APA fördjupning

I texten

Flera referenser i samma parentes

Flera referenser kan placeras inom samma parentes och särskiljs då av semikolon. Sortera referenserna alfabetiskt inom parentesen.

(Gaudreault et al., 2011; Killi, 2014; Müllersdorf & Ivarsson, 2012)

Om du refererar till flera källor av samma författare i samma parentes behöver du inte upprepa författarens efternamn

(Killi, 2011, 2014)

Flera referenser av samma författare från samma år

Flera referenser av en viss författare från samma år särskiljs genom att en bokstav läggs till efter årtalet. De tillagda bokstäverna används varje gång referensen återkommer och tas även med i referenslistan.

(Koriat, 2008a)
(Koriat, 2008b)
Enligt Koriat (2008a) …

Flera källor med samma förstaförfattare från samma år särskiljs i första hand genom tillräckligt många författare för att göra referenserna unika tas med. Detta gäller varje gång du använder referenserna.

(Protudjer, Jansson, Heibert Arnlind, et al., 2015)
(Protudjer, Jansson, Östblom, et al., 2015)

Finns det fler författare än du nämnt skriver du et al. Observera dock att et al. betyder med flera och inte kan användas för bara en författare. Om endast en författare återstår när du tagit med så många som behövs för att särskilja referensen ska du därför ta med denna författare också.

Om du använder flera referenser av samma grupp av författare i samma ordningsföljd från samma år använder du en särskiljande bokstav efter årtalet, precis som för referenser av en viss författare från samma år.

(Polit & Beck, 2012a)
(Polit & Beck, 2012b)

Olika författare med samma efternamn

Om du refererar till källor av olika författare med samma efternamn särskiljs de genom att förnamnsinitialer inkluderas i referenserna i texten.

(M. Andersson, 2014)
M. Andersson (2014) beskriver ...
(Y. Andersson, 2012)
Enligt Y. Andersson (2012) ...

Citat

Om du citerar ur en källa ska du ha med en sidangivelse i referensen. Den läggs till efter årtalet. Använd förkortningen s. om du skriver på svenska och p. om du skriver på engelska. Du kan ange sida/sidor även om du inte citerar. Det kan till exempel vara relevant om du diskuterar eller kommenterar ett särskilt stycke och vill göra det lättare för läsaren att återfinna det.

(Rodriguez, 2014, s. 97)
(Rodriguez, 2014, p. 97)

Om du citerar ur en källa som saknar sidangivelse ska du på något annat sätt ange var i texten citatet återfinns. Du kan till exempel ange kapitel eller stycke. 

(Mattson, 2012, tredje stycket)
(Boussard, 2010, Kapitel 1)

Samma referens återkommer

Om du refererar till samma källa flera gånger i samma stycke räcker det att du inkluderar parentesen med årtal den första gången och sedan bara använder författarens namn i texten. Däremot ska både namn och årtal alltid finnas med om väljer att referera bara med en parentes.

Om du använder samma referens även i nästa stycke måste du återigen skriva ut både författare och årtal. 

Referenslistan

Referensernas sorteras alfabetiskt efter den första författarens efternamn. Finns det flera förstaförfattare med samma efternamn sorteras referenserna därefter utifrån förnamnsinitial. 

Referenser med en enda författare sorteras före referenser där samma författare står först men det också finns flera författare.  När två referenser med flera författare har samma förstaförfattare sorteras referenserna utifrån den andra författaren, om den också är densamma utifrån den tredje och så vidare.

Om du använt flera källor av en författare eller en grupp författare angivna i samma ordning sorteras de kronologiskt med den äldsta referensen först.

Källor från samma år av samma författare sorteras alfabetiskt efter titeln. Dessa källor förses också med en särskiljande bokstav efter årtalet.  Den första artikeln blir a, nästa b och så vidare. De tillagda bokstäverna används också när du refererar i texten.

Koriat, A. (2008a). Easy comes, easy goes? The link between learning and remembering and its exploitation in metacognition. Memory & Cognition, 36, 416–428. doi:10.3758/MC.36.2.416
Koriat, A. (2008b). Subjective confidence in one’s answers: The consensuality principle. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 34, 945–959. doi:10.1037/0278-7393.34.4.945

Samma sorteringsregler gäller för böcker med redaktörer, och när organisationer och myndigheter är författare. Referenser där både författare och redaktör saknas sorteras alfabetiskt utifrån titeln.

Exempel

Lund, A. (2011)
Lund, A. (Red) (2013)
Lund, A. (2015a)
Lund, A. (2015b)
Lund, A., & Yan, R. (2014)
Lund, A., Yan, R., & Johansson, P. (2013)
Lund, A., & Östman, A. (2014)
Lund, V. (2015)
Lunds universitet. (2010)
Lundström, S. (2011)

Senast uppdaterad: 
2019-08-12