Boktips om kvinnor och hälsa

I samband med internationella kvinnodagen vill vi gärna uppmärksamma KIB:s normkritiska samling där du hittar flera böcker som berör kvinnor och hälsa.

I antologin Genus i omsorgens vardag (Gunnarsson & Szebehely, 2013) ställer forskare ett antal frågor om vad det innebär att de flesta som ger omsorg både avlönat och oavlönat är kvinnor. Vilket pris betalar de som vårdar närstående, och hur ska detta pris kunna minska? Hur konstrueras maskulinitet och femininitet i omsorgsarbete, och vad innebär det för yrket? Hur påverkas möten i vardagen av personalens och brukarnas kön?

Ges vård på lika villkor till alla i Sverige? I Jämlik vård: normmedvetna perspektiv (Dahlborg, Lyckhage & Tengelin, 2015) diskuteras sociala normer i ett vårdsammanhang. Boken problematiserar kring frågan om begränsande normer och hur det kan påverka vilken vård en får.

The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance, and Behavior (Weitz & Kwan 2014) samlar ett antal nyckeltexter som handlar om hur kvinnors kroppar konstrueras socialt och hur dessa konstruktioner sedan kan användas för att kontrollera kvinnors liv. Men det handlar också om det motstånd som finns mot att låta sig styras av dessa konstruktioner. 

Vi kan också tipsa om Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK, Uppsala universitet) nya webbstöd för vårdpersonal. Materialet handlar om våld i nära relationer och innehåller allt från filmer till expertintervjuer och faktatexter. Läs mer om lanseringen på jämställ.nu