Jag ska göra en systematisk litteraturöversikt!

Det här hör vi på biblioteket allt oftare. Men det är inte alltid klart vad man menar med en systematisk litteraturöversikt. Här får du svar på vad en systematisk litteraturöversikt är och vad som skiljer den från en "vanlig" litteraturöversikt. 

Vad är en systematisk litteraturöversikt?

En systematisk litteraturöversikt (det som på engelska kallas Systematic Review) är en heltäckande översikt som baseras på ett noggrant formulerat protokoll. Översikten svarar vanligtvis på en specifik klinisk fråga, ofta formulerad enligt PICO-strukturen (Population, Interven­tion, Control, Outcome). En central del av en systematisk litteraturöversikt är en omfattande litteratursökning, som också redovisas i texten.

Vad skiljer en systematisk litteraturöversikt från en ”vanlig” litteraturöversikt?

Systematiska översikter har ett protokoll på plats innan litteratursökningen börjar. Ett sådant protokoll innehåller:

  • Den kliniska frågeställningen
  • Särskilda inklusions- och exklusionskriterier
  • Metoder för bedömning av bias
  • Metoder för att kombinera data (t.ex. metaanalys)

En systematisk litteratursökning är utformad för att hitta allt relevant material och att vara heltäckande.

När man gör sökningar inför en systematisk litteraturöversikt söker man i flera databaser, inklusive ämnesspecifika och mindre ”lokala” databaser, som t.ex. SveMed+ här i Norden. Man inkluderar även så kallad “grå litteratur”, sökningar på webben och opublicerade studier, och för att undvika bias gör man inga begränsningar vad gäller språk.

Systematiska granskningsprotokoll kräver i allmänhet att två eller flera personer, oberoende av varandra, granskar alla artiklar för att kunna bestämma om de motsvarar inklusionskriterierna eller ej. En litteraturstudie, å andra sidan, kan göras av en enda person.

När man gör sökningar till systematiska översikter genererar dessa vanligen stora mängder resultat, ibland till och med tiotusentals artiklar. Sökningarna i de olika databaserna ska vara konstruerade för hög känslighet, d.v.s. ”allt ska hittas”, och man får även med mycket som inte är relevant.

I en systematisk litteraturöversikt publiceras sökstrategin som en del i metoddelen. En litteratursökning till en systematisk litteraturöversikt måste vara reproducerbar. Sökstrategierna med alla söktermer och eventuella begränsningar, databasernas namn och vilken plattform man använt samt datum för sökningen ska uppges.

Vanliga litteraturöversikter har inget krav på sig att vara reproducerbara även om det händer att sökstrategier redovisas noggrant även i dessa. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att en vanlig litteraturöversikt är dålig eller att den bygger på en dålig sökning. Det betyder enbart att författarna inte hade krav på sig att redogöra för sin sökstrategi.

Systematiska översikter innehåller ofta så kallade meta-analyser, där den data som samlats in sammanställs och genomgår en statistisk analys.

Systematiska litteraturöversikter tar exponentiellt mer tid att genomföra, från skapandet av sökstrategin, till sorteringen av materialet, följt av analysen och sist men inte minst författandet av texten.

Innan du börjar en systematisk litteraturöversikt, fundera igenom följande:

  1. Har jag en tydlig klinisk fråga med etablerade inklusions- och exklusionsskriterier?
  2. Är vi minst två personer som kan gå igenom resultatet?
  3. Har jag tid att gå igenom en väldigt stor mängd artiklar?
  4. Finns det resurser att (om möjligt) översätta material som är på ett språk som inte behärskas i gruppen?

Om du svarade “Nej” på någon av dessa fyra frågor är det en litteraturöversikt du gör, och inte en systematisk översikt.

Exempel på systematiska litteraturöversikter är SBU:s rapporter och Cochrane Reviews.

Här hittar du mer information om systematiska litteraturöversikter:

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Systematic Reviews: The Process (Duke University – Medical Library)

The Cochrane Collaboration

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

Studenter kan kontakta biblioteket om du har fler frågor!

Om du är doktorand, forskare eller anställd på KI kan bibliotekets sökargrupp hjälpa dig att göra sökningen.

Inlägget baseras på ett inlägg i Liblog; Newsletter of the Mayo Clinics Libraries; I Want To Do a Systematic Review av Melissa L. Rethlefsen, bibliotekarie vid Mayo Clinics bibliotek i Rochester, Minnesota.

Susanne Gustafsson (tjl.)

Bibliotekarie på KIB som träffar många av våra studenter och doktorander, både i undervisning och handledning.