Open access

Open access, som innebär fri tillgänglighet för vetenskapliga resultat på internet, är på god väg att bli en internationell norm för vetenskaplig publicering. Grundtanken med open access är att all offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig för alla utan kostnad.

Inspiration har hämtats från Benefits of Open Access, CC Danny Kingsley & Sarah Brown


Varför open access?

En artikel som är publicerad open access är fritt tillgänglig för alla som har tillgång till internet. Det innebär att den potentiella läsarskaran blir mycket större jämfört med om artikeln hade publicerats i en tidskrift som kräver prenumeration.

Skälen till att man bör publicera sig open access är flera. Nedan redovisas de vanligaste anledningarna till att välja en öppen publicering.

 • Forskningsfinansiärerna kan kräva open access-publicering.
 • En artikel publicerad open access får enligt vissa studier fler läsare och citeringar än motsvarande artikel hade fått om man istället valt en tidskrift endast tillgänglig via prenumeration.
 • Open access innebär att forskningsresultaten i många fall kommer ut snabbare.
 • Många institutioner uppmuntrar eller kräver av sina forskare att de skall publicera sina forskningsresultat open access.

Ett flertal forskningsfinansiärer ställer kravet att resultaten av den forskning de finansierar skall publiceras open access. Oftast kan detta ske antingen i en ren open access-tidskrift, i en tidskrift som erbjuder möjligheten att köpa loss enstaka artiklar (hybridtidskrift) eller genom parallellpublicering av den version av artikeln som genomgått kvalitetsgranskning (peer review).

För att få reda på vilka villkor en specifik forskningsfinansiär ställer kan man söka i databasen Sherpa/Juliet. Där finns bland annat information om vilken typ av publicering som tillåts samt hur tidigt det får ske efter publicering.

Open access på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har sedan 2011 en open access-policy. I denna uppmuntrar KI sina forskare att i största möjliga utsträckning fritt tillgängliggöra sina publikationer utgående från gällande förlagsvillkor och tillämpliga krav från forskningsfinansiärer och myndigheter.

Läs mer om OA i artikeln Forskare – bjud på dina rön! i Läkartidningen, skriven av Caroline Karregård, bibliotekarie på KIB, och Rickard Ljung, docent vid Institutet för miljömedicin.

Eller få en kronologisk översikt: Open Access: a “chronology” (or timeline).

Parallellpublicering av manuskript

Ett sätt att publicera sig open access är att parallellt med att man publicerar sig i en traditionell, prenumerationsbaserad tidskrift även lägger upp sitt artikelmanuskript på internet. Det räcker för att godkännas som öppen publicering för de flesta forskningsfinansiärer med krav på open access och det är oftast den sista versionen av manuskriptet, det vill säga den version som har genomgått peer review-processen, man ska använda.

Att lägga ut sitt artikelmanuskript öppet ger en större spridning av forskningsresultatet och fungerar också som ett lockbete för den som vill läsa den riktiga och publicerade artikeln.

Vad får man då göra med sitt manuskript? Det beror på vilket förlag som publicerat artikeln. Vissa förlag tillåter att man lägger ut sitt manuskript först efter en viss tid, vanligen efter sex eller tolv månader, medan andra tillåter att man lägger ut det direkt. För att få reda på ett specifikt förlags policy vad gäller parallellpublicering av manuskript finns söktjänsten Sherpa/Romeo, där man kan söka upp en specifik tidskrift och se vilka villkor som gäller.

Forskningsfinansiärer som kräver öppen publicering

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet kräver att de forskare som beviljas stöd från måste antingen (i) publicera resultaten i webbaserade tidskrifter som tillämpar open access, eller, (ii) efter publicering i en traditionell tidskrift, omedelbart eller senast inom sex månader arkivera artikeln i en öppet sökbar databas. Om förlagets standardavtal inte tillåter parallellpublicering inom sex månader ska forskaren kräva att förlaget gör ett undantag. Parterna kan då använda sig av ett tilläggsavtal som kan hämtas från Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC Author Addendum).

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond tillämpar två former av OA-publicering, dock utan krav på embargotidens längd. (i) Den första innebär publicering i en vetenskaplig tidskrift (eller konferensskrift) utan open access, och samtidigt eller med viss fördröjning en kopia i ett öppet arkiv. (ii) Man kan också välja att publicera artikeln i en open access-tidskrift, där den omedelbart blir fritt tillgänglig på nätet. I vissa fall kräver open access-tidskrifter en publiceringsavgift.

Formas

Formas kräver att de forskare som får finansiering från och med 2010, ska garantera att deras forskningsresultat finns öppet tillgängliga inom sex månader från publiceringen. Forskare kan antingen (i) publicera i en ren open access-tidskrift eller (ii) i tidskrifter som arkiverar publicerade artiklar i en öppen databas.

