Best match i Pubmed

Den förinställda sorteringen i Pubmed är med de nyaste artiklarna först, Most Recent, men du har kanske lagt märke till att det även finns en relevanssortering i Pubmed, Best Match?

Best Match är användbart när du snabbt vill hitta några relevanta referenser. Det kan också vara ett bra sätt att påbörja en mer uttömmande sökning. I de flesta fall kommer sorteringen att göra att relevanta referenser kommer högt upp i träfflistan. Tänk dock på att det alltid är du själv som ska göra urvalet – inte databasen. Lita inte bara till Pubmeds sortering, utan gör ett eget val.

Men Best Match är faktiskt inte bara ett sätt att sortera, utan påverkar också hur sökningen sker. Har du upprepat samma sökning men fått olika antal träffar? Orsaken är ofta att du valt olika sortering. Best Match kan ge både fler och färre träffar än Most Recent. Det kan också finnas unika referenser i båda sökningar. Det är alltså inte säkert att alla träffar i den mindre omfattande sökningen finns med i sökningen mer fler träffar. 

Med Best Match sker sökningen utifrån dessa parametrar:

  • hur många gånger sökorden förekommer i dokumenten
  • hur vanliga sökorden är i Pubmed-referenser generellt (ett ovanligt ord väger tyngre än ett ord som förekommer i många referenser)
  • i vilka fält sökorden återfinns (till exempel så väger det tyngre om en term förekommer i titel än i abstract)
  • hur stor del av respektive fält sökorden utgör (ett sökord i en kort titel eller ett kort abstrakt viktas tyngre än ett sökord i en längre titel eller ett längre abstrakt eftersom det är en större andel av fältet)

Olika sökord kommer att få olika vikt i sökningen utifrån dessa faktorer. Dessutom tillämpas en maskininlärningsalgoritm på sökningen. Algoritmen är uppbyggd utifrån ett stort antal loggade sökningar i Pubmed. Det här innebär att vanlig söklogik som AND, OR och NOT inte gäller fullt ut. Högst upp i träfflistan finns alla sökord du kombinerat med AND med i träffarna, men i slutet av träfflistan kan de sökord som Pubmed viktat lågt saknas. 

Om du ska göra en strukturerad sökning där du går igenom alla referenser i träfflistan är en sökning inställd på Most Recent att föredra. Anledningen är att du då vet hur sökningen utförts i Pubmed, vilka termer som du sökt på och hur de kombinerats. I en strukturerad sökning förväntas du ha denna kontroll över sökningen. I en Best Match-sökning får man inte veta exakt hur sökningen utförts.

Om du ska redovisa din sökning till exempel i en uppsats är inställningen Most Recent också att föredra. Maskininlärningen i Best Match gör att sökningen och sorteringen kan förändras, vilket gör att sökningen inte är reproducerbar. Mer om hur sökningen och sorteringen sker kan du läsa här. På samma sida kan du också lämna synpunkter på hur du tycker att Best Match fungerar.

Magdalena Svanberg (tjl)

Bibliotekarie som handleder och undervisar studenter på alla nivåer. Är också del av bibliotekets sökargrupp.