Använda källor

En viktig del i skrivandet av akademiska texter är att kunna använda information från olika källor i de egna texterna. I början av utbildningen använder du kanske främst information från källor för att visa vad du har lärt dig i en kurs eller ett moment. Senare under utbildningen, till exempel i examensarbetet, använder du information ur källor för att beskriva forskningsfältet och diskutera tidigare forskningsresultat i förhållande till din egen undersökning. Oavsett syftet är det dock viktigt att alltid tydligt skilja på vad som är ditt eget resonemang och vad som är hämtat från källorna. Det är därför nödvändigt att veta hur du citerar och refererar korrekt samt hur du kan integrera källorna i din egen text.

Citat

Att citera innebär att återge information ordagrant. Det betyder att du inte får ändra något i den ursprungliga texten, även om stavfel, grammatiska fel eller andra fel förekommer i den. Citat anges med citattecken runt den eller de delar som du vill återge ur källan. I allmänhet förekommer citat väldigt sällan i medicinska texter och relativt sällan i omvårdnadstexter. Möjliga anledningar att citera kan dock vara att återge definitioner eller intervjuutdrag i kvalitativa studier. Vid citat är det viktigt att de vävs in i ditt eget resonemang, så att texten inte framstår som lösryckt från sammanhanget. 

Referat

Att referera innebär att återge information med egna ord. Ett referat kan vara kort (en eller ett par rader) eller relativt långt (ett stycke). Hur mycket du ska referera beror på syftet med texten men även på textens omfång. Referera dock inte okritiskt "allt" ur källan, utan välj ut det som passar in i ditt eget resonemang. Vid referat är det  mycket viktigt att du återger innehållet på ett sådant sätt att du inte oavsiktligt (eller avsiktligt) drar felaktiga slutsatser eller tolkar innehållet på ett missvisande sätt. Det innebär att du kan behöva läsa en text flera gånger för att verkligen förstå vad författaren vill säga.

När du använder material från andra källor ska du ju alltid sätta en tydlig referens, men du ska också omformulera informationen, använda dina egna ord. Varför är det så – varför inte bara skriva av, ord för ord? Det finns flera viktiga anledningar.

Tycker du också att det kan vara svårt att återge information med dina egna ord när du refererar? Här får du några tips om hur du kan gå tillväga.

Olika sätt att presentera källor

Det finns tre sätt att väva in information från en källa i din text: med referatmarkör, med anföringsverb eller i slutet av meningen. De två första exemplen kallas för integrerad källhänvisning och det sista exemplet för ointegrerad källhänvisning.

Med referatmarkör Med anföringsverb Ointegrerad hänvisning
Enligt Sugar (2008) är socker dåligt för hälsan.   Sugar har visat att socker är dåligt för hälsan (2008).   Socker är dåligt för hälsan (Sugar 2008).

Vilket sätt ska du välja? Det finns några huvudprinciper som du kan ha med dig i skrivandet. Välj att använda referatmarkör om du vill framhäva källan. Välj referatmarkör om du vill visa att det både är viktigt vem som påstår något samt visa hur du har tolkat författarens text. "Hedin vidhåller att..." eller "I studien av Chen et al. observerades ett samband mellan X och Y..." Att skriva ”Khan visar att” är inte samma sak som att skriva ”Khan föreslår att”. En helt annat sak betyder det om du skriver ”Khan hävdar att”. Det senare förbereder läsaren på att du kommer att argumentera mot Khan.

Det finns en rad olika referatmarkörer. Exempel på referatmarkörer är: 

Visa Bevisa Tyda på
Antyda Föreslå Vidhålla
Utmana Hävda Förklara
Insistera Förneka Framhålla

Det finns också alternativ om du vill integrera källan men inte vill lägga alltför mycket fokus på forskaren eller forskargruppen. Du kan till exempel skriva:

  • ”Resultaten från en mindre studie tyder på…” På så sätt visar du att det du redogör för kan vara något oklart. Det du skriver kanske inte är sant, men samtidigt hävdar du inte heller att det inte är det. Hur du förhåller dig till materialet framgår istället i kommande meningar, om det är relevant.
  • ”En australiensisk studie har visat att…” På detta sätt kan du istället för forskargruppen lyfta fram studieplatsen, om denna är relevant i sammanhang. Du skulle till exempel kunna fortsätta denna mening med "...medan en japansk studie tvärtom observerade...". Då förstår läsaren att du vill lyfta fram studieplatsen och eventuella regionala skillnader.

Källan kan vara ointegrerad när du presenterar informationen från källan som sann, till exempel för att redogöra för hur en mekanism fungerar. Källor är ofta ointegrerade i inledningen/bakgrunden. 

Om du vill fördjupa dig

Skriva referenser - lär dig hur du formaterar referenser korrekt med våra referensgudier

Endast bokad handledning
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2020-07-17