Sökuppdrag

Ska du göra en systematisk översikt och behöver hjälp med att söka litteratur? Vill du försäkra dig om att du inte missat relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Kontakta i så fall sökargruppen på universitetsbiblioteket.

Sökargruppen vänder sig i första hand till forskare vid Karolinska Institutet.

Om du är student på grund- och masternivå, eller doktorand som sammanställer en litteraturöversikt till din kappa hänvisar vi till handledning i litteratur- och databassökning.

Om sökargruppen

Sökargruppen består av fem bibliotekarier som regelbundet utför sökuppdrag, till stor del systematiska översikter, åt olika slags uppdragsgivare; huvudsakligen åt anställda på Karolinska Institutet, men även kunder inom annan offentlig verksamhet.

Fyra skäl att involvera en bibliotekarie/informationsspecialist

  1. Det är en självklarhet hos renommerade organisationer som Institute of Medicine, Cochrane och SBU.
  2. Nyligen publicerade studier visar på att översiktsartiklar, där en bibliotekarie inkluderas, håller signifikant högre kvalitet vad gäller rapportering av sökstrategier.
  3. Att sökningarna utförs av en informationsspecialist, självfallet i nära samarbete med en ämnesspecialist, kan främja en mer objektiv sökprocess, till exempel i val av söktermer, databaser och begränsningar.
  4. Du spar tid.

Sökuppdrag för anställda på Karolinska Institutet är kostnadsfria. För övriga externa kunder debiteras 800 SEK per timme.

Sedan januari 2014 bistår vi inte längre privata företag med sökhjälp. Detta beror framför allt på att vi enligt de avtal vi har för våra licensierade databaser har restriktioner för vad vi kan leverera till kommersiella aktörer.

Sökargruppen arbetar enligt gängse evidensbaserad praxis, följer internationella riktlinjer och omvärldsbevakar löpande frågor rörande litteratursökningsmetodik. Samtliga medlemmar i sökargruppen har bevistat internationella kurser (University of York och University of Exeter) och i Sverige på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Gruppen har också besökt och utbytt erfarenheter med biblioteket vid Mayo Clinic (USA).

På Karolinska Institutet erbjuds två kurser på forskarnivå i systematiska översikter där sökargruppen undervisar i litteratursökningsmetodik:

Beställ ett sökuppdrag

För att beställa ett sökuppdrag, fyll i vårt webbformulär.

Om du ska göra en systematisk översikt:

Om du inte ska göra en systematisk översikt utan behöver handledning i litteratursökning i allmänhet, eller planerar att sätta igång ett review-projekt framöver – boka gärna individuell handledning.

Beroende på arbetsbelastning varierar det hur snabbt vi kan leverera ett sökresultat. För en systematisk litteratursökning handlar det om minst två veckors arbete. I regel involveras två bibliotekarier tillsammans per sökuppdrag.

Leverans av sökresultat

Sökresultatet levereras vanligtvis med hjälp av ett referenshanteringsprogram, till exempel Endnote. De flesta databaser överlappar med varandra i olika grad och därmed importeras identiska referenser från olika databaskällor. En stor del av dessa dubbletter kan relativt enkelt elimineras med hjälp av dedupliceringsfunktionen i Endnote (liknande funktion finns även i andra referenshanteringsprogram). Den automatiska deduplicering behöver dock kompletteras med en manuell genomgång av referensbiblioteket för att finna samtliga dubbletter.

I en systematisk översikt ska sökstrategin framgå som en del i metoddelen. I Cochrane-rapporter publiceras sökstrategin i sin helhet som appendix. Eftersom litteratursökningen till en systematisk översikt är en central del av metoden ska sökningen vara transparent dokumenterad och reproducerbar.

Vanligtvis uppges alla söktermer, eventuella begränsningar, databasernas namn och vilken plattform man använt, antal träffar och datum för sökningarna. Allt detta framgår i den mall för sökdokumentation som sökargruppen använder vid leverans av resultat.

Internationellt förekommer det att bibliotekarien/informationsspecialisten som utfört litteratursökningen inkluderas som medförfattare. Det är inget som sökargruppen eftersträvar. Vi ser däremot gärna att vi omnämns med namn i artikeln, till exempel i acknowledgements-delen. Vi kan också hjälpa till att formulera texten i metoddelen där litteratursökningen beskrivs.

Sist och slutligen kan sökningen behöva uppdateras nära inpå publicering, så att inte nyligen publicerad forskning exkluderas. Enligt Cochrane (standard C37) ska samtliga databassökningar uppdateras om de är äldre än 12 månader (företrädelsevis 6 månader).

Portfolio

Exempel på publikationer där sökargruppen medverkat

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014 och äldre

Senast uppdaterad: 
2020-09-16