Vad är det som styr vilka urval jag kan välja att göra analyser på?

När du loggar in i bibliometrisystemet så hämtar vi in information om dina affilieringar från personalkatalogerna KIMKAT(KI) och EK (SLL). Den insamlade informationen visas på din startsida i Verification Toolkit.

Du kan endast se analysresultat som gäller din egen person och du kan endast se bibliometriskt genererade data för den institution/klinik/patientområde/funktionsområde du själv tillhör samt KI eller SLL i sin helhet.

I modulen Patient group research kan du analysera teman och patientgrupper som används av Karolinska Universitetssjukhuset i sitt arbete med värdebaserad vård. I denna modul begränsas inte resultaten till den organisatoriska tillhörigheten för forskarna.

Om du är prefekt eller administrativ chef på KI eller FoU-ansvarig på SLL (inklusive patientområdes- eller funktionsområdeschef) så finns ytterligare analysmöjligheter.

Senast uppdaterad: 
2019-04-12