Att kombinera sökord

Booleska operatorer

Med booleska operatorer anger du hur de sökord du använt ska kombineras. De mest användbara booleska operatorerna är AND, OR och NOT. De går att använda i de allra flesta databaser. I vissa databaser kan man också använda andra, mer specialiserade operatorer. Information om dem kan du hitta i respektive databas hjälptexter.

AND

AND kommer troligen att vara den booleska operator som du använder dig av mest. Ofta är du intresserad av två eller flera ämnen i kombination, och du skriver då in sökorden med ett AND mellan: stroke AND depression Om du inte anger hur du vill kombinera dina sökord så kommer många databaser att försöka tolka frågan ändå. Vanligast är att databasen tolkar din fråga som att sökorden är kombinerade med AND. Ju fler begrepp du lägger på med AND emellan desto smalare blir sökningen.

OR

Om du vill bredda din sökning och hitta dokument som innehåller något av sökorden ska du kombinera dem med OR. För varje ord du lägger till kombinerat med OR får du fler träffar. Synonymer bör kombineras med OR emellan. Cancer kan till exempel också benämnas neoplasms och tumors. Sökningen cancer OR neoplasms OR tumors fångar upp dessa tre varianter. Behovet av att använda OR är allra störst i databaser som saknar ämnesordslista

NOT

Den tredje booleska operator som går att använda i de flesta databaser är NOT. Den begränsar sökningen genom att den utesluter dokument som innehåller ett visst ord. Med en sökning på animals NOT rats hittar du dokument som innehåller ordet animals men inte ordet rats. Var dock försiktig med NOT eftersom du riskerar att också utesluta relevant material. Kanske nämns det ord du utesluter bara i förbigående, eller så skriver författarna till och med att de inte studerat den aktuella företeelsen. Databasen tar inte hänsyn till sammanhanget där orden förekommer.

Flera olika booleska operatorer i samma sökning

Om du använder flera olika booleska operatorer i din sökning behöver du se till att databasen tolkar sökningen på det sätt du vill. Sökningen Smoking AND cancer OR tumors OR neoplasms kan ge två olika resultat beroende på vilka sökord som hör ihop. Med den ena tolkningen av sökningen återfinns dokument som innehåller både smoking och tumors och dokument som innehåller något av orden tumors eller neoplasms. Den andra tolkningen återfinner dokument som innehåller smoking tillsammans med något av orden cancer, tumors eller neoplasms. Det är troligen det önsvärda resultatet med denna sökning.

Du kan göra det tydligt hur din sökning ska tolkas på olika sätt. Ett sätt är att använda parenteser runt de sökord som hör samman: smoking AND (cancer OR tumors OR neoplasms). Du kan också dela upp sökningen i flera sökrutor, eller göra flera sökningar som du sedan kombinerar ihop.

Trunkering

Trunkering används för att söka på olika ändelser av ett ord eller olika varianter av ett ord. En sökning på therap* ger träff på bland annat therapy, therapies, therapeutical. Tänk på att alltför få bokstäver innan trunkeringstecknet kan ge många irrelevanta träffar. Med en sökning på ther* hittar du inte bara therapy, therapies, therapeutical utan också thermal och thermodynamic. I de flesta databaser är tecknet för trunkering asterisk, *. Det förekommer också andra tecken och information om vilket tecken som gäller kan du hitta i databasernas hjälptexter.

Trunkering är bra att använda i fritextdatabaser som Web of Science. I databaser med en ämnesordslista, där sökorden mappas till de godkända ämnesorden, bör du vara försiktig med att använda trunkering. Om du använder trunkering slår du ut databasens mappningsfunktion och du kan i slutändan få färre träffar än med en sökning utan trunkering. Detta gäller bland annat databaserna Pubmed, Cinahl och Psycinfo.

Frassökning

Ibland kan det vara användbart att söka på fraser. Det begränsar sökresultatet och kan göra att du lättare hittar relevanta artiklar. I de flesta databaser söker man på en fras genom att sätta citattecken runt frasen, “risk factor”. Med denna sökning hittar du bara artiklar där risk och factor står intill varandra. Du utesluter därigenom artiklar där risk och factor förekommer som två separata ord. Det går bra att trunkera i frasen vid behov, "risk factor*".

Frassökning fungerar inte tillsammans med mappning till ämnesord. Undvik därför att använda citattecken i databaser som Pubmed, Cinahl och Psycinfo om du vill dra nytta av denna funktion.

Vill du prova hur de booleska operatorerna, trunkering och frassökning fungerar? Det kan du göra i Sökteknikakvariet, producerat av Blekinge Tekniska högskola.

Senast uppdaterad: 
2018-04-12