Skriva referenser

Fotograf Erik Cronberg

Referenser visar att du använt andras material i din text. Referensstilar styr hur referenserna ska utformas. Kolla alltid med handledare och lärare vilken stil som ska användas. Ibland är det valfritt och då är det viktigt att vara konsekvent i den stil man bestämmer sig för att använda. KI har egna referensguider för APA och Vancouver, de två stilar som används på flest program. Använd dig av dem för att utforma referenserna på ett korrekt sätt.

Varför ska du referera?

De viktigaste skälen till varför du ska referera i en vetenskaplig text är att:

 • läsaren ska kunna gå tillbaka till den ursprungliga källan och läsa mer
 • den som har skrivit något får erkännande för sitt arbete
 • det som är hämtat från en text tydligt särskiljs från det som är ditt eget
 • du visar att du känner till forskningen inom ditt område och det ger din text trovärdighet
 • stödja eller kritisera påståenden
 • jämföra eller belysa dina egna idéer eller resultat.

Att återge något ordagrant och att inte ange källa till ett påstående är fusk och kan ge tråkiga påföljder. Exempel på vad KI:s disciplinnämnd bedömt kan ses som fusk är:

 • att kopiera text från internet eller andra källor utan att källhänvisa
 • att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar är identiska trots att uppgiften är individuell)
 • att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete.

Läs mer i Universitetsförvaltningens skrift; Det är förbjudet att fuska! (pdf, 49,6 kb)

Referens, citat, referat ...

 • En referens är en hänvisning till en publicerad eller opublicerad källa. En referens används för att visa på att du använt någon annans material för ditt eget kunskapsbyggande.
 • Ett citat är en exakt återgivning av någon annans påstående. Ett citat markeras med citationstecken “…”
 • Referat är att återge någon annans text eller del av text med dina egna ord.

Referenser i texten

I din text är det viktigt att du tydligt visar vad som hämtats från andra källor. Referensstilarnas regler styr hur själva referensen ska utformas i texten, men du behöver också integrera referenserna i din egen text och sätta in dem i ett sammanhang. I Frasbanken med metatext hittar du exempel på fraser som du kan använda för att integrera dina referenser. Det är viktigt att du omformulerar innehållet och uttrycker dig med egna ord. I ett par blogginlägg kan du läsa mer om varför du ska omformulera texten med exempel på hur du kan göra det.

APA

APA (American Psychological Association) är en referensstil som är vanlig inom psykologi och vårdvetenskap. KIB:s referensguide för APA är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet. Referenserna betraktas som rekommendationer baserade på APA 6.

KIB:s referensguide för APA

I texten används författare och årtal för att referera. Du kan referera med författare och årtal inom parentes eller genom att nämna författaren eller författarna i meningen och infoga bara årtalet inom parentes.

… (Rodriguez, 2014).
Rodriquez (2014) visar att …

Mer om hur du i texten utformar referenser med olika antal författare och till olika källtyper finns i referensguiden. Läs mer om hur du hanterar speciella situationer som till exempel flera referenser inom samma parentes och flera referenser av samma författare från samma år. Här kan du också hitta instruktioner för hur du infogar sidnummer i referensen, vilket är obligatoriskt om du använder citat.

I referenslistan anger du för varje referens författare, titel och andra uppgifter som gör det möjligt att hitta och identifiera referensen. I referensguiden hittar du mallar och exempel för hur referenser till olika källtyper ska utformas.

Referenslistan ordnas alfabetiskt efter första författare, redaktör eller annat uppslagsord. Läs mer om hur referenserna sorteras i referenslistan.

Den fullständiga manualen till APA finns bara i tryckt form. Följande manualer innehåller också svar på många frågor:

Vancouver

Vancouver är en referensstil som har utarbetats av The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Den är vanlig inom medicinska områden. KIB:s guide är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet. Referenserna betraktas som rekommendationer baserade på International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)s exempelsamling. ICMJE. Sample References och Citing Medicine. The NLM Style Guide for Authors, Editors and Publishers, som är en e-bok om Vancouver-stilen enligt National Library of Medicine (NLM).

KIB:s referensguide för Vancouver

I referenslistan anger du för varje referens författare, titel och andra uppgifter som gör det möjligt att hitta och identifiera referensen. I referensguiden hittar du mallar och exempel för hur referenser till olika källtyper ska utformas.

I texten används siffror inom parentes. Nedan följer mer information och exempel på hur referenserna ska utformas i texten:

En referens

Referenserna anges med siffror i texten.
Referenserna numreras löpande.
Referenslistan numreras och ställs upp i den ordning som referenserna förekommer i texten.
Siffrorna placeras inom parentes.
Även hakparenteser och upphöjda siffror förekommer i Vancouverstilen.
Endast en författare skrivs ut i texten, följt av et al.
Exempel: I Sverige diagnosticeras ungefär 30 000 fall av lungcancer årligen (1). Antalet fall bland kvinnor har 1986–2005 ökat med ca 3 % per år, medan ökningen bland män har avstannat (2). Skillnaderna mellan könen hänger samman med skillnader i rökvanor hos män respektive kvinnor. Eftersom det tar lång tid innan lungcancer utvecklats avspeglas förändringarna i rökvanor med många års fördröjning. Smith et al. har påvisat en fördröjning på i genomsnitt 30 år (3).