Forte

Forte har som policy att forskare som fått medel från och med 1 januari 2012, ska publicera sina artiklar med fri tillgång med högst sex månaders fördröjning. Från och med 1 januari 2012 beviljas projektbidrag (med beslutsdatum från och med 2012-01-01) ett generellt bidrag om 30 000 kronor för publiceringsavgifter.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Policyn för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse säger att forskningsresultaten ska publiceras öppet senast 6 månader efter publiceringsdatumet, antingen via rena open access-tidskrifter eller genom parallellpublicering i en öppen databas. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

National Institutes of Health

National Institutes of Health (NIH) kräver att alla forskare som fått medel av NIH deponerar den granskade (peer review) författarversionen av artikeln till Pubmed Central. Manuskriptet ska göras tillgängligt senast 12 månader efter publicering.

EU-kommissionens sjunde ramprogram

EU-kommissionens sjunde ramprogram (FP7) innebär att forskare som mottagit anslag från EU skall (i) parallellpublicera den granskade versionen av manuskriptet i ett öppet arkiv (ii) efter bästa förmåga få till stånd att artikeln görs tillgänglig inom sex månader.

Horizon 2020 (EU-kommissionen)

EU-kommissionens nya ramprogram Horizon 2020 kräver att forskare som får finansiering antingen ska (i) publicera sina resultat i en ren open access-tidskrift/hybridtidskrift eller (ii) parallellpublicera den granskade versionen av artikeln i ett öppet arkiv senast 6 månader efter publicering. Horizon 2020 innehåller även krav på att forskningsdata ska sparas i ett öppet arkiv för forskningsdata, men undantag kan göras beroende på datamängdens karaktär.

European Research Council

European Research Council (ERC) kräver (i) parallellpublicering av varje forskningsbaserad publikation som helt eller delvis finansierats av ERC i ett för ämnesområdet lämpligt öppet arkiv omedelbart eller senast 6 månader efter publicering.

Publicera open access utan avgift

Du som forskare vid Karolinska Institutet kan publicera dig open access utan publiceringsavgift genom följande avtal. 

Royal Society of Chemistry Read & Publish

Publicera utan avgift i 40 hybridtidskrifter från Royal Society of Chemistry.

Lista med de tidskrifter som omfattas (pdf)

Mer information: RSC Read & Publish

Springer Compact

Publicera open access utan avgift i cirka 1,650 hybridtidskrifter från Springer. 

Lista med de tidskrifter som omfattas (pdf)

Mer information: Springer Compact

Taylor & Francis Read & Publish

Publicera open access utan avgift i 2,300 hybridtidskrifter från Taylor & Francis.

Lista över de tidskrifter som omfattas (pdf)

Mer information: Taylor & Francis Read & Publish

Förlag och tidskrifter som ger rabatt på publiceringsavgiften

För forskare på Karolinska Institutet gäller följande:

 • BJ Psych Open: 10% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar. Du måste själv informera tidskriften om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • Bone & Joint Research: 10% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar. Du måste själv informera tidskriften om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • British Journal of Cancer: Betala £1,700 i stället för £2,300 när du publicerar din artikel öppet i BJC Open.
 • CBE_Life Sciences Education: 10% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar. Du måste själv informera tidskriften om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • EFORT Open Reviews: 10% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar. Du måste själv informera tidskriften om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • Endocrine Connections: 10% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar. Du måste själv informera tidskriften om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • ERJ Open Research: 10% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar. Du måste själv informera tidskriften om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • Institute of Physics (IoP): Avtalet innehåller en Open Access-komponent vilket innebär att en stor andel av avgifterna för att publicera Open Access återbetalas till KI (via biblioteket) och dras av från bibliotekets licenskostnad under kommande år. Artiklar kan publiceras i alla IoP:s 41 hybridtidskrifter.
 • IOS-Press: Hos IOS-Press betalar du €1,200 istället för €1,850. Du måste själv informera förlaget om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • Karger-tidskrifter: KI-forskare är berättigade till 50% rabatt på publiceringsavgiften i Kargers rena open access-tidskrifter (ej i hybrid-tidskrifter). Du måste själv informera förlaget om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten.
 • Landes Bioscience: 25% rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar publicerade i Landes Bioscience tidskrifter.
 • PNAS: Hos PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) betalar du $1,100 istället för $1,450. Du måste själv informera förlaget om att du är forskare på KI och därmed berättigad till rabatten. Ytterligare information finns här PNAS och open access.
 • ScienceAdvances: $900 i rabatt på publiceringsavgiften i tidskriften Science Advances som ges ut av American Association of Advancements in Science (AAAS). Läs mer om den nya tidskriften hos AAAS. Kontakta bibliotekets forskarstöd för att få AAAS-koden som behövs. 

Kontakt

Mån–fre 10-15
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2018-05-29