Ny normkritisk boksamling på biblioteket

Den 25:e maj invigs en ny boksamling på KIB i Huddinge och Solna. Samlingen är tänkt att komplettera bibliotekets övriga litteratur och särskilt lyfta fram normbrytande och normkritiska perspektiv inom bland annat vård, medicin, pedagogik och psykologi. Samlingen är ett led i det förebyggande arbetet mot diskriminering och KIB har fått medel från det centrala rådet för lika villkor på KI för att finansiera projektet.

Syftet med samlingen är att synliggöra perspektiv som ofta blir tystade, exkluderade eller stereotypt representerade och att skapa förutsättningar för ett nyfiket och kritiskt granskande av våra egna tanke- och handlingsmönster. Vi hoppas att samlingen ska inspirera och hjälpa oss att få syn på begränsande strukturer så att vi alla kan bidra till att skapa ett mer inkluderande universitet. 

Under projektet har vi haft kontakt med studentrepresentanter som uttryckt en önskan om att ta upp den här typen av frågor i undervisningen eftersom de menar att det i längden handlar om att bli bättre vårdgivare och utbildare. De har också hjälpt oss att välja vilken litteratur som bör ingå i samlingen.

I en av de böcker som finns i samlingen behandlas just normkritik utifrån en pedagogisk synvinkel. I Normkritisk Pedagogik av Viktorija Kalonaityté uttrycks två viktiga argument för att ”utveckla ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt till olikhet och identitet”. Det första handlar om att studentgrupper idag är alltmer heterogena och att man som högskola måste skapa förutsättningar för att alla ska kunna delta i undervisningen på lika villkor oavsett funktionsförmåga, social eller etnisk bakgrund eller annan grupptillhörighet. Det här gör man med fördel genom att jobba förebyggande mot diskriminering och tänka på hur man skapar och fördelar talar- och tolkningsutrymme. Det andra argumentet handlar om att man genom högskolestudier får bättre förutsättningar för att förstå och påverka samhället. Därför blir det också viktigt att under sina studier få chansen att ”kritiskt granska relationen mellan makt, kunskap och identitet” (1).

Vi har som förhoppning att en normkritisk boksamling ska kunna bidra med ett kunskapsperspektiv och metodunderlag för läraren som vill utveckla undervisningsmetoder eller kursmaterial till att bli mer inkluderande och bättre spegla den studentgrupp en möter, studenten som anser att det saknas ett normkritiskt perspektiv i utbildningen, den som har ett specialintresse för den här typen av frågor, men också den som aldrig har hört talas om normkritik förut. Vi kommer utifrån er respons jobba för att samlingen ska vara dynamisk och uppdateras med aktuella ämnen. Samlingen finns i både Solna och Huddinge och kommer att placeras i respektive läshörna.

Referens

1.    Kalonaityte ,V. Normkritisk pedagogik. Lund: Studentlitteratur: 2014.