Upphovsrätt

Oavsett om du studerar, forskar eller undervisar på KI så kommer frågor om upphovsrätt att komma upp lite då och då. Dels vad gäller hur du får använda andras material i ditt eget arbete, och dels vilka rättigheter du har till det material du själv har skapat.

Om upphovsrätt

Upphovsrätt är den rättsliga rätt som ursprungligen innehas av den person som har skapat ett arbete, i form av textbilder, fotografier, texter, böcker eller filmer. Upphovsrättslagstiftning reglerar hur människor får använda material som är upphovsrättsskyddat. Upphovsrätten uppstår automatiskt när ett verk skapas och gäller sedan i 70 år efter upphovspersonens död. Därefter kommer verket att vara fritt användbart.

Du måste alltid referera till upphovspersonen när du, till exempel, använder hens texter eller bilder i ditt eget arbete. Du har inte tillåtelse att kopiera eller distribuera andra personers verk på det sätt du vill utan det finns vissa restriktioner i upphovsrätten.

Upphovsrätten består av två delar: den ideella rätten och den ekonomiska rätten. Den ideella rätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli namngiven i samband med att verket används och sprids. Den ekonomiska rätten innebär att upphovspersonen har rätt att tillåta eller förbjuda alla former av kopiering eller spridning av verket. Den ekonomiska rätten kan överlåtas, oftast med hjälp av licenser, medan den ideella rätten aldrig helt kan överlåtas.

Läs mer om upphovsrätt

Bonus Copyright Access – för studenter och lärare

Det finns en regel i upphovsrätten som säger att du kan kopiera delar ur till exempel en kursbok för privat bruk. Hur mycket du har tillåtelse att kopiera varierar men du får aldrig kopiera en hel bok eller skriva ut en hel e-bok. När det handlar om elektroniska tidskrifter och e-böcker som du har tillgång till via KI, så finns det olika regler för olika avtal som biblioteket har ingått med olika leverantörer.

Som lärare har du ibland möjlighet att kopiera större delar av ett upphovsrättsskyddat material för din undervisning, tack vare speciella överenskommelser.

Högskoleavtalet Bonus Copyright Access ger studenter och lärare möjlighet att kopiera och dela copyrightskyddat material digitalt och analogt till exempel genom att:

  • ladda ner 
  • skriva ut
  • lägga in i digitala presentationer
  • spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, till exempel på lärosätets slutna nätverk, på USB etcetera
  • dela material på lärosätets slutna nätverk, via mejl etcetera
  • projicera och visa på skärm
  • dela ut papperskopior.

Creative Commons

Creative Commons är ett licenssystem främst för internet, som berättar vad som gäller för användning av material på nätet, till exempel för bilder. Licensen anger tydligt vilka rättigheter och begränsningar som gäller. En Creative Commons-licens kan bara användas på upphovsrättsskyddat material och ett av de grundläggande kraven är att man alltid måste erkänna upphovspersonen.

För mer information: creativecommons.se.

Hitta upphovspersonen

Ibland kan det vara svårt att veta vem som äger upphovsrätten för ett verk.

När det gäller bilder som förekommer i vetenskapliga tidskrifter kan det vara förlaget som äger den ekonomiska rätten, medan författaren eller fotografen kan ha kvar den ideella rätten. Vid osäkerhet om vad som gäller, kontakta både förlaget och författaren med en förfrågan.

Vid kontakt med upphovspersonen för att be om tillstånd ska man informera om i vilket sammanhang bilden ska användas, och av vem. Spara gärna till exempel ett e-postmeddelande som bevis. Om upphovspersonen inte går att få tag på så kan bilden inte användas lagligt.

Använda bilder

Bilder som finns på nätet och i kurslitteratur omfattas som regel av upphovsrätten, vilket innebär att de inte får användas eller spridas utan tillstånd från upphovspersonen, men det finns undantag. Vissa bildsamlingar har bilder med licenser som innebär att de får användas utan att först fråga upphovspersonen om lov.

Licenserna kan vara utformade på olika sätt. Ofta får bilderna till exempel inte användas i kommersiella sammanhang och inte heller bearbetas. Men det finns även licenser som innebär att bilden får användas i stort sett hur som helst, så länge det anges vem som är upphovsperson. Det är med andra ord viktigt att alltid se efter vilka licensvillkor som gäller, och att följa dessa. Generellt för alla licenser gäller att bildens upphovsperson alltid ska anges.

Exempel på samlingar med bilder som får användas i undervisningssammanhang

Bibliotekets bilddatabaser

Biblioteket har flera databaser med medicinska bilder och illustrationer som studenter får använda på olika sätt. Du hittar alla databaser i KIB Finder.

Databaserna har olika licenser som talar om i vilken utsträckning bilderna får användas. Kontrollera därför hur villkoren ser ut för just den databas du hittat bilden i. Det brukar dels stå vad man får göra och inte göra med bilderna, och dels hur man anger källa till bilderna. Om det inte finns någon information om detta i databasen, fråga gärna oss på biblioteket!

Ange källan

Det finns ingen exakt standard för hur källan till bilder med fri licens ska anges, förutom att upphovspersonens namn alltid måste anges. För material med Creative Commons-licens rekommenderas att man i erkännandet tar med namn och länk till bilden, namn på upphovspersonen och länk till hens användarnamn, licensen och länk till licensen.

Här är exempel på hur en hänvisning till en Creative Commons-bild kan se ut.

Om du har tagit kontakt med upphovspersonen direkt kan du få tillstånd att använda och sprida bilden i viss utsträckning, till exempel i icke-kommersiella sammanhang. Har man fått lov att använda en bild i ett visst sammanhang måste man som regel alltid ange källa. Det finns ingen exakt standard för hur källa ska anges, enligt lagen om upphovsrätt (1960:729) ska "upphovspersonen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver." Vad som är god sed beror på hur och när bilden ska användas. Det bästa är att titta på hur upphovspersonen brukar namnges i liknande sammanhang.

Filmer: Får jag använda den här bilden?

IKT-pedagogerna på KI har producerat tre filmer på temat Får jag använda den här bilden?

Söka rätt bild med Google - Får jag använda den här bilden? (3.26 min)

Creative Commons - Får jag använda den här bilden (5.10 min)

Bonus Copyright Access - Får jag använda den här bilden? (3.52 min)

Senast uppdaterad: 
2020-03-10