KIB tar nya kliv mot hållbarhet – vegetariskt är nu standard

Under 2018 införde KIB vegetariskt som norm, alltså att vegetarisk mat skulle vara det förvalda alternativet istället för tvärtom när det gäller personalaktiviteter och andra aktiviteter som involverar mat. Sedan september 2020 är vegetarisk mat istället standard för all mat som bekostas av arbetsplatsen. 

Under 2019 gjorde vi en utvärdering som påvisade outnyttjade möjligheter till sänkt klimatpåverkan. Därför valde KIB hösten 2020 att ta bort valmöjligheten att äta annat än vegetariskt. På så vis lägger man ansvaret hos organisationen istället för på individen, vilket är ett mycket mer rättvist förhållningssätt. Det blir också "lätt att göra rätt", vilket är något vi på KIB förordar i all vår service och i våra tjänster. 

Att låta vegetarisk mat bli standard går i linje med rekommendationer från Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och ett antal forskningsstudier, till exempel The EAT-Lancet Commission. Det går också i linje med KI:s guide för hållbara evenemang.

Det bör givetvis noteras att vegetariskt ensamt inte uppfyller alla de kriterier som behövs för att en måltid ska gå i linje med gränssvärden för klimatpåverkan, men att äta vegetariskt är ett av de enklaste sätten att sänka klimatpåverkan, utan att det blir för stort huvudbry för individer, restauranger eller cateringfirmor. Självklart bör man som beställare hela tiden sträva mot att även beställa lokalproducerat, säsongsbetonat och ekologiskt, där det är möjligt.

Arbetet med miljö och hållbarhet på KI visar sig tydligt i den fastslagna Strategi 2030, som är inspirerad av Agenda 2030 och de globala målen. Rektor Ole Petter Ottersen lyfter hållbarhet i vart och vartannat blogginlägg, till exempel i First KI research conference on health and sustainable development. Det finns också direktiv att alla institutioner (och motsvarande) ska ta sitt ansvar och integrera miljö och hållbarhet i hela sin verksamhet. Hållbarhet ska synas i verksamhetsplaner och i verksamhetsberättelser. Det är också viktigt att det inte bara blir fina ord, utan att klimatpåverkan kan mätas och följas upp.

Vi på KIB vill vara i framkant inom området hållbarhet. Har du fler tips på hur? Kontakta mig, bibliotekets miljö- och hållbarhetsombud Sara Lind, sara.m.lind@ki.se

Hållbara aktiviteter och riktlinjer på KIB

 • Vid digitala evenemang eller användarundersökningar har vi under 2020 gett ut promokoder till appen Karma där man kan rädda överbliven mat och genom detta reducera matsvinn.
 • Alla medarbetare på KIB har möjlighet välja en Fairphone som jobbtelefon. Fairphone har betydligt lägre miljöpåverkan än andra mobiltelefoner, som till exempel återvunnet material, modulär, reparerbar design samt utbytbart batteri med lång livslängd. 
 • KIB är en aktiv part i planeringsgruppen för KI Sustainability Day - en årlig dag för att uppmärksamma olika aspekter av hållbarhet. År 2019 var temat Sustainable food och temat 2020 var Sustainable consumption. År 2020 hölls hela Sustainability Day online på grund av covid-19.
 • KIB gör bibliometriska analyser om forskning i relation till hållbarhet samt utför systematiska översikter inom dessa områden för KI:s forskare.
 • I våra kompetensutvecklingsinsatser så har vi haft lunchföreläsningar, personalmöte och studiematieral om miljö och hållbarhet där medarbetare uppmuntras vidareutbilda sig inom området.
 • KIB ger möjlighet till en central och öppen plats att visa upp forskning om hållbarhet via utställningar och föreläsningar, vilket har använts ett antal gånger.
 • KIB är för tillfället platsen där de 17 kuber om FN:s globala mål finns placerade (i Flemingsberg). Kuberna används för att uppmärksamma de globala målen, och flyttas runt för olika evenemang. Kuberna kan bokas och användas av alla på KI.
 • KIB uppmuntrar studenter att skanna istället för att skriva ut. KIB uppmuntrar medarbetare att läsa material på digitala verktyg istället för att skriva ut.
 • När KIB planerar för potentiella konferenser så ges alla konferenser en CO2-siffra för att påvisa vad konferensen kommer innebära i koldioxidutsläpp av resa och uppehälle. De konferenser i Europa som kan genomföras med tåg får en grön etikett med Tåg möjligt. Att delta på konferens på distans är uppmuntrat!
 • KIB eftersträvar att återanvända möbler och inventarier i så hög utsträckning som möjligt. Vid nyinköp prioriteras hållbara material.
 • Vid upphandling följer vi som ett minimum KI:s riktlinjer om hållbar upphandling
 • KIB köper in växtbaserad dryck till det ekologiska kaffet.
 • KIB källsorterar i så hög utsträckning som möjligt.
 • KIB planerar att göra en översyn av teknikinköp och planera in strategiska åtgärder för att förlänga livstiden på existerande teknik eller skrinlägga inköp av ny teknik.

Sara Lind

Kommunikatör och samordnare för bibliotekets externa kommunikation. Jag pysslar också med grafik, trycksaksproduktion och videoproduktion. Du hittar mig också ute i biblioteket och i chatt och telefon. Jag är KIB:s miljö- och hållbarhetsombud och brinner för dessa frågor.