Akademiskt språk

Akademiska texter skrivs bland annat för att beskriva, analysera  och diskutera kunskap inom ett område (fält). Mottagarna är ofta insatta i ämnesområdet och tränade i vetenskapligt tänkande och skrivande, och syftet med texterna är att de ska granskas och bedömas. Skrivsituationen blir därför formell. Att skriva på ett högtravande språk, med ålderdomliga ord eller komplicerad meningsbyggnad är dock inte viktigt för att texten ska fungera. Däremot ska du skriva på ett vårdat, precist, relativt opersonligt och (ofta) koncentrerat språk.

Vårdat och formellt

Ett vårdat (formellt) skriftspråk är fritt från jargong, dialektord och slanguttryck och följer, i huvudsak, de normer som finns för det skrivna språket. Undvik även informella varianter av ett ord. Jämför orden "jobba" och "arbeta". Båda orden betyder visserligen samma sak, men "jobba" uppfattas oftast som mer vardagligt eller informellt än "arbeta". När det finns ett val mellan ett informellt och ett formellt ord eller uttryck för en viss företeelse, välj det mer formella! I normerna ingår även sådant som att skriva fullständiga meningar, använda korrekt ordföljd i olika satstyper och undvika satsradningar. I normerna ingår också att stava och böja ord korrekt, följa reglerna för tempusharmoni samt i övrigt följa skrivregler för svenska språket.

Om du vill fördjupa dig

Personligt – opersonligt 

En akademisk text förväntas huvudsakligen handla om ämnet  och i mindre utsträckning om dig och dina subjektiva tankar, känslor och åsikter. Texten ska alltså uppfattas som relativt opersonlig. Exempel på texter med opersonlig stil är laborationsrapporter och examensarbeten inom medicin respektive omvårdnad. En opersonlig text kännetecknas bland annat av att de personliga pronomena (jag, vi, oss, min, vår) har ersatts med olika omskrivningar. En typ av omskrivning är att byta ut aktiva verbformer mot passiva. Andra sätt att göra en text opersonlig är genom nominaliseringar, infinitivfraser och användning av opersonliga konstruktioner som "det finns". Opersonliga drag finns i många facktexter och kan vävas in på lämpliga ställen även i en text där du förväntas vara mer personlig. 

Om du vill fördjupa dig

Texter som kan vara åt det mer personliga hållet är till exempel reflekterande texter, VFU-rapporter och essäer, det vill säga texter där du ombeds att beskriva egna erfarenheter eller knyta ett ämnesinnehåll till personliga reflektioner. Den mer personliga texten kan innehålla personliga pronomen som "jag" eller "vi", framför allt i delar av texten där du reflekterar. Det kan också vara tillåtet att vara mer personlig i delar av ett examensarbete inom ett ämne som tillåter användning av en mer personlig stil. Exempel på delar är: inledningen till ett examensarbete där du ska motivera valet av ett ämne, i metod- och materialbeskrivningarna där du ska redogöra för hur undersökningen lades upp samt eventuellt i den del av texten där du redogör för slutsatser. I den mer personliga texten är det naturligtvis tillåtet att blanda användning av personliga pronomen med omskrivningar av dessa. 

Precision

En akademisk text bör kommunicera innehållet så klart och tydligt att läsaren slipper gissa vad skribenten (egentligen) menar. Försök därför vara så precis som du kan när du skriver. En text kan göras mer precis genom att du väljer så exakta och nyanserade ord som möjligt samt använder begrepp entydigt, i enlighet med en eventuellt fastslagen definition. Fundera på skillnaden mellan "medicin" och "paracetamol"! I det förra fallet kan ordet syfta på en rad olika läkemedel medan det senare exemplet innebär att ordet syftar på en specifik typ av läkemedel eller substans. Ju mer exakt ord du väljer, desto mindre risk att texten uppfattas som vag och öppen för tolkning.

Ytterligare något som kan bidra till högre precision är att undvika alltför många synonymer. Möjligen kanske du har lärt dig i skolan att det är bra med språklig variation, men i akademiska texter går oftast kravet på tydlighet före. Ett exempel på (möjligen för många) synonymer är att använda orden "sjuksköterskan", "sköterskan", "personalen", "sjukvårdspersonal" och "iva-personal" i en text som handlar om sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Du tycker möjligen att texten blir tråkigare att skriva när du inte får använda alla synonymer, men läsaren blir troligen desto gladare när hen inte behöver fundera över om vem texten egentligen handlar om.

Andra sätt att öka precisionen i en text är att undvika att använda "det", "den", "detta" eller "dessa" som ensamt subjekt i en mening. Skriv hellre ut subjektet igen, även om det har nämnts tidigare i texten. 

Om du vill fördjupa dig

Koncentration

Akademiska texter kan förvisso vara väldigt långa. (En avhandling kan vara ett par hundra sidor lång.) Texterna bör dock inte upplevas som långa att läsa. Ett effektivt sätt att åstadkomma den upplevelsen är att koncentrera texten. Du kan koncentrera texten genom att stryka ämnesmässiga upprepningar och utvikningar. (En utvikning är samma sak som en informationsbit eller tankegång som inte är relevant i förhållande till textens syfte.) Koncentrationen åstadkoms också genom att stryka småord (som "ju", "egentligen", "väl".) 

Exempel

Okoncentrerad text: Socker är ju som alla vet oerhört skadligt för hälsan och väldigt onyttigt och så påverkar det hälsan negativt. 

Bearbetning av okoncentrerad text 

a) Ta bort upprepningarna: skadligt för hälsan, onyttigt

b) Stryk utvikningarna: som alla vet

c) Stryk utfyllnadsord och värderande ord: ju, väldigt, så 

Koncentrerad text: Socker påverkar hälsan negativt. 

Andra sätt att koncentrera texten är till exempel att försöka använda framförställda adjektiv. Ett vanligt sätt att ange egenskaper är att använda efterställda adjektiv. Ett efterställt adjektiv placeras efter det substantiv som ska beskrivas. Ett exempel är: I går såg jag läkare och sjuksköterskor som var mycket upptagna. Det är inte grammatiskt fel att skriva så, men det ger ett "pratigt" intryck. Prova att i stället lägga adjektivet framför substantivet, som i exemplet: I går såg jag mycket upptagna läkare och sjuksköterskor. Effekten blir att du säger samma sak, men med färre ord!

Endast bokad handledning
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2020-09-08