Akademiskt språk

Akademiska texter skrivs bland annat för att beskriva, analysera  och diskutera kunskap inom ett område (fält). Mottagarna är ofta insatta i ämnesområdet och tränade i vetenskapligt tänkande och skrivande, och syftet med texterna är att de ska granskas och bedömas. Skrivsituationen blir därför formell. Språket ska reflektera skrivsituationen, syftet och mottagarna. Det betyder att språket bör vara vårdat, formellt, opersonligt, precist och koncentrerat.

Vårdat språk

Ett vårdat skriftspråk följer normerna för det skrivna språket. Det innebär att skriva fullständiga meningar, använda korrekt ordföljd i olika satstyper samt undvika satsradningar. I normerna ingår också att stava och böja ord korrekt, följa reglerna för tempusharmoni samt att följa skrivregler för svenska språket.

Om du vill fördjupa dig

Formella ord

Undvik även informella varianter av ett ord. Jämför orden "jobba" och "arbeta". Båda orden betyder samma sak, men "jobba" uppfattas oftast som mer informellt än "arbeta". När det finns ett val mellan ett informellt och ett formellt ord eller uttryck, välj det mer formella! 

Opersonligt

En akademisk text förväntas huvudsakligen handla om ämnet och i mindre utsträckning om dig och dina subjektiva tankar, känslor och åsikter. Exakt hur opersonlig texten måste vara beror på vilken slags text du ska skriva. Texter där du förväntas skriva opersonligt är laborationsrapporter och examensarbeten inom medicin respektive omvårdnad. Du kan göra texten att ersätta de personliga pronomena (jag, vi, oss, min, vår) med olika omskrivningar. En typ av omskrivning är att byta ut aktiva verbformer mot passiva. Andra sätt att göra texten opersonlig är att använda nominaliseringar, infinitivfraser och opersonliga konstruktioner, till exempel "det finns". 

Om du vill fördjupa dig

Att göra texten opersonlig (Örebro Universitetsbibliotek)

Precision

En akademisk text bör kommunicera innehållet så klart och tydligt att läsaren slipper gissa vad skribenten (egentligen) menar. Försök därför vara så precis som du kan när du skriver. En text kan göras mer precis genom att du väljer så exakta och nyanserade ord som möjligt samt använder begrepp entydigt, i enlighet med en eventuellt fastslagen definition. Fundera på skillnaden mellan "medicin" och "paracetamol"! I det förra fallet kan ordet syfta på en rad olika läkemedel medan det senare exemplet innebär att ordet syftar på en specifik typ av läkemedel eller substans. Ju mer exakt ord du väljer, desto mindre risk att texten uppfattas som vag och öppen för tolkning.

Ytterligare något som kan bidra till högre precision är att undvika alltför många synonymer. Möjligen kanske du har lärt dig i skolan att det är bra med språklig variation, men i akademiska texter går kravet på tydlighet före variation. Ett exempel på (möjligen för många) synonymer är att använda orden "sjuksköterskan", "sköterskan", "personalen", "sjukvårdspersonal" och "iva-personal" i en text som handlar om sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Du tycker möjligen att texten blir tråkigare att skriva när du inte får använda alla synonymer, men läsaren blir troligen gladare när hen inte behöver fundera över vem texten egentligen handlar om.

Om du vill fördjupa dig

Koncentration

Akademiska texter kan förvisso vara väldigt långa. (En avhandling kan vara ett par hundra sidor lång.) Texterna bör dock inte upplevas som långa att läsa. Ett effektivt sätt att åstadkomma den upplevelsen är att koncentrera texten. Du kan koncentrera texten genom att stryka ämnesmässiga upprepningar och utvikningar. (En utvikning är samma sak som en informationsbit eller tankegång som inte är relevant i förhållande till textens syfte.) Koncentrationen åstadkoms också genom att stryka småord (som "ju", "egentligen", "väl".) 

Exempel

Okoncentrerad text: Socker är ju som alla vet oerhört skadligt för hälsan och väldigt onyttigt och så påverkar det hälsan negativt. 

Bearbetning av okoncentrerad text 

a) Ta bort upprepningarna: skadligt för hälsan, onyttigt

b) Stryk utvikningarna: som alla vet

c) Stryk utfyllnadsord och värderande ord: ju, väldigt, så 

Koncentrerad text: Socker påverkar hälsan negativt. 

Andra sätt att koncentrera texten är till exempel att använda framförställda adjektiv. Ett efterställt adjektiv placeras efter det substantiv som ska beskrivas. Ett exempel är: I går såg jag läkare och sjuksköterskor som var mycket upptagna. Det är inte grammatiskt fel att skriva så, men det ger ett "pratigt" intryck. Prova att lägga adjektivet framför substantivet i stället! Exempel: I går såg jag läkare och sjuksköterskor som var mycket upptagna -> I går såg jag mycket upptagna läkare och sjuksköterskor. Du säger samma sak, men med färre ord!

Endast bokad handledning
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2021-01-20