Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, del 3 – Samverkan

Kungliga biblioteket har på uppdrag av regeringen tagit fram rekommendationer för omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. I en serie blogginlägg presenteras dessa rekommendationer av Henrik Schmidt, bibliotekarie på KIB.

I regeringens senaste forskningspolitiska proposition, Kunskap i samverkan, konstateras det att öppen tillgång av vetenskapliga publikationer är av stor betydelse för hela samhällsutvecklingen; innovationsförmåga och konkurrenskraft. Lärosätenas uppgift, enligt högskolelagen, är att ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”. Denna uppgift har kommit att betonas och diskuteras allt mer under den senaste tiden.

Av forskningspropositionen framgår att regeringen avser att utforma och implementera ekonomiska incitament för samverkan. ”Sammantaget anser regeringen att det är angeläget att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället fortsätter att utvecklas strategiskt och att den synliggörs och premieras ekonomiskt. Det gäller alla aspekter av samverkan, såväl med näringsliv och offentlig sektor som med civilsamhället och medborgarna i stort.” (s. 53)

I maj 2016 undertecknade samtliga EU:s ministrar med ansvar för forskning gemensamma slutsatser för övergången till ett öppet vetenskapssystem. Där lyfts särskilt samverkansaspekten fram som ett kompletterande sätt att kvalitetsbedöma forskningsresultat: ”… assessing scientific quality should be based on the work itself and be broadened to include an assessment of the impact of science on society at large, while the current focus is on indicators based on impact of journals and publication citation counts.”

Vi på Karolinska Institutet (KI) har en nyantagen strategi som också betonar samverkan. I rektors förord till Strategi 2030 sägs det: ”För mig är det av avgörande betydelse att KI tar ansvar för och driver på samhällets utveckling.” Samverkan kan göras med olika parter. Det stannar inte vid andra, nationella, universitet eller hälso- och sjukvårdsorganisationer, utan kan även omfatta andra sektorer, andra ämnen och andra länder. Läs mer om KI:s samverkan med det omgivande samhället.

Denna samverkanssträvan ligger också i linje med vad andra inflytelserika aktörer arbetar för. I EU:s omfattande forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 betonas vikten av samverkan genom kunskapsutbyte och kunskapsspridning. Med finansieringen från Horizon 2020 följer kravet på öppen tillgång av de sakkunniggranskade artiklar som forskningsprojekt resulterar i. KI är Sveriges största mottagare av anslag från Horizon 2020 när det gäller samhällsutmaning ett (hälsa och demografiska förändringar).

Att försäkra sig om att den publicerade forskningen på KI omedelbart blir fritt tillgängligt för alla, och på så sätt kan bidra till kunskapsutvecklingen, borde vara eftersträvansvärt – och meriteras – också med tanke på att den värdegrund som finns beskriven i Strategi 2030: ”Vi brinner för vetenskapen, kunskapsöverföringen och dess förmåga att förändra världen.” En grundbult i utökad och fördjupad samverkan är fri tillgång till forskningsresultat. Det är därför vi behöver ett öppet, rättvisande och hållbart vetenskapligt publiceringssystem.

På regeringens uppdrag presenterade KB, under våren 2019, 16 rekommendationer för omställningen till ett sådant system. Rekommendationer vänder sig till universitet, förlag, finansiärer och andra aktörer. 

Rekommendation 3 lyder: "Att kvalitetsgranskad öppet tillgänglig publicering kan vara en komponent i meritvärdering där samverkan med det omgivande samhället ingår som kriterium."

Läs mer om beskrivning av, och argument för, den här rekommendationen i utredningen: Meriterings- och medelstilldelningssystemen i relation till incitament för öppen tillgång.

Samtliga blogginlägg i serien

Henrik Schmidt

Bibliotekarie som sysslar med forskarstöd i olika former. Undervisar doktorander och forskare i frågor som rör litteratursökning, publicering och publikationsuppföljning.