivå till Karolinska Institutet utifrån följande kriterier:

  • Hög anknytning – förstaförfattare, sistaförfattare, reprintförfattare eller reprintadress är från KI.
  • Mellanhög anknytning – minst 5 st eller 10% av författarna från KI.
  • Låg anknytning – finns KI-adress, men villkoren för mellan eller hög ej uppfyllda.

Till sist var vi också nyfikna på hur det ser ut på KI:s institutioner. Här skiljer det sig mycket mellan olika institutioner. (Siffrorna är inte kompenserade för det totala antalet publicerande forskare på respektive institution.)

Om du är forskare och ska göra en systematisk översikt är du välkommen att kontakta sökargruppen på KIB, som du student kan du vända dig till handledning i informationssökning

Carl Gornitzki (tjl.)

Bibliotekarie med fokus på systematiska översikter.