Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, del 12 – Nationell samlingsdatabas

Kungliga biblioteket har på uppdrag av regeringen tagit fram rekommendationer för omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. I en serie blogginlägg presenteras dessa rekommendationer av Henrik Schmidt, bibliotekarie på KIB.

 

I den här bloggserien har vi nu kommit fram till den 12e rekommendationen från Kungliga biblioteket (KB) angående övergången till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. När tidigare rekommendationer i första hand har riktats till lärosäten och forskningsfinansiärer så riktas det 12e rekommendationen till regeringen. Innebörden är att ge uppdrag och resurser åt KB för att upprätta och underhålla en nationell databas över forskning publicerad i svenska vetenskapliga tidskrifter.

I utredningen identifieras cirka 250 svenska vetenskapliga tidskrifter. Många av dessa är väletablerade och bidrar väsentligt till den vetenskapliga kommunikationen, både nationellt och internationellt. Syftet med en samlad ingång till dessa tidskrifters material är att öka synligheten för, och förbättra tillgängligheten till forskning publicerad i Sverige. Dessutom ger en sådan lösning möjlighet till bättre sökning, bättre möjlighet att digitalisera äldre men ännu användbar forskning samt garantera långtidslagring av publikationer och forskningsresultat.

Så trots att publikationerna kan vara tillgängliga via andra plattformar så bedöms det som nödvändigt med en samlad ingång till vetenskapliga tidskrifter med kvalitetssäkrat innehåll. Liknande databaser finns redan i många europeiska länder. Man kan till exempel titta på finländska journal.fi för att få en uppfattning om vad som avses.

För att en sådan databas ska bli verklighet och hållbar över tid föreslås dels en uppdaterad lag om pliktexemplar och dels en ekonomisk ersättning till tidskrifterna. Dataexporten behöver göras enligt internationell standard inklusive strukturerade protokoll för metadata. Vetenskapliga artiklar bör publiceras i format som medger maskinell behandling och därutöver tillgänglighets-anpassas i samråd med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Utöver KB bör tjänsten ha en styrgrupp med ledamöter från de vetenskapliga sällskapen som ger ut tidskrifterna samt representanter från olika vetenskapsområden.

Rekommendation 12 lyder: "Att Kungliga biblioteket ges i uppdrag att utarbeta och förvalta en nationell samlingsdatabas eller databasapplikation för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter."

Läs mer om beskrivning av, och argument för, den här rekommendationen i utredningen: Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång.

Samtliga blogginlägg i serien

Henrik Schmidt

Bibliotekarie som sysslar med forskarstöd i olika former. Undervisar doktorander och forskare i frågor som rör litteratursökning, publicering och publikationsuppföljning.