Altmetri – uppmärksammar uppmärksamhet kring forskningsresultat

Det första halvåret 2018 publicerades i runda slängar 180 doktorsavhandlingar i databasen KI Open Archive, som KIB underhåller. Alla dessa var så kallade sammanläggningsavhandlingar vilket innebär att den disputerande doktoranden skriver en ramberättelse som sammanfattar och diskuterar ett antal delarbeten (vetenskapliga artiklar). Minst två av dessa delarbeten ska vara accepterade för publicering i refereegranskade tidskrifter.

Vi roade oss med att identifiera de tre delarbeten som i dagsläget har högst altmetri-värden. Dessa tre artiklar är delarbeten i följande avhandlingar.

Altmetrivärdena är således 653, 335 respektive 280 på en av de ingående artiklarna. Men vad består dessa värden av och hur ska vi förhålla oss till dem?


Altmetrifigurer från Altmetrics.com, Dimensions och Plumanalytics.

Om vi tar artikeln i Ingela Hasselqvist-Ax avhandling så är 653 summan av många ”uppmärksamhets-spår”. Artikeln förekommer (omnämns/diskuteras) i minst fjorton dagstidningar och andra nyhetssammanhang, nio vetenskapliga bloggar, ett policydokument, 650 tweets, 163 Mendeley-bibliotek, 47 facebook-sidor samt i andra webbsammanhang. Dessa ”uppmärksamhets-spår” viktas olika. Där ett nyhetssammanhang får åtta poäng får ett facebook-inlägg 0,25. Summan av alla dessa spår är således 653.

Vidare kan man konstatera att artikeln är bland de 5% med högst altmetri-värde i den databas som produceras av företaget Altmetric. I altmetric-posten jämförs även siffran i andra kontexter.

Att just den artikeln har så högt altmetri-värde har säkert sina orsaker. Ett är ämnet. Artikeln avhandlar hur tidigt påbörjat hjärtlungräddning (HLR) kan minska dödligheten vid hjärtstopp. Slutsatsen är att överlevanden mer än fördubblas om den drabbade får snabb HLR av personer runt omkring, i väntan på ambulans.


Ingela Hasselqvist-Ax

Ett annat är att artikeln är publicerad för tre år sedan och har alltså haft tid på sig att dra till sig uppmärksamhet. Ett tredje är att artikeln är publicerad i en tidskrift (NEJM) med hög Impact Factor. Men vi undrade också om Ingela Hasselqvist-Ax och hennes medförfattare gjorde något speciellt för att kommunicera sin forskning. På den frågan svarar hon så här:

- Vi samarbetade med KI:s presstjänst och tog fram ett pressmeddelande. Även Södersjukhuset spred information om forskningen på webbsidan och i andra utskick. En forskningsfinansiär, Hjärt-Lungfonden, uppmärksammade också våra resultat. I övrigt var det presentation på kongressen European Resuscitation Councils och presentationer på alla andra möten, symposier etc som dök upp! Och så Facebook.

Hur ska vi förstå den här siffran då? Ja, det pågår en ganska livlig diskussion om det. Några menar att vi kan se det som ett komplement till övriga citeringssiffror som finns kring publikationen. Till skillnad från citeringar så kan altmetri-värdet snabbt fånga upp och spegla uppmärksamhet som publikationen lämnar efter sig och visa uppmärksamhet från andra än forskar-kolleger, t.ex. olika medier och beslutsfattare. Dessutom öppnar det här för att mäta uppmärksamhet av andra former av vetenskapligt resultat än bara den publicerade artikeln, till exempel dataset, mjukvara eller forskningspresentationer utanför den vetenskapliga tidskriften. Det behövs, menar vissa, båda typerna av mätvärden för att få en fullständig bild av forskningsvärdet.

Andra menar att den underliggande datan är för osäker och för lätt att manipulera för att kunna säga någonting om ”impakt”. Man menar att altmetri-värden inte är tillräckligt pålitliga för att användas som ett mått på forskningskvalitet. Detta hör bland annat med de osäkerheter som ofta hör samman med indikatorer som befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium. För att tas på allvar behöver datan bli robust, transparent och kunna hantera manipulationer, robotar och spam.

Ett är säkert och det är att fler och fler aktörer intresserar sig för och använder sig av altmetri-värden: förlag, forskare, finansiärer och andra.

Sammanfattningsvis kan man kanske säga att det finns signaler som säger att den artikel som Ingela Hasselqvist-Ax har varit med och medförfattat har gjort intryck och fått uppmärksamhet i olika sammanhang. Men för att veta om, hur och varför så måste man studera det specifika fallet närmare. Altmetri-värden kanske kan berika bedömning av forskningsresultat genom att lägga till nya perspektiv (till exempel synlighet och samhällelig samverkan).

Avhandlingen i sig då? Ja, enligt vår egen statistik tillhör den toppskiktet inom kategorin ”Views”, nämligen 263.

Ta del av tips framtagna av KI:s kommunikationsavdelning hur du kan sprida din forskning. Läs gärna också vad EU-kommissionens expertgrupp har att säga i saken.

Henrik Schmidt

Bibliotekarie som sysslar med forskarstöd i olika former. Undervisar doktorander och forskare i frågor som rör litteratursökning, publicering och publikationsuppföljning.