Inom tio år bör all forskning som finansieras med offentliga medel göras tillgänglig för alla

Den svenska regeringen har satt ett ambitiöst mål i den senaste Forskningspropositionen. Inom tio år - senast 2026 - bör all forskning som finansieras med offentliga medel göras öppet tillgänglig och fri att läsa direkt vid publicering.

Det här är en utmaning som behöver nationell samordning. Kungliga biblioteket har fått uppgiften att samordna arbetet, samt att införa principer för att främja en öppen publicering av sakkunniggranskade forskningsresultat och Open Science. Detta arbete kommer att ske i samarbete med Vetenskapsrådet som har ett särskilt ansvar för att främja öppna forskningsdata.
 
För nån vecka sedan anordnade Kungliga biblioteket en "kick-off"-konferens där fem nationella grupper formades. Dessa grupper kommer att arbeta med de olika principerna, utmaningarna och frågorna när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Här kan du se hur de fem grupperna ser ut.
 
Detta nationella arbete är naturligtvis mycket viktigt. Jag vill emellertid betona den roll som entusiastiska forskare från olika discipliner spelar. De är villiga att kämpa för vetenskapens öppenhet, och i deras händer ligger framtiden för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen vetenskap. Infrastrukturen, principerna och riktlinjerna finns där för att ge ett gott stöd, men det är slutligen hårt och målmedvetet arbete som kommer vara avgörande. Det slutgiltiga ansvaret vilar på varje enskild forskares axlar. Vi på biblioteken kommer att finnas där och göra allt vi kan för att stötta och hjälpa till i detta viktiga arbete.

Mer information om Open Access-arbetet på Kungliga biblioteket

Internationella Open Access-veckan 23-29 oktober 2017

Annikki Roos

Bibliotekschef på KIB, men har också en PhD i informationsbehandling. Har ett stort intresse och engagemang för tillgängliggörande av både publikationer och data.