Hur hittar jag svar på kliniska frågeställningar?

Genom biblioteket har du som student eller anställd tillgång till en rad olika databaser med fokus på evidensbaserad medicin. Begreppet EBM (Evidence Based Medicine) eller EBN (Evidence Based Nursing) blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården. Evidensbaserad sjukvård handlar om ” medveten och systematisk användning inom medicinskt arbete av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (»evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser.” (1). Det handlar om att man inom vården ska använda de behandlingsmetoder som har visat sig göra mest nytta (2). För att få beslutsstöd i kliniska frågeställningar och hitta "bästa tillgängliga bevis" kan man söka i databaserna Cochrane Library, EBM Guidelines eller Best Practice/Clinical Evidence.

Cochrane Library

I Cochrane har man samlat evidens utifrån olika kliniska frågeställningar. Ofta sammanställs detta i en så kallad systematisk litteraturöversikt (vilket innebär att man har identifierat och läst all relevant litteratur i ämnet och utifrån det kommit fram till en slutsats i frågan) som ska kunna användas som beslutsunderlag inom sjukvården. Cochrane Library innehåller kompletta systematiska översikter, som uppdateras kontinuerligt. Det är en fulltextdatabas vilket innebär att man kommer åt hela texten i databasen. Om man jämför med PubMed är Cochrane en liten databas. Anledningen är att det är ett väldigt tidskrävande arbete att göra och uppdatera systematiska översikter. Man behöver inte vara lika specifik i sina sökningar som man skulle behöva vara i exempelvis PubMed eller Cinahl. Man kan också använda sig av funktionen Browse by Topic för att få en översikt over vilka områden som täcks i databasen.

EBM Gudielines

EBM Guidelines innehåller, förutom Cochrane-översikter även riktlinjer för primärvården. Databasen är utformad för att ge snabba svar på kliniska frågeställningar och ska kunna användas at-the-point-of-care. I evidenssammanställningarna graderas evidens för olika behandlingar för ett visst sjukdomstillstånd. Vill man veta hur man bäst behandlar fetma kan man söka på ”obesity” och få fram vad det finns för evidens för en rad olika behandlingar. Man bör göra ganska breda sökningar och man kan med fördel använda browse-funktionen för att snabbt få en översikt över vilka ämnen databasen täcker.

BMJ Best Practice och Clinical Evidence

BMJ erbjuder två relaterade resurser inom EBM. Best Practice ger bakgrundsinformation och kunskap om ett stort antal kliniska problem och tillstånd. Clinical Evidence å andra sidan svarar på specifika kliniska frågeställningar om nyttan och skadan med behandlingar och preventiva interventioner. All evidens från Clinical Evidence finns länkad till i Best Practice. De kliniska frågeställningarna som besvaras i Clincial Evidence är uppbyggda enligt PICO-formatet. Det innebär att man har försökt svara på frågan utifrån en viss patientgrupp, intervention, kontrollgrupp och utfall. Väljer man “interventions table” kommer man till en tabell där olika interventioner och dess effect för ett viss kliniskt problem/tillstånd kartlagts. Med symboler som betyder ”likely to be beneficial”, ”trade off between benefits and harms” och ”unknown effectiveness” visar man vilken evidens det finns för en viss intervention. Ett bra sätt att hitta det man söker i databasen är att utgå ifrån någon av de sektioner den är uppdelad på, t.ex. infektionssjukdomar eller ögonsjukdomar. Men det går också bra att använda sökrutan som ni ser på bilden.

Pubmed – Clinical Queries

PubMed är en stor biomedicinsk databas med över 24 miljoner referenser. Det är ganska tidskrävande att söka igenom all information i PubMed, och det är kanske inte den första källan man går till om man behöver snabba svar. Däremot kan det vara bra att komplettera med en sökning på ämnet i PubMed för att se hur den senaste forskningen inom området ser ut. För att hitta kliniska studier eller systematiska översikter behöver man begränsa sin sökning. Ett sätt att göra det är att använda filtret Clinical Queries som har inbyggda begränsningar. Man kan välja om man vill se studier utifrån klinisk kategori som t.ex. diagnos, behandling eller prognos.

Trip

Trip är en gratis metasökmotor. Här samlar man systematiska översikter (bland annat Cochrane-översikter), kliniska riktlinjer, originalartiklar och annat material som har klinisk relevans. När man söker i Trip sorteras träfflistan i kategorier i högermarginalen. Man kan till exempel välja om man vill se systematiska översikter eller kliniska behandlingsriktlinjer, originalartiklar, fallstudier eller kursböcker. Riktlinjerna sorteras också efter geografiskt område eftersom de kan skilja sig åt mellan olika länder. Det finns också ett PICO-sökformat som man kan använda sig av om man vill specificera patientgrupp, intervention, kontrollgrupp och utfall.

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen i bibliotekets gamla blogg C/O KIB 24 mars 2014. 

Referenser

  1. SBU – statens beredning för medicinsk utvärdering [Internet]. Stockholm: SBU [citerad 2 april 2015]. SBU:s ordlista – Evidensbaserad sjukvård. Tillgänglig från: http://sbu.se/sv/Direktlankar-sidhuvud/Ordlista/
  2. SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbook [Internet]. 2 uppl. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. Stockholm: SBU [citerad 2 april 2015]. Tillgänglig från: http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf

Miritt Zisser (tjl.)

Jag jobbar mest med bibliotekets undervisning på läkarprogrammet och handleder studenter i KIB-labb. Jag tycker det är väldigt lärorikt och inspirerande att jobba på ett medicinskt universitetsbibliotek!