Undervisning i informationskompetens för studenter

Studenter behöver kunna söka, värdera och använda information både för att klara sin utbildning och för det framtida arbetslivet. Alla studenter på KI ska uppnå målen i Kriterier för informationskompetens. KIB:s undervisning är ett stöd för detta. Vi utformar undervisningen i samarbete med program- och kursansvariga samt lärare. Det är viktigt att undervisningen kopplas till uppgifter i kursen där informationskompetens behövs.

Vad vi gör:

Vi skräddarsyr våra kurser efter era önskemål om vad studenterna behöver och utifrån kursens riktlinjer. Det vi ser som viktiga moment är:

 • Sökstrategier, att kunna hitta relevanta sökord utifrån sin frågeställning och att kunna använda olika söktekniker för att göra effektiva sökningar.  

 • Ha förståelse för skillnaden mellan olika typer av källor, vetenskapliga och populärvetenskapliga, liksom skillnaden mellan betalresurser, till exempel åtkomst till fulltext i Google Scholar, och gratisresurser som Google. 

 • Använda olika tjänster för olika ändamål. 

 • Känna till hur man utvärderar sökträffar i en träfflista: för många eller för få träffar, irrelevanta träffar. 

 • Förstå varför och hur man refererar och att hitta material i en litteraturlista. Hur man förhåller sig vetenskapligt till materialet vilket även innefattar plagiering. 

Mål med vår undervisning: 

 • Att ge studenterna verktyg till att utvecklas till självständiga och kritiska sökare av information.
 • Öka användningen av kvalificerat akademiskt material i studenters arbeten.
 • Att öka studenternas informationskompetens, det vill säga att kunna identifiera vilken information man behöver, identifiera lämpliga informationskällor, formulera relevanta sökstrategier, kunna värdera och sålla bland information och att kunna använda informationen genom att tolka, organisera och analysera den och på så vis lösa ett problem. Något som i det långa loppet även ökar studenternas anställningsbarhet. 

Kontaktpersoner för undervisning i informationssökning

Om du som lärare vill att vi undervisar i din kurs så kan du vända dig till kontaktpersonen för ditt program som gärna berättar mer om vad biblioteket erbjuder.

Kontaktpersoner för undervisning

Undervisning i informationskompetens för alla program på grundnivå och avancerad nivå finansieras av Utbildningsstyrelsen och är utan kostnad för det enskilda programmet.

Baspaket

KIB har utformat ett baspaket för att beskriva exempel på innehåll i undervisningen och dess progression. Paketet omfattar 6 timmar per program uppdelat på tre tillfällen. Undervisning utöver det faktureras.

 1. Undervisningstillfälle 1 (tidigt i utbildningen, gärna första terminen)
 2. Undervisningstillfälle 2 (i mitten av utbildningen)
 3. Undervisningstillfälle 3 (i samband med examensarbetet)

Respektive undervisningsmoment är kopplat till Kriterier för informationskompetens vid KI. 

Beskrivning av baspaketet

Undervisningstillfälle

Mål att koppla till

Exempel på innehåll

1 (2 h)

Kunna identifiera vad som kännetecknar vetenskaplig information samt beskriva hur olika kunskapskällor värderas.

Få förståelse för på vilka sätt vetenskaplig information kan publiceras och vad det innebär för möjligheter för tillgång till information. 

Publiceringsprocessen
Vad är en databas?
Olika slags texter: vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar, original- och översiktsartiklar.

Kunna tillämpa grundläggande principer för att söka vetenskaplig information. Formulera en sökfråga och välja sökord.
Kunna referera och förklara referensernas funktion samt kunna tillämpa detta för att undvika plagiering. Grundläggande referenshantering, det vill säga varför och hur man använder referenser.
2 (2 h) Kunna visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen och kunna exemplifiera hur information utbyts med personer utan specialkunskaper inom det område som utbildningen avser.

Särskilda källor inom evidensbaserad medicin (EBM), till exempel Cochranes systematiska översikter.
Patientinformation.
Kritisk granskning och olika källors tillförlitlighet.
Olika typer av studiedesign.

Kunna referera korrekt. Referensstilar och referenshanteringsprogram.
3 (2 h) Kunna använda olika typer av vetenskapliga kunskapskällor och motivera användningen av dessa. Att begränsa sin sökning och göra ett urval.
Kunna formulera ett informationsbehov och skapa en sökstrategi utifrån principer för att söka vetenskaplig information. Fördjupning och individuellt stöd för att formulera en frågeställning, välja sökord, sökteknik.
Kunna beskriva hur vetenskaplig och upphovsrättsskyddad information används på ett juridiskt korrekt sätt. Upphovsrätt för artiklar och bilder.
Kunna förklara hur effektiv informationshantering är ett led i livslångt lärande. 

Vikten av livslångt lärande och omvärldsbevakning. 

Kännedom om fria informationsresurser efter avslutade studier. 

Kunna referera korrekt och funktionellt. Fördjupad referenshantering.

Senast uppdaterad: 
2019-10-22