Om Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) en universitetsgemensam funktion placerad under rektor i organisationsplanen på KI.

Vid KIB finns ett biblioteksråd med ledamöter utsedda av rektor. Rådets uppgift är att ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. 

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består av följande ledamöter

 • Anders Gustafsson, ordförande
 • Annikki Roos, bibliotekschef
 • Johanna Lanner, lärarrepresentant kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Lennart Brodin, lärarrepresentant kommittén för utbildning på forskarnivå
 • Anna Krook, lärarrepresentant kommittén för forskning
 • Ulla Nygren, bibliotekschef Turku University Library, extern ledamot
 • Naomi Samuel, studentrepresentant Odontologiska föreningen
 • Bahar Ahmadi, studentrepresentant Medicinska föreningen
 • Maria Watter, chef för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) (adjungerad)

Biblioteksrådet sammanträder fyra gånger per år.

Protokoll från Biblioteksrådsmöten

Bibliotekets organisation

Biblioteket har knappt 100 medarbetare, fördelade på tre avdelningar och sju enheter. Dessa leds av avdelnings- respektive enhetschefer.

Dessutom finns det KIB-övergripande "strimmor" som berör två eller flera avdelningar:

 • Användarstöd
 • Undervisning
 • Kommunikation

Ledningsgruppen (LG) består av alla avdelnings- och enhetschefer samt ledningsstrategen. Den träffas normalt en gång i månaden och diskuterar främst strategiska och KIB-övergripande frågor.

Kvalitetsarbete

KIB arbetar med kvalitetsutveckling inom ramen för KI:s sammanhållna kvalitetssystem. Det betyder att vi upprätthåller och utvecklar kvaliteten genom att använda oss av olika verktyg; processorienterade arbetssätt, regelbunden uppföljning av kvalitetsindikatorer, insamling av synpunkter från våra användare samt kollegial granskning och lärande. 

Nedan finns en modell om visar exempel på olika metoder som används. 

Vision och mål

Universitetet har tagit fram en långsiktig vision och långsiktiga mål, baserat på KI:s strategi 2030. Dessutom sätts årligen ett primärt mål, såväl på övergripande KIB-nivå som på avdelningsnivå.

Verksamhetsbeskrivning

Ta gärna del av KIB:s verksamhetsbeskrivning för 2019 (pdf).

Här hittar du 2019 års verksamhetsbeskrivning (pdf).

Senast uppdaterad: 
2020-07-07