Flera referenser

Varje källa förekommer i referenslistan endast en gång, och när man refererar till en källa flera gånger används samma siffra som första gången man refererade till källan.
Om man refererar till flera källor samtidigt anger man dem med ett kommatecken och mellanslag mellan.
Om man refererar till fler än två källor som kommer i följd skriver man dem med bindestreck mellan.
Exempel: Bland icke-rökare är lungcancer betydligt vanligare hos kvinnor än män. Femton procent av alla kvinnor som fått lungcancer har aldrig rökt, medan fem procent av de män som drabbas av lungcancer är icke-rökare (1, 3). Orsakerna till detta är ännu inte klarlagda. Flera studier har undersökt kvinnors exponering till kända riskfaktorer för lungcancer som radon (4, 5) och passiv rökning (4, 6-8), men inte funnit några statistiskt signifikanta samband. Vad gäller sambandet mellan hormonersättningsterapi och lungcancer har studier kommit till motstridiga resultat (5-7).

Placering av referenser

Referenserna placeras i anslutning till det påstående den gäller, och före punkten när de kommer sist i meningen.
Om man använder upphöjda siffror placeras de efter punkten när referensen kommer sist i meningen.
Exempel: Lungcancer är vanligare bland rökande kvinnor än bland rökande män (1), och en möjlig orsak är större känslighet för cigarettrökens cancerogena effekter hos kvinnor. Flera studier kommer till resultatet att kvinnor har en större känslighet (9-11), medan Bain et al. i en stor kohortstudie inte kunde påvisa någon skillnad i känslighet mellan könen (12).

Flera påståenden med samma källa

Om ett helt stycke eller flera påståenden i följd har samma källa kan man visa detta i texten och ange referensen bara en gång.
Exempel: Studier tyder på att lungcancer kan växa långsammare hos kvinnor. Lindell et al. (13) visade att 85 % av de lungtumörer som hade längre volymdubbleringstid än 400 dagar fanns hos kvinnor. I detta resultat avspeglar sig kvinnors högre incidens av cancerformer med långsamma förlopp, som kioloalveolarcellscancer och adenokarcinom, men Lindell et al. fann att volymdubbleringstiden hos kvinnor var längre oavsett histologisk typ av lungcancer. Deras studie visade också att …

Citat

Om du citerar ska du ange sidnummer. Det gör du i samma parentes som referensen. Använd förkortningen s. om du skriver på svenska och p. om du skriver på engelska.
Exempel: "Han hade medicin för blodtrycket, för att öka på urinutsöndringen, kalium för att ersätta det kalium som försvann med den utökade urinutsöndringen, tabletter som motverkade urinträngningarna om natten, tabletter som skulle sänka blodfetterna samt vitaminer och järn." (1, s.158)

Referera till bilder

Det finns ingen exakt standard för hur källan till bilder med fri licens ska anges, förutom att upphovsmannens namn alltid måste anges. Om du vill använda material med Creative Commons-licens rekommenderas att du i erkännandet tar med:

 • namn och länk till bilden
 • namn på upphovsmannen och länk till hens användarnamn
 • licensen och länk till licensen.

Exempel på hur en hänvisning till en Creative Commonsbild kan se ut.

Upphovsmannen kan ofta ge tillstånd till att bilden används och sprids i viss utsträckning, till exempel i icke-kommersiella sammanhang. Har du fått lov att använda en bild i ett visst sammanhang måste du som regel alltid ange källa. Det finns ingen exakt standard för hur källa ska anges, enligt lagen om upphovsrätt (1960:729) ska “upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.” Vad som är god sed beror på hur och när bilden ska användas. Det bästa är att titta på hur upphovsmannen brukar namnges i liknande sammanhang.

Bonus Copyright Access - undantag för studenter och lärare

Högskoleavtalet ger studenter och lärare möjlighet att kopiera och dela copyrightskyddat material digitalt och analogt till exempel genom att:

 • ladda ner
 • skriva ut 
 • lägga in i digitala presentationer
 • spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, till exempel på lärosätets slutna nätverk, på USB etcetera
 • dela material på lärosätets slutna nätverk, via mejl etcetera
 • projicera och visa på skärm
 • dela ut papperskopior.

Referera till bilder enligt APA och Vancouver

I referensguiderna för APA och Vancouver finns exempel på hur du kan referera till några olika typer av bilder (Välj Ljud & bild). Vad gäller APA kan du hitta ytterligare exempel i APA:s blogg. En väl genomarbetad exempelsamling hittar du på webbplatsen för Auckland University of Technology, Nya Zeeland.

Referera till dokument från webben

Det finns exempel för olika källtyper från webben i guiderna för APA och Vancouver. Tänk på att även andra källtyper än de som ligger under rubriken Webb kan vara aktuella, till exempel Rapporter och Offentligt tryck. Det kan vara svårt att välja källtyp och att avgöra vilka uppgifter som ska tas med i referensen. I blogginlägget Hur ska jag referera till en webbsida? kan du läsa mer.

Checklista

Innan du lämnar in ditt arbete bör du kolla hur du hanterat referenserna. Det gäller både hur du använt dem i texten, och hur du utformat dem i referenslistan. Som stöd kan du använda denna checklista. Observera att du behöver gå till referensguiderna för APA respektive Vancouver för detaljerade anvisningar.

Har du frågor om referenshantering? Fråga gärna oss i KIB-labb!

Begränsad support under sommaren
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2017-11-24