Om Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Sedan januari 2019 är Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) en universitetsgemensam funktion placerad under rektor i organisationsplanen på KI.

Vi på KIB kan känna oss mycket stolta och nöjda när vi tittar tillbaka på arbetet under året 2018. Otroligt mycket har blivit gjort på alla håll i biblioteket. Vi har också lyft fram det viktigaste som inträffade under året i vår verksamhetsbeskrivning.

Vid KIB finns ett biblioteksråd med ledamöter utsedda av rektor. Rådets uppgift är att ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. 

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består av följande ledamöter

  • Ej tillsatt, ordförande
  • Annikki Roos, bibliotekschef
  • Johanna Lanner, lärarrepresentant kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Lennart Brodin, lärarrepresentant kommittén för utbildning på forskarnivå
  • Caroline Graff, lärarrepresentant kommittén för forskning
  • Ulla Nygrén, bibliotekschef Turku University Library, extern ledamot
  • Naomi Samuel, studentrepresentant Odontologiska föreningen
  • Representant från Medicinska föreningen ännu ej utsedd
  • Lena Nilsson-Wikmar, chef för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) (adjungerad).

Biblioteksrådet sammanträder fyra gånger per år.

Protokoll från Biblioteksrådsmöten

Verksamhetsbeskrivning

Ta gärna del av vår verksamhetsbeskrivning (pdf) för 2018. 

Senast uppdaterad: 
2019-10-10